TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция


Търгове и обяви

ТЕКУЩИ ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

Към момента няма активни търгове и конкурси


СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с насрочените на 26.03.2017г. избори за народни представители и на основание чл.70, ал.1 от Изборния кодекс, Председателят на Районна избирателна комисия – Видин свиква първото заседание на Комисията, което ще се проведе на 06.02.2017г. (понеделник) от 15.00ч. в Заседателната зала №1 в сградата на Областна администрация Видин, находяща се на адрес: гр.Видин, ул. "Дунавска" №6


изх.№ 2803/390/26.01.2017г.

ДО
ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

П О К А Н А


Във връзка с насрочените на 26.03.2017г. избори за народни представители, на основание чл.60, ал.1 от Изборния кодекс, Ви каня на 29.01.2017г. от 10.30 часа в заседателна зала №1 на Областна администрация – Видин, ул. „Дунавска” №6, гр. Видин, за участие в консултациите, които ще се проведат за определяне на състав на Районна избирателна комисия – Видин.
Съгласно чл.60, ал.3 и ал.4 от Изборния кодекс при консултациите следва да представите следните документи:
1. писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие от всяко лице да бъде предложено и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3 от ИК;
2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;
4. списък на резервните членове, които да заместят предложените от лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни,
както и други документи, съгласно решения на Централната избирателна комисия.

/П/
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област ВидинЗАПОВЕД
№РД26/1
Видин 13.01.2017г.


На основание чл.61 от Закона за държавната собственост, чл.69, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл.27 от Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и проведени три последователни търга.

ОПРЕДЕЛЯМ

Ред за разпореждане с:
1. Лек автомобил "Фолксваген Пасат" с рег. №ВН 0001 ВА, собственост на Областна администрация – Видин, съгласно Договор за покупко - продажба на МПС №236/20.01.2003г.

Дата на първа регистрация: 11.11.1998г.
Тип на купето – лимузина.
Цвят – светло сив металик.
Обем на двигателя: 1 781 куб. см.
Брой места: 4+1.
Вид гориво: бензин.
Рама: WVWZZZ3BZWP123899.
Двигател № ADR327157.

Оборудване:
ABS
Въздушни възглавници
Борд компютър
Ел. стъкла
Ел. огледала
Климатроник
Регулиране на волана
Стерео уредба

Автомобилът да бъде продаден, чрез пряко договаряне, при наличие на проявен интерес от физически или юридически лица.
На основание чл.25 от Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, определям минимална цена в размер на 816,00 лв.(осемстотин и шестнадесет лева) без ДДС.
Краен срок за подаване на заявления за закупуване на автомобила до 20.01.2017г. включително в деловодството на Областна администрация – Видин: гр.Видин, ул."Дунавска" №6.
Начин на плащане на продажната цена: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
Начин на плащане на 20% ДДС: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
Време, местонахождение и условия за оглед на: Всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 часа на паркинга на Областна администрация – Видин.
Огледът се извършва след писмено подадено заявление за оглед, в деловодството на Областна администрация – Видин. Лица за контакт за оглед на вещите: Антон Пешев – изпълнител–шофьор–домакин Д "АПОФУС" – тел. 094/605-723, Валери Димитров – главен юрисконсулт, дирекция "АПОФУС" – тел. 094/605-725.
Прякото договаряне с лицата подали заявление за закупуване на автомобила да се извърши на 23.01.2017г. от 10.00 часа, в Заседателна зала №1 на Областна администрация – Видин, гр.Видин, ул."Дунавска" №6.
За купувач на автомобила, следва да бъде обявено лицето, предложило най-висока цена.

Състав на комисията, която да извърши пряко договаряне с кандидатите, както следва:
...

В резултат на извършената работа комисията да изготви протокол.
Настоящата заповед да се публикува на ел. страница на Областна администрация – Видин и да се обяви на таблото на Областна администрация – Видин.
Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.


/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин

ЗАПОВЕД
№ РД26/28
Видин 30.12.2016г.


На основание чл.19, ал.1 във връзка с чл.16, ал.2 от ЗДС, чл.55, ал.1 от ППЗДС и протокол вх.№2803/5909 от 28.12.2016г. на Комисия, назначена със Заповед №РД26/24 от 22.11.2016г. да проведе търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост
ОПРЕДЕЛЯМ:

"Универсал Ю" ЕООД, гр.Видин, със седалище и адрес на управление: гр.Видин, ул."Еделвайс" №3, ЕИК 105555900, представлявано от Янка Михайлова Кирилова – управител, за наемател на следния недвижим имот – държавна собственост:
- Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.218.3.7, със застроена площ 62,04кв.м., находящ се на първи етаж в сграда №3, ул."Дунавска" №6, гр.Видин, с предназначение гараж.
За имота е съставен Акт за публична държавна собственост №3094/03.12.2012г.
Месечната наемна цена на горецитирания имот е 60 лева /шестдесет/ с ДДС.
Условия на плащането: Наемната цена се заплаща от наемателя, след представяне на фактура, не по късно от 10-то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация - Видин BG74UBBS80023106524806 BIC UBBS BGSF в "Обединена Българска Банка" – клон Видин.

Настоящата заповед да се обяви в сайта на администрацията и на таблото на Областна администрация – Видин, в срок до 03.01.2017г.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14–дневен срок пред Административен съд Видин по реда на АПК.
Препис от настоящата Заповед да се връчи на "Универсал Ю" ЕООД, на главния счетоводител и на директор дирекция "АПОФУС" в Областна администрация Видин - за сведение и изпълнение.
Контрол върху изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.


/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин


ЗАПОВЕД
№РД 26/26
Видин 30.11.2016г.


На основание чл.61 и чл.64 от Закона за държавната собственост, чл.69, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл.18 и чл.20 от Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, във връзка със Заповед №РД26/4/02.03.2016г. на Областен управител на област Видин

I. НЕРАЖДАМ

Да се проведе повторен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ – частна държавна собственост, както следва:
1. Лек автомобил "Фолксваген Пасат" с рег.№ ВН 0001 ВА, собственост на Областна администрация – Видин, съгласно Договор за покупко-продажба на МПС №236/20.01.2003г.
Дата на първа регистрация: 11.11.1998г. Тип на купето – лимузина. Цвят – светло сив металик. Обем на двигателя: 1 781 куб.см. Брой места: 4+1. Вид гориво: бензин. Рама: WVWZZZ3BZWP123899. Двигател №ADR327157.
Оборудване: ABS; въздушни възглавници; борд компютър; ел. стъкла; ел. огледала; климатроник; регулиране на волана; стерео уредба.

II. ОПРЕДЕЛЯМ

1. Орган провеждащ търга: Областна администрация – Видин.
2. Вид на търга: с явно наддаване.
3. Място, ден и час на търга: Търгът ще се проведе на 19.12.2016г. от 10.00 часа, в Заседателна зала №1 на Областна администрация – Видин, гр. Видин, ул. "Дунавска" №6.
4. Краен срок за подаване на заявленията за участие в обявения търг/ведно с необходимите документи/: 17.30 часа на 16.12.2016г. в деловодството на Областна администрация – Видин: гр.Видин, ул. "Дунавска" №6.
5. Начална тръжна цена за лек автомобил "Фолксваген Пасат": 1 020 /хиляди и двадесет/ лева, без ДДС.
6. Размер на депозит за участие в търга: /10 на сто от началната тръжна цена/: 102 /сто и два/ лева.
9. Начин на плащане на депозита: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG80UBBS80023300151636 BIG код UBBS BGSF.
10. Начин на плащане на продажната цена: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
11. Начин на плащане на 20% ДДС: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
12. Време, местонахождение и условия за оглед на: Всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 часа на паркинга на Областна администрация – Видин.

Огледът се извършва след писмено подадено заявление за оглед, в деловодството на Областна администрация – Видин. Лица за контакт за оглед на вещите: Антон Пешев – изпълнител–шофьор–домакин Д "АПОФУС" – тел. 094/605-723, Валери Димитров – главен юрисконсулт, дирекция "АПОФУС" – тел. 094/605-725.
13. Търгът да се проведе по реда на раздел III "Провеждане на търг с явно наддаване" от Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

III. УТВЪРЖДАВАМ:

Следната тръжна документация:
Основание и предмет на търга; условия и организация за провеждане на търга и изисквания към кандидатите; характеристика на движимата вещ; приложения: заявление за оглед на вещта, заявление за участие в търга; молба за възстановяване на депозита, декларация за приемане на условията на договора, проект на договор за покупко - продажба на движима вещ частна държавна собственост.

Тръжната документация се получава безплатно в Областна администрация – Видин: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, стая №110, всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.30 часа.


/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област ВидинЗАПОВЕД
№РД26/24
Видин 22.11.2016г.


На основание чл.16, ал.2 във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост, с чл.13, ал.5 във връзка с ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

НАРЕЖДАМ

I. Да се проведе търг за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:
- Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.218.3.7, със застроена площ 62,04кв.м., находящ се на първи етаж в сграда №3, ул."Дунавска" №6, гр.Видин, с предназначение гараж.

За имота е съставен Акт за публична държавна собственост №3094/03.12.2012г.
Срок за отдаване под наем на имота: 10 /десет/ години.

II. Търгът да се проведе при следните условия:
1. Първоначална месечна наемна цена: 50 /петдесет / лева, с ДДС.
2. Предназначение на имота: гараж.
3. Вид на търга: с тайно наддаване.
4. Дата, час и място на провеждане на търга: Търгът да се проведе на 28.12.2016г. от 13.00часа, в Заседателна зала №1 на Областна администрация – Видин, гр.Видин, ул."Дунавска" №6.
5. Начин на плащане на наемната цена: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
6. Размер на депозита за участие в търга и начин на плащане: 10 /десет/ лева, платим по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG80UBBS80023300151636 BIG код UBBS BGSF.
7. Специални изисквания: Помещението да се използва съобразно предназначението му на гараж.

III. УТВЪРЖДАВАМ:
1. Следната тръжна документация: основание и предмет на търга; условия и организация за провеждане на търга; характеристика на обекта; приложения: заявление за участие в търга; предлагана цена; проект на договор за наем на имота; заявление за оглед на имота; заявление за възстановяване на депозита за участие.
Тръжната документация се получава след представяне на документ за платена тръжна документация в Областна администрация – Видин: гр. Видин, ул."Дунавска" №6, стая №110, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа. Краен срок за закупуване и получаване на тръжната документация: 16.00 часа на 27.12.2016г.
Цена на тръжната документация: 10 /десет/ лева.
Начин на плащане на тръжната документация: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ - клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIC код UBBS BGSF.

2. Условия за оглед на обекта: Оглед на обекта се извършва след предварително подадено в Центъра за административно обслужване на Областна администрация – Видин заявление за оглед на имота - приложение към тръжната документация.

3. Краен срок за подаване на заявленията за участие в обявения търг /ведно с комплект необходими документи/: 17.30 часа на 27.12.2016г. в Центъра за административно обслужване на Областна администрация – Видин: гр.Видин, ул."Дунавска" №6.

IV.Търгът да се проведе по реда на глава V от ППЗДС.


/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин


ЗАПОВЕД
№РД09/89
Видин 10.10.2016г.


На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията във връзка с организационно-техническата подготовка за произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум

ОПРЕДЕЛЯМ:

Конферентния център на Областна администрация - Видин в периода от 10.10.2016г. до 14 дни, включително от произвеждането на изборите или на новия избор /втори тур/ да се използва само и единствено за организационно-техническа подготовка за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.
Настоящата заповед да се връчи на ръководителя на екипа, отговарящ за организационно-техническата подготовка за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум и на главния секретар – за сведение и изпълнение, както и да се публикува на ел. страница на администрацията.


/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин

ДО
ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

ПОКАНА


Във връзка с насрочените на 06.11.2016г. избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум, на основание чл.60, ал.1 от Изборния кодекс, Ви каня на 07.09.2016г. от 11.00 часа в заседателна зала №1 на Областна администрация – Видин, ул. "Дунавска" №6, гр.Видин, за участие в консултациите, които ще се проведат за определяне на състав на Районна избирателна комисия – Видин.
Съгласно чл.60, ал.3 и ал.4 от Изборния кодекс и Решение №3427-ПВР/НР от 26.08.2016г. на Централната избирателна комисия при консултациите следва да представите следните документи:
1. Писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс /приложение към изборните книжа/;
2. Заверено от партията копие на удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по рано от 29.07.2016г. или заверено от представителя на коалицията копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;
4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);
5. Предложение за резервни членове, които да заместят предложените лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни.


ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВИДИН


АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА / П /
Заместник областен управител на област Видин
/съгласно Заповед №РД 09/69/02.08.2016 г./ЗАПОВЕД
№РД26/19
Видин 12.08.2016г.


На основание чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с протокол за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с вх.№2803/3333/09.08.2016г.

І. ОПРЕДЕЛЯМ:


1. "ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Младост, Магнаурска школа №11, ет.3, ЕИК 201258607, представлявано от Юрген Конрад Ейзеле – Управител,

за КУПУВАЧ на следния недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:
Поземлен имот №831 с площ 400 кв.м., ведно с построената в него масивна жил. сграда с площ 56 кв.м., находящ се в oбл.Видин, общ.Брегово, по плана на с.Връв, кв.6А, при граници на имота: улица, имот №830, фурна и Община Брегово.

За имота е съставен Акт за частна държавна собственост №3161/16.04.2015г.

2. Продажната цена на горецитирания имот е 5 800 лева /пет хиляди и осемстотин/, без ДДС.

IІ. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:

В 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, купувачът е длъжен да внесе следните суми:
- 5 800 /пет хиляди и осемстотин/ лева, без ДДС - представлаващи продажната цена на горепосочения имот – държавна собственост, по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN:BG74UBBS80023106524806 BIC код UBBSBGSF.
- 116 /сто и шестнадесет/ лева, представлаващи 2% режийни разноски върху продажната цена, по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIC код UBBSBGSF.
- 145 /сто четиридесет и пет/ лева, представляващи 2,5% местен данък върху продажната цена и представлява местен данък за придобиване на имущество по възмезден начин, по банкова сметка на Община Брегово в "БАНКА ДСК" ЕАД – офис Брегово IBAN:BG40STSA93008473210300 КОД:STSA9300, код на плащане 442500 - придобиване на имущество.

IIІ. НАРЕЖДАМ:

На основание чл.58, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в 7 – дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед и представяне на надлежни документи за платена цена, дължимите данъци и режийни разноски да се сключи договор за покупко-продажба с купувача.
На основание чл.55, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Препис от настоящата Заповед да се връчи на началник отдел "ДСУТКАК" в Областна администрация – Видин и на главен счетоводител в Областна администрация – Видин, за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана от заинтересованите участници в 14 – дневен срок пред Административен съд – Видин по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на Десислава Обретенова – Директор дирекция "АКРРДС" в Областна администрация - Видин.


АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА / П /
ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВИДИН

/съгласно Заповед №РД09/69/02.08.2016г./С П И С Ъ К
на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурса

за длъжността „Младши експерт” в дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация Видин, обявен със Заповед № РД 35/2 от 26.05.2016г. на Областния управител на област Видин

І. Допуснати до конкурса кандидати:
1. Галина Евдокимова Гачева – Недкова;
2. Ася Колева Цветина;
3. Корнелия Живкова Конова-Чупренска;
4. Иван Петков Иванов;
5. Румяна Горанова Янакиева;
6. Иванка Христова Иванова;
7. Милена Божидарова Топоранова – Гилова;
8. Полина Маноилова Тодорова;
9. Иванка Тодорова Стоева;
10. Боряна Тошева Цветанова;
11. Светослав Валериев Николов;
12. Васил Емилов Младенов;
13. Марчела Славчева Иванова;

ІІ. Недопуснати до конкурса кандидати: Няма

Допуснатите кандидати да се явят на 27.06.2016г. от 09.00 часа в сградата на Областна администрация Видин, Заседателна зала №1 за провеждане на тест.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.

Кандидатите, постигнали на теста резултат над минималния, ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

Препоръчителна нормативна уредба за подготовка за теста:
1. Административнопроцесуален кодекс;
2. Закон за администрацията;
3. Закон за държавния служител;
4. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
5. Закон за достъп до обществена информация;
6. Устройствен правилник на областните администрации;
7. Класификатор на длъжностите в администрацията;
8. Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията;
9. Наредба за служебното положение на държавните служители;
10. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
11. Наредба за административното обслужване;
12. Закон за националния архивен фонд;
13. Закон за защита на личните данни;
14. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
15. Всички подзаконови нормативни актове към изброените в т.1 – 14 нормативни документи.

Председател на конкурсната комисия: / П /
/Силвия Стрезова/ЗАПОВЕД
№ РД26/14
Видин 15.06.2016г.


На основание чл.43, ал.2 и чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.42, ал.1 и чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

НАРЕЖДАМ

I. Да се проведе търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:
Поземлен имот №831 с площ 400кв.м., ведно с построената в него масивна жил. сграда с площ 56кв.м., находящ се в oбл.Видин, общ.Брегово, по плана на с.Връв, кв.6А.

За имота е съставен Акт за частна държавна собственост №3161/16.04.2015г. на основание чл.18, ал.1, изр. 1-во от ЗДС, правото на управление е на Областен управител на област Видин.

II. Търгът да се проведе при следните условия:
1. Вид на търга: с тайно наддаване.
2. Начална цена: 4100 /четири хиляди и сто/ лева, без ДДС.
3. Размер на депозит за участие в търга: 100 /сто/ лева.
4. Начин на плащане:
4.1. На депозита за участие в търга: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG80UBBS80023300151636 BIG код UBBS BGSF.
4.2. На продажната цена: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
4.3. На режийните разноски: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
4.4. На местния данък за придобиване на имущество по възмезден начин: по банкова сметка на Община Видин IBAN – BG44DEMI92408400046021, BIC – DEMIBGSF, код на вид плащане: 442500 в "Търговска банка Д" АД.
5. Дата, час и място на провеждане на търга:
Търгът ще се проведе на 09.08.2016г. от 14.00 часа, в Заседателна зала №1 на Областна администрация – Видин, гр. Видин, ул. "Дунавска" №6.

III. УТВЪРЖДАВАМ:
1. Следната тръжна документация: основание и предмет на търга; условия и организация за провеждане на търга и изисквания към кандидатите; характеристика на имота; приложения: заявление за участие в търга; декларация за запознаване с тръжната документация; ценово предложение; проект на договор за продажба на имота; заявление за оглед на имота; молба за възстановяване на депозита, декларация за приемане на условията на проекта на договора.
Тръжната документация се получава след представяне на документ за платена тръжна документация в Областна администрация – Видин: гр. Видин, ул. "Дунавска" №6, стая №106, всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.30 часа.
Краен срок за получаване на тръжната документация: 17.30 часа на 08.08.2016г.
Цена на тръжната документация: 10 /десет/ лева. Начин на плащане на тръжната документация: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ - клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIC код UBBS BGSF.

2. Условия за оглед на имота: Оглед на имота се извършва след подаване на заявление за оглед на имота от кандидата за участие в търга. Заявлението се подава в деловодството на Областна администрация – Видин. Лица за контакт за оглед на имота: Десислава Паунова – началник отдел "ДСУТКАК" – тел. 094/605-738, Калинка Костова – старши експерт отдел "ДСУТКАК" – тел. 094/605-734.
3. Краен срок за подаване на заявленията за участие в обявения търг /ведно с комплект необходими документи/: 17.30 часа на 08.08.2016г. в деловодството на Областна администрация – Видин: гр.Видин, ул."Дунавска" №6.

IV.Търгът да се проведе по реда на глава V от ППЗДС.

V. Възлагам на:
Десислава Василева – главен експерт в отдел "РРУПП" в Областна администрация – Видин, да публикува условията на търга, в един национален ежедневник и в един местен вестник в 3 /тридневен/ срок от издаване на настоящата заповед.
Юлиян Дионисов - главен експерт в Д "АПОФУС" в Областна администрация – Видин, да публикува условията на търга на интернет страницата на Областна администрация – Видин в 3 /тридневен/ срок от издаване на настоящата заповед.
Настоящата заповед да се обяви на таблото на Областна администрация – Видин от отдел "ДСУТКАК" в 3 /три/ дневен срок от издаването й.
Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Десислава Обретенова – Директор на Дирекция "АКРРДС" в Областна администрация - Видин.


/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин


ЗАПОВЕД
№РД09/57
Видин 09.06.2016г.

На основание чл.32 ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделски земи, Наредба №8121з-968 от 10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и с оглед създаване на организация и провеждане на мероприятия с цел недопускане на пожари преди и по време на жътвена кампания на територията на Област Видин, както и при съхраняването на прибраните житни култури и груби фуражи

НАРЕЖДАМ:

Да се извършат следните мероприятия на територията на Област Видин:

І. Организационни мероприятия:
1. Кметовете на общини и кметства и кметските наместници на населени места да организират и изпълнят:
- Изискванията на Наредба №8121з-968 от 10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи на територията на общината;
- Навременното разгласяване сред населението, чрез местните средства за масово осведомяване и по други подходящи начини на изискванията за пожарна безопасност преди и по време на жътвена кампания, както и при съхраняването на житни култури и груби фуражи, отразени в Наредба №8121з-968 от 10.12.2014г.;
- Провеждане на съвещания по въпросите за подготовката и пожаробезопасното провеждане на жътвената кампания с представители на съответната Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" /РСПБЗН/, както и юридическите и физическите лица, извършващи земеделска дейност върху масиви с площ над 1000дка.;
- Провеждане на инструктаж на лицата, собственици или стопанисващи гробищни паркове, сметища, депа за отпадъци и други обекти, граничещи или изградени в земеделските земи, в това число и на пастирите и собствениците на гори, вили, пчелини и други;
- Създаване на доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях по реда на Закона за защита при бедствия и специализираните групи за гасене към общините;
- Провеждане на инструктаж на членовете на доброволното формирование и специализираните групи за гасене за спазване на специфичните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при гасене на пожари.
- Оповестяване на местното население за възникнал пожар и транспортирането на доброволните формирования и специализираните групи за гасене до мястото на пожара;
- Осигуряване на храна, вода и медицинско обслужване на участниците при продължително пожарогасене и при необходимост.
- Осигуряване на денонощна телефонна или мобилна връзка между кметствата и специализираните органи за ПБЗН по време на жътвената кампания. Номерата на дежурните телефони да се предоставят на съответната РСПБЗН;
- При сключване на договори от общините и кметствата, свързани с осъществяване на дейности във връзка с жътвената кампания, във всеки конкретен случай да се отразяват задълженията на страните по осигуряване на пожарната безопасност.

2. Ръководителите на земеделски кооперации, сдружения и фирми, имащи отношение по прибирането на реколтата, частни стопани и ползватели на земеделски земи, да организират и изпълнят на територията на стопанисваните от тях земеделски обекти:
- Изискванията на Наредба №8121з-968 от 10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи;
- Системно почистване на тревната растителност, падналата листна и дървесна маса и други горими отпадъци в близост до засетите площи.
- Наблюдение на площите с посеви през периода от восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата, чрез подвижни и неподвижни наблюдателни постове съгласувано със съответната РСПБЗН, като неподвижните се оборудват с пожаротехнически средства за първоначално гасене и съобщителни средства.
- Определяне с писмена заповед на отговорници за противопожарните уреди и съоръжения.

3. При констатиране нарушения на изискванията за правилата и нормите за пожарна безопасност, специализираните органи на пожарна безопасност и защита на населението и кметовете на кметства и кметските наместници стриктно да прилагат съответните административно-наказателни и принудителни административни мерки, предвидени по установения ред.

ІІ. Технически мероприятия:
1. Кметовете на общини и кметства и кметските наместници на населени места да организират и изпълнят:
- Проверка на техническото състояние и обозначаването на пожарните хидранти и други съоръжения за водовземане за нуждите на пожарогасенето на територията на населените места и привеждането им в експлоатационна годност.
- Осигуряване на пътища за придвижване на пожарната техника и подстъпи до изкуствени и естествени водоизточници.
- Поставяне на указателни и предупредителни табели покрай посевите през периода от „восъчна зрялост“ до прибиране на реколтата.

2. Ръководителите на земеделски кооперации, сдружения и фирми, имащи отношение по прибирането на реколтата, частни стопани и ползватели на земеделски земи, да организират и извършат:
- Проверка на техническото състояние и обозначаването на пожарните хидранти и други съоръжения за водовземане за нуждите на пожарогасенето на територията на населените места и привеждането им в експлоатационна годност.
- Осигуряване на пътища за придвижване на пожарната техника и подстъпи до изкуствени и естествени водоизточници.
- Провеждане на инструктаж за пожаробезопасна работа на участниците в прибирането на реколтата, за което да се изготвят протоколи.
- За участие в жътвената кампания да допускат само пожаробезопасна земеделска техника, проверена от органите на ПБЗН, като последното да е удостоверено с протокол;
- При започване и по време на жътвената кампания да спазват изискванията на раздел ІV – "Изисквания при прибиране и съхраняване на житните култури и грубите фуражи" на Наредба №8121з-968 от 10.12.2014г.
- При констатиране на пожари в земеделски земи, собствениците и ползвателите им са длъжни да участват в гасенето на пожара.

3. Водачите на земеделска техника да спазват установените правила и норми за пожарна безопасност в земеделски земи, утвърдени с Наредба №8121з-968 от 10.12.2014г.;

4. Лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на земеделски земи, да спазват установените правила и норми за пожарна безопасност в земеделски земи, съгласно Наредба №8121з-968 от 10.12.2014г.

ЗАБРАНЯВАМ:
1. Паленето на стърнища, слама, суха трева и други растителни отпадъци в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).

2. Използването на открити огнеизточници.

3. Паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви от житни култури, както и в непосредствена близост от тях, през периода от настъпването на "восъчна зрялост" до окончателно прибиране на реколтата и изораване на стърнищата;

ІІІ. Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви да осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя и около местата за паркиране.

ІV. Електроснабдителните и електроразпределителните дружества, преди започване на кампанията по прибиране на реколтата, са длъжни:
- Да извършат проверка относно допустимия провес на проводниците, съгласувано със собствениците или ползвателите на земеделски земи, като осигурят необходимите минимални разстояния за безопасно придвижване на земеделска техника, за което съставят и подписват протокол;
- Да не извършват ремонтни дейности на електропроводите и други съоръжения, преминаващи през житни посеви, през периода от на „восъчна зрялост“ до прибиране на реколтата.
По изключение, при аварйни ситуации, се допуска извършването на ремонтни дейности след предварително уведомяване на органите за ПБЗН при спазване изискванията за пожарна безопасност.

V. Органите на сектор "Пътна полиция" при Областна дирекция на МВР – Видин, съвместно с Областно пътно управление и общините, да осигурят поставянето на знаци, забраняващи спиране, паркиране и нощуване на превозни средства край пътища, които минават покрай или в посевите от житни култури и/или близост до складиран фураж, през периода на „восъчна зрялост“ до прибиране на реколтата.

VІ. Органите на национална компания "Железопътна инфраструктура", стопанисващи железопътните трасета, преминаващи през или покрай житни площи, да почистват и сервитута на трасето от сухи треви и храсти, паднала дървесна маса и други горими материали.
Всички допълнително възникнали въпроси по осигуряване на пожарна безопасност и физическа охрана при прибиране на реколтата и нейното съхраняване да се решат съвместно с органите за ПБЗН и полицията.
Кметовете на общини да сведат настоящата Заповед до знанието на кметовете на кметства, кметските наместници, ръководителите на земеделски кооперации,сдружения и фирми, имащи отношение по прибирането на реколтата, частните стопани и ползватели на земеделски земи.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на г-жа Елка Георгиева – Заместник областен управител на област Видин, Директора на Областна дирекция на МВР – Видин, Директора на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Видин и кметовете на общините на територията на област Видин.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички длъжностни лица, имащи отношение към нейното изпълнение и да се публикува на електронната страница на Областна администрация - Видин.


/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област ВидинЗАПОВЕД
№ РД26/13
Видин 08.06.2016г.

На основание чл.61 и чл.64 от Закона за държавната собственост, чл.69, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл.18 и чл. 20 от Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, във връзка със Заповед №РД26/4/02.03.2016г. на Областен управител на област Видин

I. НАРЕЖДАМ

Да се проведе повторен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ – частна държавна собственост, както следва:
1. Лек автомобил "Фолксваген Пасат" с рег.№ ВН0001ВА, собственост на Областна администрация – Видин, съгласно Договор за покупко - продажба на МПС №236/20.01.2003г.
Дата на първа регистрация:11.11.1998г.
Тип на купето – лимузина.
Цвят – светло сив металик.
Обем на двигателя: 1781 куб.см.
Брой места: 4+1.
Вид гориво: бензин.
Рама: WVWZZZ3BZWP123899
Двигател № ADR327157

Оборудване:
ABS
Въздушни възглавници
Борд компютър
Ел. стъкла
Ел. огледала
Климатроник
Регулиране на волана
Стерео уредба

II. ОПРЕДЕЛЯМ

1. Орган провеждащ търга: Областна администрация – Видин.
2. Вид на търга: с явно наддаване.
3. Място, ден и час на търга: Търгът ще се проведе на 30.06.2016г. от 10.00часа, в Заседателна зала №1 на Областна администрация – Видин, гр.Видин, ул."Дунавска" №6.
4. Краен срок за подаване на заявленията за участие в обявения търг/ведно с необходимите документи/: 17.30часа на 29.06.2016г. в деловодството на Областна администрация – Видин: гр.Видин, ул. "Дунавска" №6.
5. Начална тръжна цена за лек автомобил "Фолксваген Пасат": 1020 / хиляди и двадесет/ лева, без ДДС.
6. Размер на депозит за участие в търга: /10 на сто от началната тръжна цена/: 102 /сто и два/ лева.
9. Начин на плащане на депозита: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG80UBBS80023300151636 BIG код UBBS BGSF.
10. Начин на плащане на продажната цена: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
11. Начин на плащане на 20% ДДС: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
12. Време, местонахождение и условия за оглед на: Всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 часа на паркинга на Областна администрация – Видин.
Огледът се извършва след писмено подадено заявление за оглед в деловодството на Областна администрация – Видин. Лица за контакт за оглед на вещите: Антон Пешев – изпълнител – шофьор – домакин Д "АПОФУС" – тел. 094/605-723, Валери Димитров – главен юрисконсулт, дирекция "АПОФУС" – тел. 094/605-725.
13. Търгът да се проведе по реда на раздел III "Провеждане на търг с явно наддаване" от Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.
14. Състав на комисията по провеждане на търга, както следва:

Председател:
Валери Димитров – главен юрисконсулт, дирекция "АПОФУС" Областна администрация – Видин.

и членове:
1. Мария Найденова – главен счетоводител, дирекция "АПОФУС" в Областна администрация – Видин.
2. Антон Пешев – изпълнител – шофьор – домакин Д "АПОФУС"

Резервни членове:
1. Светла Борисова – Директор дирекция "АПОФУС" в Областна администрация - Видин
2. Цветомир Тодоров – главен експерт, отдел "ДСУТКАК", Д "АКРРДС" в Областна администрация – Видин.
3. Гергана Гергова – старши счетоводител дирекция "АПОФУС" в Областна администрация – Видин.

III. УТВЪРЖДАВАМ:

Следната тръжна документация:
Основание и предмет на търга; условия и организация за провеждане на търга и изисквания към кандидатите; характеристика на движимата вещ; приложения: заявление за оглед на вещта, заявление за участие в търга; молба за възстановяване на депозита, декларация за приемане на условията на договора, проект на договор за покупко - продажба на движима вещ частна държавна собственост.
Тръжната документация се получава безплатно в Областна администрация – Видин: гр. Видин, ул."Дунавска" №6, стая №110, всеки работен ден от 09.00 до 12.00часа и от 12.30 до 17.30часа.

Краен срок за получаване на тръжната документация: 17.30часа на 29.06.2016г.

IV. Възлагам на:
Десислава Василева – главен експерт в отдел "РРУПП" в Областна администрация – Видин да публикува обявление за организирането на търга с явно наддаване, в един централен и един местен ежедневник в 3 /тридневен/ срок от издаване на настоящата заповед.
Юлиян Дионисов - главен експерт в Д "АПОФУС" в Областна администрация – Видин, да публикува обявление за организирането на търга с явно наддаване на интернет страницата на Областна администрация – Видин и в сайта www.mobile.bg в 3 /тридневен/ срок от издаване на настоящата заповед.
Настоящата заповед да се обяви на таблото на Областна администрация – Видин от дирекция "АПОФУС" в 3 /три/ дневен срок от издаването и.
Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Десислава Обретенова – Директор на Дирекция "АКРРДС" в Областна администрация - Видин.


/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин

Комплект документи за участие в търга можете да изтеглите от тук

ЗАПОВЕД
№РД26/12
Видин 01.06.2016г.


На основание чл.59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка със Заповед №ПД-40/14.03.2016г. и Решение №РТ-8/14.03.2016г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Протокол на комисия от 28.04.2016г., писмо с вх.№2803/2269/30.05.2016г. от Главния Директор на ДП "Транспортно строителство и възстановяване" Главно управление, гр. София

І. ОПРЕДЕЛЯМ:

1. "КАТЕРИНА" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Видин, общ.Видин, обл.Видин, ул."Княз Дондуков" №47, ЕИК105546762, представлявано от Лилия Кирилова Гривова – Управител на "КАТЕРИНА" ЕООД, за КУПУВАЧ на следния недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:
Трансформаторен пост, с площ 9кв.м., находящ се в землището на с.Иново, общ.Видин, обл.Видин, местност "Бановци", ЕКАТТЕ 32754, имот №047001 – собственост на Държавен поземлен фонд, с площ 3,890дка., при граници: 047002 – нива на Иван Митров Генов; 000139 – Полски път на община Видин; 000186 – Път ІІІ кл. на държавата; 000112 – Канал на МЗГ - ХМС, ведно с трайно прикрепеното към сградата съоръжение /маслен трансформатор/.
За имота е съставен Акт за частна държавна собственост №3182/30.06.2015г., с предоставени права за управление на Държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване".

2. ПРОДАЖНАТА ЦЕНА на горецитирания имот е 4800 лева /четири хиляди и осемстотин лева/, без ДДС.

3. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:

КУПУВАЧЪТ "КАТЕРИНА" ЕООД е длъжна да внесе:

- Продажна цена - 4800 лева /четири хиляди и осемстотин лева/ по банкова сметка на ДП "Транспортно строителство и възстановяване", гр.София, в Банка ЦКБ /Централна кооперативна банка/ – София, клон Запад, IBAN BG53CECB 9790 1022 3252 00 BIG CECB BGSF;

- ДДС върху стойността на имота 20% - 960,00 /деветстотин и шестдесет лева / по банкова сметка на ДП "Транспортно строителство и възстановяване", гр.София, в Банка ЦКБ /Централна кооперативна банка/ – София, клон Запад, IBAN BG53CECB 9790 1022 3252 00 BIG CECB BGSF;

- Режийни разноски от стойността на имота в размер на 2%, съгласно §3, ал.1 от ПЗР на ППЗДС общо в размер на: 115,20 / сто и петнадесет лева и двадесет стотинки/, в това число: – облагаема сума – 96 /деветдесет и шест лева/;

- ДДС 20% - 19,20 / деветнадесет лева и двадесет стотинки/, по банкова сметка на ДП "Транспортно строителство и възстановяване", гр.София, в Банка ЦКБ /Централна кооперативна банка/ – София, клон Запад, IBAN BG53CECB 9790 1022 3252 00 BIG CECB BGSF;

- 2,5% местен данък върху продажната цена и представлява местен данък за придобиване на имущество по възмезден начин, в размер на 120 /сто и двадесет / лева, по банкова сметка IBAN – BG44DEMI92408400046021, BIC – DEMIBGSF, код на вид плащане: 442500 в "Търговска банка Д" АД, по сметка на Община Видин.

Обща сума за внасяне от купувача по сметка на ДП "Транспортно строителство и възстановяване", гр.София след приспадане на депозита в размер на: 4951,20 /четири хиляди деветстотин петдесет и един лев и двадесет стотинки/.

МОТИВИ:
Със Заповед №ПД-40/14.03.2016г., Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията разрешава на ДП "Транспортно строителство и възстановяване", гр.София да продаде чрез търг с тайно наддаване по реда на глава пета от ППЗДС недвижимият имот подробно описан в Раздел I, т.1 на настоящата заповед.

С Решение №РТ-8/14.03.2016г., Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията открива процедура за продажба на горецитирания недвижим имот – частна държавна собственост.

В определения с решението краен срок за подаване на заявления за участие е депозирано само едно заявление, с вх.№1319/22.04.2016г. от "Катерина" ЕООД, гр.Видин.

Видно от протокол от 28.04.2016г. за проведен търг с тайно наддаване за продажба на горния имот, утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, комисията е класирала единствения участник "КАТЕРИНА" ЕООД, ЕИК 105546762, със седалище и адрес на управление: България, гр.Видин 3700, област Видин, община Видин, "Княз Дондуков" №47, за спечелил търга, с предложената от него цена, в размер на 4800,00 /четири хиляди и осемстотин лева/ без включен ДДС.

В 14 - дневен срок от влизането в сила на настоящата заповед, купувачът е длъжен за внесе дължимите суми по т.3 от същата.
След влизане в сила на настоящата заповед и представяне на надлежни документи от страна на купувача за изпълнение на т.3 от същата, в 7 – дневен срок да се сключи договор за продажба с купувача.

Възлагам на Юлиян Дионисов – главен експерт Д "АПОФУС" в Областна администрация – Видин, да обяви настоящата заповед на интернет страницата на Областна администрация – Видин, в 3 – дневен срок от издаването и.

Настоящата заповед да се обяви от отдел "ДСУТКАК" в сградата на Областна администрация – Видин, на място достъпно за всички заинтересовани лица, в 3 – дневен срок от издаването и.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщаването и по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд Видин.

Препис от настоящата Заповед да се връчи на пълномощника на "КАТЕРИНА" ЕООД – Илиан Миков, за сведение и на началник отдел "ДСУТКАК" в Областна администрация – Видин, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на Десислава Обретенова – Директор дирекция "АКРРДС" в Областна администрация - Видин.

/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област ВидинОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността: Младши експерт
Дирекция "Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация – Видин


Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- образование – висше;
- минимална образователна степен – "професионален бакалавър по...";
- минимален професионален опит: не се изисква;
- минимален ранг за длъжността: V младши;
- допълнителни знания, умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: добра компютърна грамотност.

Специфични изисквания за заемане на длъжността, изрично посочени в нормативни актове:
Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

Информация за длъжността: Длъжността "младши експерт" е свързана със събирането и систематизирането на информация, с обработката на бази данни, с проучването и обобщаването на различни практики и алтернативни решения при подпомагане дейността на по-високите длъжностни нива; експертът може да осъществява дейности по административното обслужване. Осъществява възложени дейности по административно обслужване. Подпомага оформянето на документи, свързани с дейността на дирекция "АПОФУС". Подпомага Главния юрисконсулт и Директор Дирекция "АПОФУС" при издаване на заповеди и вътрешни нормативни актове. Изготвя кореспонденция по жалби, сигнали и др.

Минимален размер за основна месечна заплата: 420.00лв.
Провеждане на конкурса: чрез решаване на тест и интервю.

Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса – по образец - /Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ПМС №8 от 16.01.2004г., Обн.ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г.
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация или правоспособност, които се изискват за длъжността;
- ксерокопие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг по Закона за държавния служител (в случай, че кандидатите разполагат с такива);
- автобиография.

Контакти: Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса на адрес: Областна администрация – Видин, гр.Видин, ул."Дунавска" №6 в Центъра за информационно обслужване /партерен етаж/ от 09:00 часа до 17:30 часа.
На информационното табло на Областна администрация, гр. Видин, ул. "Дунавска" №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация - Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и списъците на недопуснатите до конкурс кандидати.
Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър.

Краен срок за подаване на документите: 17.30 часа на 10.06.2016г.

За допълнителна информация: тел.: 094/60 57 29


Заявление и декларация за участие в конкурса можете да изтеглите от тук


ЗАПОВЕД
№ РД09/45
Видин 21.04.2016г.


На основание чл.41, ал.3, т.2 и чл.42 от Закона за водите, във връзка с писмо с вх.№2803/1582/14.04.2016г. на Директора на РЗИ – Видин

ЗАБРАНЯВАМ


ПОЛЗВАНЕТО на водните площи по цялото поречие на р. Дунав на територията на област Видин, през летния сезон на 2016г.
Мотиви: С писмо, с вх.№2803/1582/14.04.2016 г. Директорът на РЗИ – Видин, предлага да бъде издадена забрана за къпане по поречието на р. Дунав. На територията на област Видин няма идентифицирани зони за къпане. Кметовете на общините на територията на област Видин не са предоставили в РЗИ – Видин проекти на заповеди за обявяване на водни обекти за общо ползване за къпане, съгласно изискванията на чл.41, ал.3 от Закона за водите и чл.24 от Наредба №5 от 30.05.2008г. за управление на качеството на водите.
Горепосочените водни площи не отговарят на изискванията от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, за осигуряване безопасността на хората и предотвратяване на удавяния.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на учащите се лица, от Регионален инспекторат по образованието – Видин.
Кметовете на Община Видин, Община Ново село, Община Брегово и Община Димово да сведат до знанието на кметовете и кметските наместници на: гр.Дунавци, с.Антимово, с.Гомотарци, с.Кошава, с.Сланотрън, с.Кутово, с.Връв, с.Флорентин, с.Ясен, с.Симеоново, с.Ботево, с.Арчар и с.Куделин, настоящата заповед, за сведение и изпълнение.
Кметовете на горепосочените общини и кметските наместници да обявят заповедта на подходящо място с публичен достъп.
Възлагам на Десислава Василева – главен експерт отдел "РРУПП" в Областна администрация – Видин да обяви Заповедта на интернет сайта на Областна администрация – Видин, както и чрез средствата за масово осведомяване в тридневен срок от издаването и.
Настоящата Заповед да се връчи на началник отдел "ДСУТКАК" в Областна администрация – Видин, РИО – Видин и кметовете на Община Видин, Община Ново село, Община Брегово и Община Димово, за сведение и изпълнение.
Копие от Заповедта да се изпрати на РЗИ – Видин, Басейнова дирекция "Дунавски район" - град Плевен и Областен съвет на Български червен кръст – Видин, за сведение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Десислава Обретенова – Директор дирекция "АКРРДС" в Областна администрация - Видин.


/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област ВидинЗАПОВЕД
№ ОК0204/1
Видин 19.04.2016г.

На основание чл.32 от Закона за администрацията, чл.10, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и заповед № РД 11-580/14.04.2016г. на Изпълнителния директор на БАБХ, във връзка с констатирани огнища на болестта заразен нодуларен дерматит в селата Воден и Черногорово, община Димитровград, област Хасково, съгласно лабораторни резултати от изпитвателна лаборатория "Екзотични и особено опасни инфекции" към НДНИВМИ, гр.София – протокол от изпитване с изх.№06 и №07 от 13.04.2016г. и с цел предпазване от възникване заболяването на територията на област Видин,

НАРЕЖДАМ:

I. Забранявам провеждането на пазари и изложби на едри преживни животни на територията на област Видин.

IІ. Директора на ОДБХ Видин да:
1. Организира незабавно извършване на ежеседмични прегледи за заразен нодуларен дерматит на едрите преживни животни, отглеждани на територията на област Видин, резултатите от които да се документират.
2. Организира извършване на инвентаризация на ЕПЖ на територията на област Видин и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС” на БАБХ.
3. Организира вземане на проби от цяла кръв от говеда, показали клинични признаци на болестта заразен нодуларен дерматит и изпращането им за изследване в НДНИВМИ гр. София.
4. Организира незабавно свикване на общинските епизоотични комисии, които да набележат конкретни мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на болестта на територията на съответните общини.
5. Разпореди информиране на кметовете на населени места и на лицата, отглеждащи ЕПЖ, за клиниката на заразния нодуларен дерматит, за спазването на мерките за биосигурност в животновъдните обекти, начините за извършване на дезинсекция, както и подходящи инсектициди, и задължението им незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар при съмнение за заболяване и/или смъртност.
6. Засили контрола по придвижването / транспортирането на животни като:
- Придвижването на едри и дребни преживни животни да се осъществява след термометриране и извършване на клинични прегледи на здравословното състояние на животните от официалните ветеринарни лекари;
- Транспортираните животни задължително да са идентифицирани с индивидуални ушни марки, придружени с ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване /транспортиране, а едрите преживни животни и с ветеринарномедицински паспорти;
7. Разпореди да бъде тествана и приведена в готовност наличната дезинфекционна техника.
8. Уведоми незабавно дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите”(ЗХОЖКФ) при ЦУ на БАБХ при констатиране на клинични признаци, характерни за болестта заразен нодуларен дерматит.

IІІ. Кметовете на общини съгласно чл.133 от ЗВМД да организират:
1. Заседания на общинските епизоотичните комисии, на които да набележат конкретни мерки за предпазване от възникване на заболяване в общините и населените места на област Видин.
2. Съвместно с ветеринарните инспектори – официални ветеринарни лекари и практикуващи ветеринарни лекари на територията на съответната община да информират собствениците на едри преживни животни за заболяването чрез раздаване на информационни листовки;
3. Уведомяване на населението за наложената забрана за пазари и изложби;.
4. Предоставяне на информация на собствениците на едри преживни животни на схемата за дезинфекция и дезинсекция;
5. Актуализиране на списъка с районите, определени за загробяване на животни при необходимост;

ІV. Органите на ОД на МВР -Видин и ОО „АА”- Видин да засилят контрола по пътищата и пазарите за свободно придвижване на едри преживни животни.

V. Собствениците на животновъдни обекти с едри преживни животни на територията на областта да предприемат необходимите мерки за предпазване на животните от проникване на причинителя на заболяването чрез ветеринарносанитарни мерки, филтри, дезинфекция, дезинсекция чрез подходящи препарати без карентен срок, охрана, транспорт и др.

VI. Телефони за връзка с ветеринарни лекари от отдел ЗЖ при ОДБХ Видин /Приложение – Списък на официални ветеринарни инспектори от ОДБХ Видин/

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Албена Георгиева – заместник областен управител на област Видин и председател на Областната епизоотична комисия.
Заповедта да се сведе до знанието на посочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.


/П/
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област ВидинЗАПОВЕД
№ РД09/43
Видин, 06.04.2016 г.


На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.137, ал.1 от Закона за горите, предложение наш вх.№2803/1356 от 31.03.2016г. от директора на Регионална дирекция по горите - Берковица и с оглед осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване и гасене на пожари в горските територии

НАРЕЖДАМ:


1. Обявявам за пожароопасен сезон за 2016г. в горските територии на област Видин, времето от 11.04.2016г. до 31.10.2016г.
2. Забранявам по време на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по – малко от 100 м. от границите на горските територии.
3. Изхвърлянето на горими отпадъци да се извършва само на определените за целта места.
4. Ръководителите на териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите и ловните стопанства, органите по пожарна безопасност и защита на населението, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата, извършващи дейности в тях:
- да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии;
- да проверят състоянието на наличните в тези територии противопожарни хидранти, депа и водоеми, като предприемат мерки за възстановяване на неизправните;
- да осъществяват контрол по изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия в горските територии;
- да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване и потушаване на горските пожари.
5. Ръководителите на земеделски кооперации, собственици, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
6. Собствениците на обекти и съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии се задължават за собствена сметка:
- да поддържат същите целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;
- да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;
- да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.
7. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
8. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите в област Видин да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всяко пребиваване в тях.
9. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите да предприемат мерки за спиране на дейностите или експлоатацията на машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари.
10. Кметовете на общини и кметства да организират по места денонощна телефонна връзка с органите по пожарна безопасност и защита на населението, за своевременно информиране в случай на пожар.
11. При възникване на пожар в горски територии, ръководителите на териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите незабавно да предоставят информация, съгласно утвърдената схема за оповестяване.
12. При възникване на големи и сложни пожари да се прилагат мерките, заложени в плановете за взаимодействие и помощ при кризисни ситуации.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица, имащи отношение към нейното изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация - Видин.
Кметовете на общини да сведат заповедта до знанието на кметовете на кметства, кметските наместници, собствениците и ползвателите на горски територии и всички други, упоменати в нея лица.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-жа Елка Георгиева – Заместник областен управител на област Видин, Директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Видин, Директора на Държавно горско стопанство – Видин, Директора на Държавно горско стопанство – Белоградчик, Директора на Държавно горско стопанство „Миджур” и кметовете на общините на територията на област Видин.

/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ:
Областен управител на област Видин
ЗАПОВЕД
№РД26/9
Видин 06.04.2016г.


На основание чл.61 и чл.64 от Закона за държавната собственост, чл.69, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл.18 и чл.20 от Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, във връзка със Заповед №РД26/4/02.03.2016г. на Областен управител на област Видин

I. НАРЕЖДАМ

Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, както следва:

1. Лек автомобил "Ауди А8" с рег.№ ВН0001ВР, предоставен на Областна администрация – Видин със Заповед №ЗМФ-1464/03.10.2008г. на Министъра на финасите.
Дата на първа регистрация: 06.04.2004г;
Тип на купето – лимузина;
Цвят – тъмно син металик;
Обем на двигателя: 2 967куб.см.;
Брой места: 4+1;
Вид гориво: дизел;
Екологична категория: EURO 4;
Рама: WAUZZZ4E34N021728;
Двигател № без номер

Оборудване:
ABS;
ESP;
Навигация;
Въздушни възглавници;
Парктроник;
CD чейнджър;
Борд компютър;
Ксенонови фарове;
Ел. пакет;
Климатроник;
Сенсор за дъжд;
Система за измиване на фаровете;
4x4;
Темпомат;
Кожен салон;
Лети джанти;
Халогенни фарове

2. Лек автомобил "Фолксваген Пасат" с рег.№ ВН0001ВА, собственост на Областна администрация – Видин, съгласно Договор за покупко-продажба на МПС №236/20.01.2003г.
Дата на първа регистрация:11.11.1998г.;
Тип на купето – лимузина;
Цвят – светло сив металик;
Обем на двигателя: 1 781 куб.см.;
Брой места: 4+1;
Вид гориво: бензин;
Рама: WVWZZZ3BZWP123899;
Двигател № ADR327157

Оборудване:
ABS;
Въздушни възглавници;
Борд компютър;
Ел. стъкла;
Ел. огледала;
Климатроник;
Регулиране на волана;
Стерео уредба;

II. ОПРЕДЕЛЯМ

1. Орган провеждащ търга: Областна администрация – Видин.
2. Вид на търга: с явно наддаване.
3. Място, ден и час на търга: Търгът ще се проведе на 17.05.2016г. от 14.00 часа в Заседателна зала №1 на Областна администрация – Видин, гр.Видин, ул."Дунавска" №6.
4. Краен срок за подаване на заявленията за участие в обявения търг/ведно с необходимите документи/: 17.30 часа на 16.05.2016г. в деловодството на Областна администрация – Видин: гр.Видин, ул."Дунавска" №6.
5. Начална тръжна цена за лек а

 obqvlenie_otchujdavane_salash

 zapoved_otchujdavane_salash

 prilojenie_salash


Новини
29.03.2017 г.
Регионална програма за заетост в област Видин за 2017 година
Ще бъдат разкрити 74 работни места за период от 6 месеца, разпределени в 22 населени места в областта.
 
24.03.2017 г.
Създадена е организация за нормалното провеждане на парламентарните избори на 26 март 2017 г.
Предприети са всички необходими мерки за създаване на организация и условия за нормалното провеждане на изборите за Народно събрание.
 
22.03.2017 г.
Огнян Асенов бе гост на международна работна среща по проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката“
Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма Еразъм+
 
22.03.2017 г.
Дунавският регион се ангажира с устойчива мобилност в туризма
15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“), които да предложат на посетителите и местното население, възможност да пътуват и проучат Дунавския регион чрез устойчиви форми на транспорт.
 
20.03.2017 г.
103 000 бюлетини за предстоящите парламентарни избори са доставени в Областната администрация Видин
Бюлетините за предстоящите парламентарни избори бяха доставени в Областна администрация – Видин на 18 март 2017 г.
 
20.03.2017 г.
Областният управител проведе работна среща с териториалните органи на МВР и ДАНС във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите
Общественият ред и гарантиране сигурността на изборите бе тема на инициирана от областния управител работна среща с представители на полицията и пожарната.
 
20.03.2017 г.
Работна среща на Областната комисия по обществен ред и сигурност
Обсъдиха се конкретни мерки и задачи за осигуряване на добър обществен ред по време на туристически сезон 2017.
 
15.03.2017 г.
Областният управител Огнян Асенов подкрепя Второто издание на Националната кампания „Великден за всеки“
Областна администрация Видин се включва в Националната кампания „Великден за всеки“ - „Дари празник на баба и дядо“.
 
15.03.2017 г.
Щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб в област Видин проведе редовно заседание
Компетентните институции докладваха за готовността за защита при високи води през пролетния сезон
 
14.03.2017 г.
Асоциацията по ВиК проведе редовното си годишно Общо събрание
Общото събрание прие годишните отчети за дейността и финансите на Асоциацията за 2016 година и гласува бюджета за 2017година.
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация