TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации на служителите
Образци на документи за изплащане на обезщетения
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Доклад за 2017 г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим България заедно 2017
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Дейност на комисии и съвети
Списък на язовирите на територията на Област Видин
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014

Сигнали за корупция


Новини
Областният управител на област Видин проведе работна среща за обхващане и задържане на деца и ученици в училище
04.09.2017 г.


Областният управител на област Видин Албена Георгиева откри работна среща във връзка с координиране на дейностите по прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Механизмът е създаден с Решение № 373/05.07.2017 г. на Министерския съвет, и в него са разписани редът и сроковете за формиране на екипите за съвместна работа на институциите, както и дейностите, чрез които ще се идентифицират децата и учениците в задължителна училищна възраст, които не са обхванати в образователната система.
В началото на срещата областният управител подчерта, че темата на форума е важна част от регионалната и националната политика в областта на образованието и направи ретроспекция към създалата се ситуация, от изминалата седмица, около приема в I клас на територията на община Видин.
„Именно от моята убеденост, че ни е необходима такава регионална политика, днес присъствах на заседанието на Общински съвет Видин, защото когато говорим за образование, говорим за цялостен процес, а не за отделни части, които нямат нищо общо една с друга.“ – отбеляза в изявлението си Георгиева и допълни, че „категорично не трябва да се приема отделни групи от Общински съвет Видин да използват създалата се ситуация около приема в I клас, за собствените си теснопартийни интереси“.
Областният управител призова, когато се касае за въпроси от национално значение, политиката да бъде надпартийна - политика на обединението и апелира заинтересованите страни да запазят добрия тон.
Изявлението си Албена Георгиева завърши с пожелание за успешна учебна година на всички първокласници и техните родители, за които първия учебен ден ще е важен момент от житейската им история.
Работният форум, в Конферентния център на Областна администрация Видин, продължи с изказвания от представителите на Регионално управление по образованието, общините, дирекциите за социално подпомагане и ОД на МВР Видин, които докладваха за текущото изпълнение на дейностите от страна на съответните институции.
По информация на РУО – Видин на територията на област Видин са създадени 22 екипа за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, т.нар. „екипи за обхват”. В състава на екипите са включени общо 187 представители от различни ресорни институции – РУО, РДСП, ОД на МВР, общински администрации и представители на други ресорни институции и организации, имащи отношение към образованието.
Четири екипа за обхват ще работят на територията на община Видин, където е направено разпределение по адреси. По три екипа ще има в общините Димово и Ружинци. По два екипа - в общините Белоградчик, Бойница, Макреш и Чупрене, а в общините Брегово, Грамада, Кула и Ново село е сформиран по един екип.
Съставът и ръководителят на всеки един екип за обхват е определен от началника на РУО-Видин, въз основа на предложенията на съответните ръководители. Екипите ще извършват дейности по:
а) идентифициране на децата и учениците в задължителна училищна възраст, които не са обхванати в образователната система, и предприемане на мерки за обхващането им;
б) идентифициране на децата и учениците, отпаднали от училище, и осъществяване на дейности за реинтеграцията им в образователната система;
в) идентифициране на децата и учениците в риск от отпадане от училище и осъществяване на мерки за задържането им в образователната система;
г) изготвяне на списък с мерки по отношение на всяко дете, което е идентифицирано като необхванато, отпаднало или застрашено от отпадане от образователната система, и взаимодействие с компетентните институции за прилагане на комплексен подход от интервенции;
д) осъществяване на взаимодействие с родителите за включване и задържане на децата и учениците в образователната система;
е) привличане и работа с медиатори;
ж) предприемане на мерки за обща и допълнителна подкрепа на децата по буква „г“ в съответствие с държавния образователен стандарт за приобщаващо образование;
з) предоставяне на информация на кметовете на общините за констатирани нарушения на задълженията на родителите с цел налагане на наказания по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование.
От предоставената информация от РУО стана ясно, че в процес на разработка е и Националната информационна система, чрез която екипите за обхват ще получават данни за необхванатите от образователната система деца.
Представителите на общините докладваха, че към настоящия момент дейностите по изпълнение на Решение № 373/05.07.2017 г. се извършват безпроблемно. Местните власти обаче апелираха към по-активно и по-отговорно отношение на директорите на училища в процеса по обхващане и задържане в образователната система. Поставен бе акцент върху въпроса не само да бъдат обхванати учениците, но да се следи стриктно тяхната посещаемост в училище.
В края на срещата се дискутира и предложението на РУО - Видин за създаването на областен координационен съвет, който да следи за ефективното и навременно изпълнение на заложените дейности в Решение 373. Присъстващите на срещата подкрепиха направеното предложение, като се договориха разписването на функциите и дейността на съвета да са предмет на следваща среща.
Днешният работен форум бе иницииран от Албена Георгиева във връзка с дадените правомощия на областния управител да осъществява контрол за изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.Новини
19.07.2018 г.
Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите
Предприети са превантивни мерки на територията на цялата страна във връзка с епизоотичната обстановка
 
11.07.2018 г.
Заседание на Областната комисия за контрол на епидемиите, епизоотиите и зоонозните заболявания
 
10.07.2018 г.
Обстановката в област Видин е спокойна
 
06.07.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева участва в тържественото събрание по случай професионалния празник на МВР
Старши комисар Петър Коцин, директор на ОД на МВР-Видин, връчи грамота на Албена Георгиева за отлично сътрудничество
 
06.07.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева участва в кръгла маса на тема „Пригодност за заетост на завършилите висше образование“
 
05.07.2018 г.
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова представи новия подход за регионално развитие във Видин
Дискусионният форум се организира от областния управител Албена Георгиева
 
05.07.2018 г.
Поздравителен адрес от областния управител Албена Георгиева по повод професионалния празник на служителите в Министерство на вътрешните работи
 
04.07.2018 г.
Албена Георгиева, областен управител: Разработването на Закон за социалните услуги е един от основните приоритети в социалната сфера
Проведе се обществено обсъждане на Проекта на Концепцията на Закона за социалните услуги
 
29.06.2018 г.
Продължава контрола и въвеждането на превантивни мерки за недопускане на болестта „Африканска чума по свинете” на българска територия
Областният управител Албена Георгиева обсъди конкретни превантивни мерки с представители на всички институции, ангажирани с контрола и превенцията за недопускане на болестта
 
29.06.2018 г.
Албена Георгиева: Възстановена е чешмата между двете капии при крепостта Баба Вида
"Работим с желание да подобрим условията за живот в област Видин"
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация