TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Избори
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция

Държавни институции
ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ
В ОБЛАСТ ВИДИН


Териториални административни структури
към Министъра на труда и социалната политика

Агенция за социално подпомагане
Регионална дирекция за социално подпомагане – Видин
пл. „Бдинци” №3, ет. 3
тел.: 601 126, факс: 601 653
e-mail: vidin-rdsp@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане” – Видин
ул. „Еделвайс” №5
тел.: 601 640, 601 641
e-mail: dsp-vidin@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане” – Белоградчик
ул. „Княз Борис І” №17
тел.: 0936/5 42 34, 0936/5 32 27
e-mail: dsp-belogradchik@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане” – Брегово
ул. „Александър Стамболийски” №4
тел.:09312/33 15, 09312/23 84
e-mail: dsp-bregovo@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане” – Димово
ул. „Васил Коларов” №1
тел.: 09341/23 76
e-mail: dsp-dimovo@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане” – Кула
ул. „Възраждане” №40
тел.: 0938/3 31 50
e-mail: dsp-kula@ asp.government.bg

Агенция по заетостта
Дирекция “Бюро по труда” – Видин
пл. „Бдинци” №3
тел.: 601 360, 601 385, факс: 601 362
e-mail: dbt-vidin@mbox.contact.bg;
e-mail: vidin@mbox.is-bg.net

Дирекция “Бюро по труда” – Белоградчик
ул. „Васил Левски” №1
тел.: 0936/5 45 02, 0936/5 41 32, 0936/5 32 50, факс: 0936/5 32 59
e-mail: bt501@mbox.contact.bg

Дирекция “Бюро по труда” – Кула
ул. „Възраждане” №40
тел.: 0938/3 37 66, факс: 0938/3 37 79

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда”
Дирекция "Инспекция по труда – Видин”
ул. „Дунавска” № 6, ет. 4
тел.: 601 304, факс: 601 304
e-mail: oit_vidin@mbox.contact.bg


Териториална административна структура
към Министъра на образованието и науката

Регионален инспекторат по образованието – Видин
пл. „Бдинци” № 2
тел.: 601 731, 601 734
e-mail: iomon-vidin@dir.bg


Териториална административна структура
към Министъра на финансите

Национална агенция за приходите
Териториална дирекция – Велико Търново
Офис за обслужване Видин
ул. „6-ти септември” №12
тел.: 690 400; 690 408, факс: 690 459
690 421 (данъчно законодателство); 690 401(осигурително законодателство);
690 478 (справки за здравен статус); 690 415 (справки в отдел ОПЗ)
e-mail: td_vidin@ro05.nra.bg


Териториални административни структури
към Министъра на земеделието и храните

Областна дирекция “Земеделие”
ул. „Рибарска” № 12, ет.2
тел.: 601 488, 601 487; 601 486, факс: 601 489
e-mail: ODZG_Vidin@mzh.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните
ул. Цар Симеон Велики №66
тел.: 601 580, факс: 601 588
e-mail: RVS_05@nvms.government.bg

Изпълнителна агенция “Борба с градушките”
Регионална дирекция “Борба с градушките”
ул. „Рибарска” № 12, ет. 3, ст. 32
тел.: 600 019, факс: 600 019
e-mail: vidin@weathermod-bg.eu

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Сектор "Рибарство и контрол" - Видин
ул. „Цар Александър ІІ” № 13, ет. 4, ст.1, 8
тел.: 601 239, факс: 601 239
e-mail: vidin@iara.government.bg

Контролно-техническа инспекция
Регионална служба - Видин
ул. „Рибарска” №12, ет.3, ст. 33
тел.: 601 221
e-mail: vidin@kti.government.bg

Национална служба за съвети в земеделието
Областен офис – Видин
ул. „Рибарска” № 12, ет.3, ст.38
тел.: 606 455

Национална служба по зърното
Териториално звено на Национална служба по зърното
ул. „Рибарска” № 12, ет.3, ст. 39
тел.: 606 156
e-mail: vidin@nsz.bg


Териториални административни структури
на Министерство на вътрешните работи

Областна Дирекция на МВР – Видин
ул. „Цар Симеон Велики” № 87
Централа: тел.: 600 015
Оперативна дежурна част: тел.: 600-014, факс: 600-170
е-mail: vidin@mvr.bg

Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
Южна промишлена зона (сградата на КАТ)
тел.: 600 064, 694 220

Гранично полицейско управление –Видин
ул. „Гео Милев” № 30
тел.: 600 464, 690 790 (дежурен)

Гранично полицейско управление – Брегово
ул. „Гео Милев” № 30
тел.: 600 466, 600 621 (дежурен)

Гранично полицейско управление – Белоградчик
ул. „Миджур” № 24
тел.: 0936/5 45 20 (дежурен)


Териториална административна структура
на Министерство на отбраната

Областен военен отдел – Видин
ул. „Гладстон” № 26
тел.: 600 754


Териториално административно звено
към Министъра на отбраната

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Отдел „Военно-почивно дело” – София
Хотел Военен клуб (Гарнизонен военен клуб)
ул. Баба Вида №15
тел.: 601 428


Териториални административни структури
към Министъра на правосъдието

Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”
Областна служба “Изпълнение на наказанията” –Видин
пл. „Бдинци” № 1, ет. 1
тел.: 620 108

Агенция по вписванията
Регионална дирекция – Враца
Служба по вписванията – Видин
Имотен регистър и Търговски регистър:
пл."Бдинци" № 1, ет.1
тел.: 607 331
Регистър Булстат:
Южна промишлeна зона (сградата на Териториално статистическо бюро)
тел.: 607 924


Териториална административна структура
на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Главна дирекция ”Програмиране на регионалното развитие”,
отдел „Северозападен район”
ул. „Цар Симеон Велики” 69А,ет.4
тел.: 601 145 , 601 125, 601 135

Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”
Отдел „СПКРР в Северозападния район”
ул. „Цар Симеон Велики” 69А,ет.4
тел. 600 003

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГРАО)
Териториално звено ГРАО – Видин
пл."Бдинци" 2 , ет. 7, ст. 5 и 2 /в сградата на общината/
тел.:601 147, 601 179
е-mail: vd@grao.bg


Териториални административни структури към
Министъра на регионалното развитие и благоустройството

Агенция „Пътна инфраструктура”
Областно пътно управление
ул. „Цар Симеон Велики” № 69
тел.: 601-262, 601 270, факс: 601 284
е-mail: opu_vidin@abv.bg

Дирекция за национален строителен контрол
Регионален отдел „Национален строителен контрол”
пл. „Бдинци” №1, ет. 2
тел.: 601 228, 601 353, факс: 601 228
е-mail: rdnsk_vidin@abv.bg

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Служба по геодезия, картография и кадастър - Видин
ул. „Цар Симеон Велики” № 71
тел.: 600 314, факс: 601 628
е-mail: vidin@cadastre.bg


Териториални административни структури
към Министъра на транспорта, информационните технологии и -съобщенията

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”
Регионална дирекция “Автомобилна администрация “
Южна промишлена зона (сградата на КАТ)
тел.: 601 864, 601 863, факс: 601 864
е-mail: rdaa_vidin@rta.government.bg

Изпълнителна агенция ”Морска Администрация”
Дирекция „Морска администрация - Лом”
Поделение Видин
ул.”Дунавска” №1
тел.: 600 557

Териториална административна структура
към Министъра на здравеопазването

Регионална здравна инспекция – Видин
ул. „Цар Симеон Велики” № 76
тел.: 601 700, 601 695, факс: 601 697
е-mail: director@rzi-vidin.net


Други административни структури

Държавен фонд “Земеделие”
Областна дирекция – Видин
ул. „Цар Алексъндър ІІ” № 13, ет.1
тел. 690 322, 690 333, факс: 690 310
е-mail: vidin.od@dfz.bg
е-mail: vidin.ora@dfz.bg

Държавна агенция "Национална сигурност"
Териториална дирекция – Видин
ул. „Цар Симеон Велики" №87

Национална здравноосигурителна каса
Районна здравноосигурителна каса – Видин
бул. „Панония” № 2, ПК № 2
тел.: 601 346, 601 348, 609 810, факс: 609 811
e-mail: vidin@nhif.bg

Национален осигурителен институт
Териториално поделение – Видин
ул. „Пазарска” № 4
тел.: 605 390, факс: 605 340
е-mail: Vidin@nssi.bg

Национален статистически институт
Териториално статистическо бюро
Южна промишлена зона
тел.: 609 262, 600 960
e-mail: TsTsvetkov@nsi.bg

Сметна палата
Изнесено работно мяскто – Видин
пл.”Бдинци” №1 етаж 3, п.к.32
тел.: 601 440, 601 189

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Главна дирекция „Надзор на пазара”
Регионален отдел „Западна България”
Сектор „Северозападен район – Монтана”, Месторабота Видин
пл. „Бдинци” №1, ет.1, ст.18
тел.: 600 285

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Главна дирекция „Метрологичен надзор”,
Регионален отдел „Западна България”
Сектор „Метрологичен надзор – Северозападен район”, Месторабота Видин
пл. „Бдинци” №1, ет.1, ст.49
тел.: 600 285

Български институт по метрология
Главна дирекция “Мерки и измерителни уреди”- Сектор Видин
Регионален отдел – Враца, Сектор Видин
Южна промишлена зона
тел.: 601 102, факс: 601 103
e-mail: b.borisov@bim.government.bg

Държавна агенция „Архиви”
Дирекция „Регионален държавен архив” – Монтана
Отдел „Държавен архив” – Видин
Ул. „Княз Борис І” №27
тел.: 600 283, 600 268 (читалня), факс: 600 283

Комисия за защита на потребителите
Регионална дирекция – Монтана
Звено Видин
пл. „Бдинци” №3, ет.1, ст.4-5
тел.: 606 367

Комисия за защита от дискриминация
Регионален представител Видин
пл. „Бдинци” №3, ет.1, ст.1
тел.: 620 062
Vidin.kzd@kzd.bg

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество,
Териториална дирекция – София
Териториално бюро – Видин
пл. „Бдинци” №1 ет.3, ст.47
тел.: 601 617
е-mail: vidin@ciaf.government.bg


Публични предприятия с държавно участие

„Напоителни системи” ЕАД – клон Видин
ул. „Цар Александър ІІ” № 13, ет.3
тел.: 600 860, факс: 600 867
е-mail: office.vidin@irrigationsystems.bg

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Видин
ул. „Широка” № 18
тел.: 601 078, факс: 601 079
е-mail: office@vik-vidin.com

Териториално поделение “Български пощи” ЕАД – Видин
ул. „Княз Александър Батенберг” № 10
тел.: 601 830, 604 116, факс: 601 851
е-mail: acconting@vidin.bgpost.bg

„Свободна безмитна зона – Видин” АД
Северна промишлена зона
тел.: 602 047, 602 060, , 602 040, 602 051, факс: 602 046
е-mail: freezonevidin@abv.bg

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД
Мрежови експлоатационен район – Монтана
Мрежови експлоатационен подрайон „Видин”
ул. „Цар Симеон Велики” № 72
тел.: 605 252, факс: 605 259

Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка” АД
ул. "Цар Симеон Велики" 119
тел.: 602 131 (регистратура)
е-mail: mbal_vidin@abv.bg

Северозападна държавно предприятие – Враца
Териториално поделение Държавно горско стопанство – Видин
ул. „Яворов” № 1, ет.4
тел.: 600 988, 600 989; 600 995, факс: 600 997
e-mail: dlvidin@abv.bg

Териториално поделение Държавно горско стопанство – Белоградчик
гр. Белоградчик,
ул. Христо Ботев 2
тел./факс: 0936/5 45 31
e-mail: tpdgsbelogrtadchik@abv.bg

Териториално поделение Държавно горско стопанство – Миджур
гр. Белоградчик,
м. „Студени дол,” п.к. 2
тел.: 0936 /5 40 96, 0936/5 44 90,
факс: 0936/5 32 42, 0936/5 32 42
e-mail: ddsmidzhur@abv.bg

„Пристанище Видин” ЕООД
ул. „Дунавска” № 1
тел.: 600 604, факс: 600 645
е-mail: port.vd@gmail.com ; port_vd@abv.bg

Превозна служба „Лом и Видин”
при „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД
тел.: 600 567, 606 050 (билетна каса)


Съдебна власт

Окръжен съд – Видин
пл. „Бдинци” № 1
тел.: 600 980 (адм. секретар), факс: 600 958
е-mail: os.vidin@abv.bg

Окръжна прокуратура
пл. „Бдинци” № 1, ет.3
тел.: 601 059 (деловодство), факс: 601 067
e-mail: op_vidin@prb.bg

Районен съд – Видин
Пл. „Бдинци” № 1
тел.: 600 782 (адм. секретар), факс: 600 791
e-mail: rs_vidin@yahoo.com
Районен съд – Белоградчик
ул. „Княз Борис І” №45
тел.: 0936/5 39 73 (адм. секретар), факс: 0936/5 39 73
e-mail: rsbelog@abv.bg

Районен съд – Кула
ул. „Иван Кръстев” №1
тел.: 0938/3 36 61 (адм. секретар), факс: 0938/ 3 31 01;
e-mail: rskula (at) abv.bg

Районна прокуратура – Видин
пл. „Бдинци” № 1, ет.3
тел.: 601 058, факс: 606 274
email: rp_vidin@prb.bg

Районна прокуратура – Белоградчик
ул. „Княз Борис І” №45
тел./факс: 0936/5 31 40 (адм. секретар)
email: rp_belog@prb.bg

Районна прокуратура – Кула
ул. „Иван Кръстев” №1
тел.: 0938/3 37 39 (адм. секретар), факс: 0938/3 37 93
email: rp_kula@prb.bg

Административен съд –Видин
пл. „Бдинци” №1
тел.: 601 491 (деловодство), тел./факс: 626 363
email: acvidin@acvidin.org

Окръжна следствена служба
ул. „Цар Симеон Велики” № 87
тел./факс: 607 719
Новини
29.05.2015 г.
Областният управител на Видин Момчил Станков посреща германския си колега Франк Шерер на 1 юни
Областният управител на област Ортенау пристига с 20-членна делегация на тридневна визита в област Видин
 
27.05.2015 г.
Създаден е Областен координационен механизъм по деинституционализация към Областна администрация Видин
Учредителното заседание се проведе днес под председателството на заместник областния управител Огнян Ценков
 
25.05.2015 г.
Министърът на туризма откри пещера „Венеца“ за посетители
На церемонията министър Николина Ангелкова, народният представител Владимир Тошев, областният управител на Видин Момчил Станков и сметът на община Димово Лозан Лозанов прерязаха лентата на благоустроения туристически обект
 
24.05.2015 г.
Областният управител на Видин: Честит 24 май!
Момчил Станков поздравява дейците на просветата и културата и всички граждани на областта
 
22.05.2015 г.
Ново шивашко предприятие ще разкрие 150 работни места през юли във Видин
Това е най-голямата чуждестранна инвестиция в региона през последните години, коментира областният управител Момчил Станков
 
21.05.2015 г.
Областният управител на Видин приветства участниците в Международна дунавска конференция
Двудневният форум „Дунавски партньорства за растеж” се провежда по инициатива на Община Видин и Областния информационен център за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз
 
18.05.2015 г.
Областният управител на Видин разпореди контролна проверка на потенциално опасните язовири
Целта е да се установи изпълнението на предписанията, издадени от експертната комисия към областния управител, при предишната проверка на обектите в началото на 2015 г.
 
18.05.2015 г.
Забранява се ползването на неохраняеми водни площи по поречието на Дунав в област Видин
Това гласи заповед на областния управител Момчил Станков, издадена на основание Закона за водите
 
18.05.2015 г.
Областният управител на Видин подкрепя пилотен проект за обучение по шахмат на деца и ученици
По този повод Момчил Станков се срещна с народния представител Вили Лилков, изпълнителния директор на Българската федерация по шахмат Николай Велчев и гросмайстор Мария Велчева
 
15.05.2015 г.
Посланикът на Република Хърватия е на посещение във Видин
Н.Пр. Лйерка Алайбег се срещна с ръководствата на Областна администрация и Община Видин
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация