TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи за изплащане на обезщетения
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим България заедно 2017
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Дейност на комисии и съвети
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014

Сигнали за корупция


Новини
Областният управител на област Видин проведе работна среща за обхващане и задържане на деца и ученици в училище
04.09.2017 г.


Областният управител на област Видин Албена Георгиева откри работна среща във връзка с координиране на дейностите по прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Механизмът е създаден с Решение № 373/05.07.2017 г. на Министерския съвет, и в него са разписани редът и сроковете за формиране на екипите за съвместна работа на институциите, както и дейностите, чрез които ще се идентифицират децата и учениците в задължителна училищна възраст, които не са обхванати в образователната система.
В началото на срещата областният управител подчерта, че темата на форума е важна част от регионалната и националната политика в областта на образованието и направи ретроспекция към създалата се ситуация, от изминалата седмица, около приема в I клас на територията на община Видин.
„Именно от моята убеденост, че ни е необходима такава регионална политика, днес присъствах на заседанието на Общински съвет Видин, защото когато говорим за образование, говорим за цялостен процес, а не за отделни части, които нямат нищо общо една с друга.“ – отбеляза в изявлението си Георгиева и допълни, че „категорично не трябва да се приема отделни групи от Общински съвет Видин да използват създалата се ситуация около приема в I клас, за собствените си теснопартийни интереси“.
Областният управител призова, когато се касае за въпроси от национално значение, политиката да бъде надпартийна - политика на обединението и апелира заинтересованите страни да запазят добрия тон.
Изявлението си Албена Георгиева завърши с пожелание за успешна учебна година на всички първокласници и техните родители, за които първия учебен ден ще е важен момент от житейската им история.
Работният форум, в Конферентния център на Областна администрация Видин, продължи с изказвания от представителите на Регионално управление по образованието, общините, дирекциите за социално подпомагане и ОД на МВР Видин, които докладваха за текущото изпълнение на дейностите от страна на съответните институции.
По информация на РУО – Видин на територията на област Видин са създадени 22 екипа за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, т.нар. „екипи за обхват”. В състава на екипите са включени общо 187 представители от различни ресорни институции – РУО, РДСП, ОД на МВР, общински администрации и представители на други ресорни институции и организации, имащи отношение към образованието.
Четири екипа за обхват ще работят на територията на община Видин, където е направено разпределение по адреси. По три екипа ще има в общините Димово и Ружинци. По два екипа - в общините Белоградчик, Бойница, Макреш и Чупрене, а в общините Брегово, Грамада, Кула и Ново село е сформиран по един екип.
Съставът и ръководителят на всеки един екип за обхват е определен от началника на РУО-Видин, въз основа на предложенията на съответните ръководители. Екипите ще извършват дейности по:
а) идентифициране на децата и учениците в задължителна училищна възраст, които не са обхванати в образователната система, и предприемане на мерки за обхващането им;
б) идентифициране на децата и учениците, отпаднали от училище, и осъществяване на дейности за реинтеграцията им в образователната система;
в) идентифициране на децата и учениците в риск от отпадане от училище и осъществяване на мерки за задържането им в образователната система;
г) изготвяне на списък с мерки по отношение на всяко дете, което е идентифицирано като необхванато, отпаднало или застрашено от отпадане от образователната система, и взаимодействие с компетентните институции за прилагане на комплексен подход от интервенции;
д) осъществяване на взаимодействие с родителите за включване и задържане на децата и учениците в образователната система;
е) привличане и работа с медиатори;
ж) предприемане на мерки за обща и допълнителна подкрепа на децата по буква „г“ в съответствие с държавния образователен стандарт за приобщаващо образование;
з) предоставяне на информация на кметовете на общините за констатирани нарушения на задълженията на родителите с цел налагане на наказания по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование.
От предоставената информация от РУО стана ясно, че в процес на разработка е и Националната информационна система, чрез която екипите за обхват ще получават данни за необхванатите от образователната система деца.
Представителите на общините докладваха, че към настоящия момент дейностите по изпълнение на Решение № 373/05.07.2017 г. се извършват безпроблемно. Местните власти обаче апелираха към по-активно и по-отговорно отношение на директорите на училища в процеса по обхващане и задържане в образователната система. Поставен бе акцент върху въпроса не само да бъдат обхванати учениците, но да се следи стриктно тяхната посещаемост в училище.
В края на срещата се дискутира и предложението на РУО - Видин за създаването на областен координационен съвет, който да следи за ефективното и навременно изпълнение на заложените дейности в Решение 373. Присъстващите на срещата подкрепиха направеното предложение, като се договориха разписването на функциите и дейността на съвета да са предмет на следваща среща.
Днешният работен форум бе иницииран от Албена Георгиева във връзка с дадените правомощия на областния управител да осъществява контрол за изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.Новини
23.11.2017 г.
Информационно събитие по Комуникационната стратегия в село Връв
Събитието се състоя на 21 ноември в местното читалище.
 
22.11.2017 г.
Областният управител Албена Георгиева присъства на открит урок по пътна безопасност в детска градина „Арабела”
Децата разиграха различни пътни ситуации, като показаха отлични знания и умения
 
21.11.2017 г.
Поздравление по случай Деня на християнското семейство и младеж
"Нека се обърнем с благодарност към семействата си за тяхната подкрепа и безрезервна обич."
 
21.11.2017 г.
Съобщение на основание чл. 149, ал. 6 от Закон за устройство на територията
 
21.11.2017 г.
Албена Георгиева участва в заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия в област Враца
Обсъдиха се съвместни действия между областите Видин, Монтана и Враца при евентуална усложнена зимна обстановка.
 
20.11.2017 г.
Днес във Видин бе открит обновения пристанищен терминал „Видин-Център“
Областният управител откри събитието.
 
17.11.2017 г.
На 19 ноември отбелязваме Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
Обръщение на областния управител Албена Георгиева към гражданите на област Видин по повод Деня за възпоменание на жертвите от ПТП
 
14.11.2017 г.
В община Ново село отбелязаха 10 годишнината от членството на България в ЕС
Събитието е част от Работна програма за 2017 година на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз.
 
13.11.2017 г.
Албена Георгиева, областен управител на област Видин: Започна почистването на крепостните стени, част от отбранителната система „Калето”
До края на месеца ще бъдат почистени близо 1 км крепостни стени с обща площ от над 8000 квадратни метра.
 
09.11.2017 г.
Заместник областният управител Елка Георгиева присъства на творческата вечер, организирана по повод 70-годишнината на писателя Владимир Зарев
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация