TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014

Сигнали за корупция


Новини
Проведено заседание на Областния съвет за развитие на област Видин
19.04.2017 г.


Днес, в Конферентния център на Областна администрация Видин, се проведе заседание на Областния съвет за развитие на област Видин, председателствано от областния управител Огнян Асенов.
В началото на заседанието бе представен Проект на Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за периода 2017-2019 г. в област Видин. Стратегията е разработена от екип, определен със заповед на областния управител, включващ представители на Областна администрация Видин, РУО – Видин, РДСП – Видин, РЗИ – Видин, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, представители на общините и неправителствени организации.
Стратегията е разработена въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта и включва описание на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на подкрепата.
На база на областната стратегия общинските съвети следва да приемат съответната общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците, която обхваща период от две години. За изпълнение на общинските стратегии ежегодно общинският съвет приема годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие. Годишният план се приема по предложение на кмета на общината след съгласуване с РУО - Видин.
Представеният стратегическият документ бе съгласуван от Областния съвет за развитие без забележки.

По време на заседанието, членовете на Съвета, приеха и Годишния мониторингов доклад за 2016 г., за степен на изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин 2016-2020 година.
Съгласно данните от доклада в края на 2016 година в област Видин общият брой на предлаганите социални услуги /държавно-делегирана дейност/ е 61. Услугите за пълнолетни лица са 41, а за деца – 23 /част от услугите са насочени, както към деца, така и към пълнолетни лица/. През 2016 г. е разкрита една нова социална услуга - Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства- с.Върбово, общ.Чупрене.
Броят на специализираните институции е 8 - 2 за деца, 2 за пълнолетни лица с увреждания и 4 за стари хора. Продължава наложилата се в последните години тенденция за намаляване броя на децата, настанени в специализирани институции.
По данни на Регионално управление на образованието – гр. Видин през последните години се очертава трайна тенденция към задържане и намаляване на броя на учениците, които трайно не посещават училище.
Разширява се предоставянето на услугата „Приемна грижа”. Към 31.12.2016г. услугата се предлага в 10 от 11-те общини на областта, а броят на утвърдените приемни семейства е нараснал с 20 в сравнение с 31.12.2015г.

В края на заседанието акцент бе поставен и върху разпоредбите на Плана за действие с мерки за предотвратяване придобиването по давност на имоти - частна държавна или общинска собственост, приет с Решение № 1087 от 23 декември 2016 г. на Министерския съвет. Планът включва мерки, които да бъдат предприети от страна на ръководителите на ведомства, областните управители и кметовете на общини в срок до 30 ноември 2017 година.

След приключване на заседанието на Областния съвет за развитие, в Конферентния център, се проведе и работна среща, инициирана от областния управител, с кметовете/заместник кметовете на общини и представители на бюрата по труда в област Видин във връзка с реализацията на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения и заетост на младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година в област Видин.
По посочената процедура, в периода 28.02.2017 – 15.03.2017 г., в бюрата по труда, са приети нови заявки от работодатели по схема „Обучения и заетост на младите хора“. Набраните заявки ще бъдат разгледани, оценени и класирани от Комисията по заетост към Областния съвет за развитие въз основа на Методика за подбор и оценка, утвърдена от министъра на труда и социалната политика.Новини
25.04.2017 г.
Комисията по заетост класира заявките на работодателите по процедура „Обучения и заетост на младите хора“
Всички подадени заявки на работодатели от реалния сектор са класирани от Комисията по заетост за финансиране
 
24.04.2017 г.
Ромски образователен фонд стартира конкурс за стипендиантски програми
За академичната 2017–2018 година крайният срок за кандидатстване е 11 май 2017 г.
 
19.04.2017 г.
Проведено заседание на Областния съвет за развитие на област Видин
Съгласувана е Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за периода 2017-2019 година в област Видин
 
19.04.2017 г.
Областният управител Огнян Асенов се срещна с посланика на Република Казахстан у нас Н. Пр. Темиртай Избастин
 
13.04.2017 г.
Поздравление на Областния управител на област Видин по повод Великденските празници
 
12.04.2017 г.
Огнян Асенов бе гост на Годишната отчетно-изборна конференция на Областния съвет на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва за област Видин
 
11.04.2017 г.
Във Видин бе открит Център за обучение, изкуство и култура
Заместник областният управител на област Видин Албена Георгиева бе гост на събитието
 
07.04.2017 г.
7 април – Световен ден на здравето и Професионален празник на работещите в здравеопазването в Република България
Областният управител поздрави работещите в сферата на здравеопазването.
 
07.04.2017 г.
Огнян Асенов бе гост на Общото годишно отчетно събрание на Областния кооперативен съюз - Видин
Областният управител пожела на членовете и последователите на съюза все така целенасочено и упорито да развиват и обогатяват дейността си
 
07.04.2017 г.
Областна администрация Видин бе домакин на кръгла маса на тема „Видин – град на толерантността“
Инициативата се организира съвместно с община Видин по повод 8-ми април - Международен ден на ромите
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация