TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция


Държавни институции
ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ
В ОБЛАСТ ВИДИН


Териториални административни структури
към Министъра на труда и социалната политика

Агенция за социално подпомагане
Регионална дирекция за социално подпомагане – Видин
пл."Бдинци" №3, ет.3
тел.: 601 126, факс: 601 653
e-mail: vidin-rdsp@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" – Видин
ул."Еделвайс" №5
тел.: 601 640, 601 641
e-mail: dsp-vidin@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" – Белоградчик
ул."Княз Борис І" №17
тел.: 0936/5 42 34, 0936/5 32 27
e-mail: dsp-belogradchik@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" – Брегово
ул."Александър Стамболийски" №4
тел.: 09312/33 15, 09312/23 84
e-mail: dsp-bregovo@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" – Димово
ул."Васил Коларов" №1
тел.: 09341/23-76, 09341/23-64
e-mail: dsp-dimovo@asp.government.bg

Дирекция "Социално подпомагане" – Кула
ул."Възраждане" №40
тел.: 0938/3-31-50, 0938/3-31-59
e-mail: dsp-kula@ asp.government.bg

Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" – Видин
пл."Бдинци" №3
тел.: 601-362, 601-385, факс: 601-362
e-mail: dbt-vidin@mbox.contact.bg;
e-mail: vidin@mbox.is-bg.net

Дирекция "Бюро по труда" – Белоградчик
ул."Васил Левски" №1
тел.: 0936/5-45-02, 0936/5-41-32, 0936/5-32-50, факс: 0936/5-32-59
e-mail: bt501@mbox.contact.bg

Дирекция "Бюро по труда" – Кула
ул."Възраждане" №40
тел.: 0938/3-37-66, факс: 0938/3-37-79

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Дирекция "Инспекция по труда – Видин"
ул."Дунавска" №6, ет.4
тел.: 601-303, факс: 601-304
e-mail: ditVidin@gli.government.bg


Териториална административна структура
към Министъра на образованието и науката

Регионално управление на образованието – Видин
пл."Бдинци" №2
тел.: 601-731, 601-734
e-mail: rio_vidin@mon.bg


Териториална административна структура
към Министъра на финансите

Национална агенция за приходите
Териториална дирекция – Велико Търново
Офис за обслужване Видин
ул."6-ти септември" №12
тел.: 690-400; 690-408, факс: 690-459
690-421 (данъчно законодателство); 690-401(осигурително законодателство);
690-478 (справки за здравен статус); 690-415 (справки в отдел ОПЗ)
e-mail: td_vidin@ro05.nra.bg


Териториални административни структури
към Министъра на земеделието и храните

Областна дирекция "Земеделие"
ул."Рибарска" №12, ет.2
тел.: 601-488, 601-487; 601-486, факс: 601-489
e-mail: ODZG_Vidin@mzh.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните
ул."Цар Симеон Велики" №66
тел.: 601-580, факс: 601-588
e-mail: RVS_05@nvms.government.bg

Изпълнителна агенция "Борба с градушките"
Регионална дирекция "Борба с градушките"
ул."Рибарска" №12, ет.3, ст.32
тел.: 600-019, факс: 600-019
e-mail: vidin@weathermod-bg.eu

Команден пункт гр.Грамада
тел.: 604-592, факс: 604-593
e-mail: kp.grd@weathermod-bg.eu

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Сектор "Рибарство и контрол" - Видин
ул."Цар Александър ІІ" №13, ет.4, ст.1, 8
тел.: 601-239, факс: 601-239
e-mail: vidin@iara.government.bg

Контролно-техническа инспекция
Регионална служба - Видин
ул. "Рибарска" №12, ет.3, ст. 33
тел.: 601 221
e-mail: vidin@kti.government.bg

Национална служба за съвети в земеделието
Териториален областен Офис – Видин
ул."Рибарска" №12, ет.3, ст.38
тел.: 606-455, факс: 606-455
e-mail: vidin.m@naas.government.bg


Териториални административни структури
на Министерство на вътрешните работи

Областна Дирекция на МВР – Видин
ул."Цар Симеон Велики" №87
Оперативна дежурна част:
тел.: 600-014, факс: 600-170
е-mail: vidin@mvr.bg

Регионален говорител на МВР:
Лора Стефанова - тел.: 694-281 и 600-733

Сектор "Пътна полиция" – Видин
Деловодство – тел.: 694-313
Гише "Подаване на документи и получаване на СУМПС" – тел.: 694-311
Гише "Регистрация на ППС" – тел.: 694-305
Гише "Административно-наказателна дейност" – тел.: 694-312

Районно управление – Видин
ул."Широка" №1
Оперативен дежурен – тел.: 600-166

Участък "Полиция" – кв."Нов път"
тел.: 694-395

Участък "Полиция" – гр.Брегово
тел.: 694-447

Участък "Полиция" – с.Арчар
тел.: 09317/23-00

Районно управление – Белоградчик
пл."Възраждане" №3
Оперативна дежурна част – тел.: 0936/5-32-41, 0936/5-33-30

Участък "Полиция" – с.Ружинци
тел.: 09324/21-66

Районно управление – Кула
ул."Възраждане" №36
Оперативна дежурна част – тел.: 0938/3-22-31, 0938/3-22-32

Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
Южна промишлена зона (сградата на КАТ)
тел.: 600-064, 694-220
e-mail: fire-rd-vidin@mvr.bg

Гранично полицейско управление –Видин
ул."Гео Милев" №30
Дежурен - тел.: 690-790

Гранично полицейско управление – Брегово
ул."Гео Милев" №30
Дежурен - тел.: 600 621

Гранично полицейско управление – Белоградчик
ул."Миджур" №24
Началник: Ивайло Конов
Дежурен - тел.: 0936/5-45-20


Териториална административна структура
на Министерство на отбраната

Военно окръжие - Видин
ул."Гладстон" №26
тел.: 600-754


Териториално административно звено
към Министъра на отбраната

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Териториален отдел – София
Хотел Военен клуб (Гарнизонен военен клуб)
ул."Баба Вида" №15
тел.: 601-428


Териториални административни структури
към Министъра на правосъдието

Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Областна служба "Изпълнение на наказанията" –Видин
пл."Бдинци" №1, ет.1, п.к.147
тел.: 620-104, 620-373, 620-108, факс: 620-108
e-mail: osin.vd@gdin.bg

Агенция по вписванията
Служба по вписванията – Видин
Имотен регистър и Търговски регистър:
пл."Бдинци" №1, ет.1
тел.: 607-331

Регистър Булстат:
Южна промишлeна зона (сградата на Териториално статистическо бюро)
тел.: 607-924


Териториална административна структура
на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие",
отдел "Северозападен район"
ул."Цар Симеон Велики" №69А, ет.4
тел.: 601-145 , 601-125, 601-135

Главна дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство"
Отдел "СПКРР в Северозападния район"
ул."Цар Симеон Велики" №69А, ет.4
тел. 600-003

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО)
Териториално звено "Гражданска регистрация и административно обслужване" – Видин
пл."Бдинци" №2, ет.7, ст.5 и ст.2 /в сградата на общината/
тел.: 601-147, 601-179
е-mail: vd@grao.bg


Териториални административни структури към
Министъра на регионалното развитие и благоустройството

Агенция "Пътна инфраструктура"
Областно пътно управление
ул."Цар Симеон Велики" №69
тел.: 601-270, 601-262, факс: 601-284
е-mail: opu_vidin@abv.bg

Дирекция за национален строителен контрол
Регионален отдел "Национален строителен контрол"
пл."Бдинци" №1, ет.2
тел.: 601-228, 601-353, факс: 601-228
е-mail: rdnsk_vidin@abv.bg

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Служба по геодезия, картография и кадастър - Видин
ул."Цар Симеон Велики" №71
тел.: 600-314, факс: 601-628
е-mail: vidin@cadastre.bg


Териториални административни структури
към Министъра на транспорта, информационните технологии и -съобщенията

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Регионална дирекция "Автомобилна администрация"
Южна промишлена зона (сградата на КАТ)
тел.: 601-864, 601-863, факс: 601-864
е-mail: rdaa_vidin@rta.government.bg
e-mail: dai_vidin@mail.bg

Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
Дирекция "Морска администрация - Лом"
Поделение Видин
ул."Дунавска" №1
тел.: 600-557

Териториална административна структура
към Министъра на здравеопазването

Регионална здравна инспекция – Видин
ул."Цар Симеон Велики" №76
тел.: 601-695, 601-700 (канцелария); факс: 601-697
е-mail: rzi-vidin@mh.government.bg


Други административни структури

Държавен фонд "Земеделие"
Областна дирекция – Видин
ул."Цар Алексъндър ІІ" №13, ет.1
тел. 690-331, 690-312, факс: 690-331
е-mail: vidin.od@dfz.bg

Държавна агенция "Национална сигурност"
Териториална дирекция – Видин
ул."Цар Симеон Велики" №87

Национална здравноосигурителна каса
Районна здравноосигурителна каса – Видин
бул."Панония" №2, ПК №2
тел.: 609-810, факс: 609-811
e-mail: vidin@nhif.bg

Национален осигурителен институт
Териториално поделение – Видин
ул."Пазарска" №4
тел.: 605-340, факс: 605-340
е-mail: Vidin@nssi.bg

Национален статистически институт
Териториално статистическо бюро
Южна промишлена зона
тел.: 600-960, факс: 600-960
e-mail: TsTsvetkov@nsi.bg

Сметна палата
Изнесено работно място Видин
пл."Бдинци" №1, ет.3, п.к.32
тел.: 601-440

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Главна дирекция "Надзор на пазара"
Регионален отдел "Западна България"
Сектор "Северозападен район", Месторабота Видин
пл."Бдинци" №1, ет.1, ст.18
тел.: 600-285

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Главна дирекция "Метрологичен надзор",
Регионален отдел "Западна България"
Сектор "Северозападен район", Месторабота Видин
пл."Бдинци" №1, ет.1, ст.49
тел.: 601-107

Български институт по метрология
Главна дирекция "Мерки и измерителни уреди"- Сектор Видин
Регионален отдел – Враца, Сектор Видин
пл."Бдинци" №1 (партер)
тел.: 0878 241 556
e-mail: b.borisov@bim.government.bg

Държавна агенция "Архиви"
Дирекция "Регионален държавен архив" – Монтана
Отдел "Държавен архив" – Видин
ул."Княз Борис І" №27
тел.: 600-283, 600-268 (читалня), факс: 600-283

Комисия за защита на потребителите
Регионална дирекция – Монтана
Звено Видин
пл."Бдинци" №3, ет.1, ст.4-5
тел.: 606-367

Комисия за защита от дискриминация
пл."Бдинци" №3, ет.1, ст.1
Регионален представител Видин
тел.: 620-062
e-mail: Vidin.kzd@kzd.bg

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
Териториална дирекция – София
Териториално бюро – Видин
пл."Бдинци" №1, ет.3, ст.47
тел.: 601-617
е-mail: vidin@ciaf.government.bg


Публични предприятия с държавно участие

"Напоителни системи" ЕАД – клон Видин
ул."Цар Александър ІІ" №13, ет.3
тел.: 600-860, факс: 600-867
е-mail: office.vidin@irrigationsystems.bg

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Видин
ул."Широка" №18
тел.: 601-078, факс: 601-079
е-mail: office@vik-vidin.com

Териториално поделение "Български пощи" ЕАД – Видин
ул."Княз Александър Батенберг" №10
тел.: 601-830, 604-116, факс: 601-851
е-mail: acconting@vidin.bgpost.bg

"Свободна безмитна зона – Видин" АД
Северна промишлена зона
тел.: 602-060, факс: 602-046
е-mail: freezonevidin@abv.bg

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД
Мрежови експлоатационен район – Монтана
Мрежови експлоатационен подрайон "Видин"
ул."Цар Симеон Велики" №72
тел.: 605-252, факс: 605-259

Северозападна държавно предприятие – Враца
Териториално поделение Държавно горско стопанство – Видин
ул."Яворов" №1, ет.4
тел.: 600-988, 600-995, факс: 600-997
e-mail: dlvidin@nug.bg

Териториално поделение Държавно горско стопанство – Белоградчик
гр.Белоградчик, ул."Христо Ботев" №2
тел./факс: 0936/5-45-31
e-mail: dlbelogradchik@nug.bg

Териториално поделение "Държавно горско стопанство – Миджур"
гр.Белоградчик, м."Студени дол" п.к.27
тел.: 0936/5-44-90, факс: 0936/5-32-42
e-mail: ddsmidjur@nug.bg

"Пристанище Видин" ЕООД
ул."Дунавска" №1, Речна гара, ет.2
тел.: 600-604, факс: 600-645
е-mail: port.vd@gmail.com
e-mail: port_vd@abv.bg

Превозна служба "Видин и Лом"
при "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД
пл."Княз Ал. Батенберг"
тел.: 600-567, 606-050 (билетна каса)
e-mail: vidin_bdz@abv.bg

Съдебна власт

Окръжен съд – Видин
пл."Бдинци" №1
тел.: 600-980 (административен секретар), факс: 600-958
е-mail: os.vidin@abv.bg

Районен съд – Видин
пл."Бдинци" №1
тел.: 600-782 (административен секретар), факс: 600-791
e-mail: rs_vidin@yahoo.com

Районен съд – Белоградчик
ул."Княз Борис І" №45
тел.: 0936/5-39-73 (административен секретар), факс: 0936/5-39-73
e-mail: rsbelog@abv.bg

Районен съд – Кула
ул."Иван Кръстев" №1
тел.: 0938/3-36-61 (административен секретар), факс: 0938/3-36-61;
e-mail: rskula@abv.bg

Окръжна прокуратура
ул."Дунавска" №14
тел.: 601-059 (деловодство), факс: 601-067
e-mail: op_vidin@prb.bg

Районна прокуратура – Видин
ул."Дунавска" №14, ет.1
тел.: 601-058, факс: 600-424
email: rp_vidin@prb.bg

Районна прокуратура – Белоградчик
ул."Княз Борис І" №45
тел.: 0936/5-31-40 (административен секретар), факс: 0936/5-31-40
email: rp_belog@prb.bg

Районна прокуратура – Кула
ул."Иван Кръстев" №1
тел.: 0938/3-37-39 (административен секретар), факс: 0938/3-37-93
email: rp_kula@prb.bg

Административен съд –Видин
пл."Бдинци" №1, ет.4
тел.: 601-491 (деловодство)
тел.: 626-363 (административен секретар), факс: 626-363
email: acvidin@acvidin.org
email: secretary@acvidin.org

Окръжна следствена служба - Видин
ул."Цар Симеон Велики" №87
тел.: 607-719, факс: 607-719


Новини
29.03.2017 г.
Регионална програма за заетост в област Видин за 2017 година
Ще бъдат разкрити 74 работни места за период от 6 месеца, разпределени в 22 населени места в областта.
 
24.03.2017 г.
Създадена е организация за нормалното провеждане на парламентарните избори на 26 март 2017 г.
Предприети са всички необходими мерки за създаване на организация и условия за нормалното провеждане на изборите за Народно събрание.
 
22.03.2017 г.
Огнян Асенов бе гост на международна работна среща по проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката“
Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма Еразъм+
 
22.03.2017 г.
Дунавският регион се ангажира с устойчива мобилност в туризма
15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“), които да предложат на посетителите и местното население, възможност да пътуват и проучат Дунавския регион чрез устойчиви форми на транспорт.
 
20.03.2017 г.
103 000 бюлетини за предстоящите парламентарни избори са доставени в Областната администрация Видин
Бюлетините за предстоящите парламентарни избори бяха доставени в Областна администрация – Видин на 18 март 2017 г.
 
20.03.2017 г.
Областният управител проведе работна среща с териториалните органи на МВР и ДАНС във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите
Общественият ред и гарантиране сигурността на изборите бе тема на инициирана от областния управител работна среща с представители на полицията и пожарната.
 
20.03.2017 г.
Работна среща на Областната комисия по обществен ред и сигурност
Обсъдиха се конкретни мерки и задачи за осигуряване на добър обществен ред по време на туристически сезон 2017.
 
15.03.2017 г.
Областният управител Огнян Асенов подкрепя Второто издание на Националната кампания „Великден за всеки“
Областна администрация Видин се включва в Националната кампания „Великден за всеки“ - „Дари празник на баба и дядо“.
 
15.03.2017 г.
Щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб в област Видин проведе редовно заседание
Компетентните институции докладваха за готовността за защита при високи води през пролетния сезон
 
14.03.2017 г.
Асоциацията по ВиК проведе редовното си годишно Общо събрание
Общото събрание прие годишните отчети за дейността и финансите на Асоциацията за 2016 година и гласува бюджета за 2017година.
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация