TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция


Парламентарни избори 2014
Изх. №2803/4270
06.08.2014г.

ДО
ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ


П О К А Н А

На основание чл.60, ал.1 от Изборния кодекс, на 10.08.2014г. от 11.00 часа в заседателна зала №1 на Областна администрация – Видин, гр. Видин, ул. „Дунавска” №6, ще се проведат консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия – Видин за произвеждане на избори за народни представители на 05.10.2014г.
Във връзка с горното, каня за участие в консултациите всички парламентарно представени партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, като и другите партии и коалиции.
На консултациите, партиите и коалициите следва да представят необходимите документи съгласно чл.60, ал.3 и ал.4 от Изборния кодекс и решение №652-НС от 06.08.2014г. на ЦИК, като следва:
1. писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 05.08.2014г., или решение за регистрацията на коалицията в ЦИК за участие в изборите за 42-ро Народно събрание или за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014г.;
3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;
4. списък на лицата, предложени за членове на РИК и ръководството й;
5. списък на резервните членове, отговарящ на изискванията на чл.60, ал.3, т.1 от ИК;
6. копие от диплома или друг документ за завършено висше образование за всяко от предложените от партиите и коалициите лица;
7. декларация по чл.65, ал.1 и чл.66 от ИК от всяко от лицата, предложени за членове или резервни членове на РИК, съгласно приложение №1 към решение №652-НС от 06.08.2014г. на ЦИК.


/П/
ИНЖ. КРЪСТЬО СПАСОВ
Областен управител на област Видин


С Решение № 675-НС от 13 август 2014г. на Централна избирателна комисия е назначена Районна избирателна комисия – Видин за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
РИК – Видин встъпи в правомощията си на 15 август 2014 година и извършва дейността си в административната сграда на Областна администрация Видин на адрес: ул. „Дунавска" №6, ет. 1, Заседателна зала №1.
Телефоните за връзка с РИК - Видин са: 094/923071, 094/923069 и телефон/факс 094/923073


Тук ще се публикуват всички решения и съобщения на РИК - Видин във връзка с провеждането за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. до пускането на официалната страница на РИК - Видин в страницата на ЦИК на адрес: http://rik05.cik.bg/ Публична покана за участие в консултациите за определяне на състав на Районна избирателна комисия – Видин за произвеждане на избори за народни представители на 05.10.2014г.

 Публична покана за участие в консултациите за определяне на състав на Районна избирателна комисия – Видин за произвеждане на избори за народни представители на 05.10.2014г.

 № 1-НС от 15.08.2014 ОТНОСНО: Избиране на член на РИК Видин за маркиране на печата на комисията.

 № 2-НС от 15.08.2014 ОТНОСНО: Номерация на решенията на РИК Видин в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и начина на обявяване на решенията на РИК Видин.

 № 3-НС от 15.08.2014 ОТНОСНО: Начина на приемане и обявяване на решения на РИК- Видин в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

 № 4-НС от 15.08.2014 ОТНОСНО: Определяне говорител на РИК – Видин.

 № 5-НС от 15.08.2014 ОТНОСНО: Приемно време на РИК Видин.

 №6-НС от 15 август 2014г. ОТНОСНО: Привличане на експерт на граждански договор за целия период на работа на РИК – Видин по време произвеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014г.

 № 7-НС от 18 август 2014г.ОТНОСНО: формиране на единна номерация на избирателните секции в 05 МИР Видин за произвеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014г

 № 8-НС от 18 август 2014г.ОТНОСНО: Определяне броя членовете на всяка СИК в 05 МИР Видин за произвеждането на изборите за народни представители на 5 октомври 2014г.

 № 9-НС от 18 август 2014г.ОТНОСНО: Начален и краен срок за прием на документи за регистрация на инициативни комитети в РИК - Видин.

 № 10-НС от 18 август 2014г.ОТНОСНО: Начален и краен срок за прием на документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014г. в РИК - Видин.

 № 11-НС от 19 август 2014г. ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 8-НС от 18.08.2014г. на РИК – Видин.

 № 12-НС от 19 август 2014г.ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Белоградчик за произвеждането на избори за Народни представители на 5 октомври 2014г .

 № 13 - НС от 19 август 2014г.ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Чупрене за произвеждането на избори за Народни представители на 5 октомври 2014г.

 № 14-НС от 19 август 2014г.ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Бойница за произвеждането на избори за Народни представители на 5 октомври 2014г.

 № 15-НС от 19 август 2014г.ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Брегово за произвеждането на избори за Народни представители на 5 октомври 2014г

 № 16-НС от 19 август 2014г.ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Видин за произвеждането на избори за Народни представители на 5 октомври 2014г.

 № 17 - НС от 19 август 2014г.ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Димово за произвеждането на избори за Народни представители на 5 октомври 2014г.

 № 18-НС от 19 август 2014г.ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Ружинци за произвеждането на избори за Народни представители на 5 октомври 2014г.

 № 19-НС от 19 август 2014г.ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Кула за произвеждането на избори за Народни представители на 5 октомври 2014г.

  № 20 - НС от 19 август 2014г.ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Макреш за произвеждането на избори за Народни представители на 5 октомври 2014г.

 № 21-НС от 19 август 2014г.ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Ново село за произвеждането на избори за Народни представители на 5 октомври 2014г.

 № 22-НС от 19 август 2014г.ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в Община Грамада за произвеждането на избори за Народни представители на 5 октомври 2014г.

 №23-НС от 19 август 2014г.ОТНОСНО: Привличане на технически сътрудник на граждански договор за целия период на работа на РИК – Видин по време произвеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014г.


Новини
29.03.2017 г.
Регионална програма за заетост в област Видин за 2017 година
Ще бъдат разкрити 74 работни места за период от 6 месеца, разпределени в 22 населени места в областта.
 
24.03.2017 г.
Създадена е организация за нормалното провеждане на парламентарните избори на 26 март 2017 г.
Предприети са всички необходими мерки за създаване на организация и условия за нормалното провеждане на изборите за Народно събрание.
 
22.03.2017 г.
Огнян Асенов бе гост на международна работна среща по проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката“
Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма Еразъм+
 
22.03.2017 г.
Дунавският регион се ангажира с устойчива мобилност в туризма
15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“), които да предложат на посетителите и местното население, възможност да пътуват и проучат Дунавския регион чрез устойчиви форми на транспорт.
 
20.03.2017 г.
103 000 бюлетини за предстоящите парламентарни избори са доставени в Областната администрация Видин
Бюлетините за предстоящите парламентарни избори бяха доставени в Областна администрация – Видин на 18 март 2017 г.
 
20.03.2017 г.
Областният управител проведе работна среща с териториалните органи на МВР и ДАНС във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите
Общественият ред и гарантиране сигурността на изборите бе тема на инициирана от областния управител работна среща с представители на полицията и пожарната.
 
20.03.2017 г.
Работна среща на Областната комисия по обществен ред и сигурност
Обсъдиха се конкретни мерки и задачи за осигуряване на добър обществен ред по време на туристически сезон 2017.
 
15.03.2017 г.
Областният управител Огнян Асенов подкрепя Второто издание на Националната кампания „Великден за всеки“
Областна администрация Видин се включва в Националната кампания „Великден за всеки“ - „Дари празник на баба и дядо“.
 
15.03.2017 г.
Щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб в област Видин проведе редовно заседание
Компетентните институции докладваха за готовността за защита при високи води през пролетния сезон
 
14.03.2017 г.
Асоциацията по ВиК проведе редовното си годишно Общо събрание
Общото събрание прие годишните отчети за дейността и финансите на Асоциацията за 2016 година и гласува бюджета за 2017година.
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация