TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция


Икономическо развитие

БВП създаден в област Видин през 2014г., изчислен по текущи цени е 570 млн. лв. или 9.6% от БВП произведен в Северозападния район (5 932 млн. лв.) и едва 0.68% от БВП произведен в страната (83 612 млн. лв.). За същият период стойността на БВП на човек от населението за областта е 6 034лв., при стойност за Северозападния район за планиране 7 381лв., и за страната 11 574лв.
През 2014г. стопанските субекти в областта са реализирали БДС в размер на 495 млн. лв. по текущи цени, което представлява 9.6% от БДС на Северозападния район за планиране (5 151 млн. лв.) и 0.68% от БДС създадена в страната (72 608 млн. лв.).
В икономическата структура на областта доминиращо място заема секторът на услугите. Той осигурява 66.46% от БДС произведена в областта. Секторът селското стопанство произвежда – 17.97%, а индустрията само 15.55%.

БДС по икономически сектори
Област(NUTS III) Аграрен Индустрия Услуги БДС, млн.лв. БВП, млн.лв. БВП на човек от населението, лв.
БЪЛГАРИЯ 3823 19726 49059 72608 83612 11574
Северозападен район 649 1716 2787 5151 5932 7381
Видин 89 77 329 495 570 6034
Враца 152 715 590 1457 1678 9494
Ловеч 97 317 478 892 1027 7635
Монтана 140 206 460 806 929 6611
Плевен 171 400 929 1501 1728 6710

През 2014г. броя на нефинансовите предприятията в област Видин е 3 064, което представлява 0.80% от предприятията в страната и 10.81% от тези регистрирани в СЗРП. Според броя на заетите 93.8% са микро предприятия (до 9 заети), 5.12% са малки предприятия (с до 50 заети), 0.95% са средни и едва 0.13% са големи предприятия с персонал над 250 човека.
За периода 2010-2014г. в област Видин се отчита намаление на предприятията с 179бр., което представлява 5.52%.
Отрасловото им разпределение е следното: 43.37% от нефинансовите предприятия са в сферата "Търговия, ремонт на автомобили и битова техника", 8.39% са "Хотели и ресторанти", в "Селско, ловно, горско и рибно стопанство" са 8.29 %, 8.00% са в сферата на "Промишлеността". Дела на предприятията в сектор "Транспорт, складиране и пощи" е 6.27%, а предприятията в сферата на "Строителство" са само 2.64%.
С най-много реализирани Нетни приходи от продажби за 2016г. е отрасъл "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" – 203 878 хил. лв. или 29.88% от общите за областта. Въпреки, че приходите в абсолютна стойност намаляват сектора остава водещ. Отрасъла "Преработваща промишленост" реализира нетни приходи от продажби в размер на 121 400 хил. лв. или 17.79% и е втория по приходи отрасъл. "Селско, горско стопанство, лов и риболов" осигуряват 91 806 хил. лв., което представлява 13.45% от НПП на областта. Приходите от продажби в Строителството са 39 091хил.лв. или 5.73%, а сектора "Хотели и ресторанти" осигуряват 12 666 хил. лв. или 1.86% от НПП създадени в областта.

ГИПС АД
Мината край с.Кошава е единственото в Югоизточна Европа подземно находище на гипс. Добиваният в предприятието гипс е 100% природен продукт и чистотата му достига 95% (при добивания от открити мини гипс тя е до 50%). ГИПС АД е основен доставчик на суровини в циментовия бранш и при производството на гипсови свързващи вещества и газобетонни изделия. От 2006г. до сега са инвестирани над 22 млн. лева в реконструкция, модернизиране и осъвременяване на технологичния процес със закупуването на комплекс за механизиран подземен добив на естествен гипс, изграждането на две нови производствени линии за производство на сухи строителни смеси на гипсова и циментова основа, инсталация за сушене и сепариране на пясък и коплексна инсталация за калциране на природен гипс.
През октомври 2012г. беше открит нов завод на "ГИПС" АД в с.Кошава. Това е първият завод в България с комплексна инсталация за калциране на природен гипс. Проектът е одобрен по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013г. Оборудването на новата инсталация е с капацитет 80 хил. тона годишно. Доставчик на оборудването е "Claudius Peters Projects".
В момента ГИПС АД произвежда 23 продукта сухи строителни смеси – 13 на гипсова основа и 10 продукта на циментова основа, система за топлоизолация и грундове.
Дружеството притежава единствената акредитирана в страната лаборатория за изследване на гипс и гипсови производни и е сертифицирано по ISO 9001-2008 SGS.


“ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ”
"Ел Би Булгарикум" ЕАД е единствената държавна фирма в млекопреработвателния сектор в България с дългогодишен опит в производството и експорта на млечни продукти, закваски и технологии. Дружеството предоставя и ноу-хау и технологии за производство на оригинални български млечни продукти в чужбина чрез сключване на лицензионни споразумения.
Разполага с две производствени подразделения – във Видин и в София.
През септември 2015г. в Производствената база във Видин бе проектирана и пусната в експлоатация нова поточна линия за производство на прясно мляко и пробиотична напитка с хиполипидемично действие.
Сертифицирана е по:
- ISO 22000 Food Safety Management Systems VIDIN - издаден на 26 юни 2012г.
- IFS - International Food Standard Certificate VIDIN - издаден на 23 юни 2012г.
Дружеството притежава значителна по обем интелектуална собственост в областта на млечната индустрия:
• над 20 регистрирани патента;
• над 50 продуктови търговски марки, някои от които са с множество регистрации за териториите на страни от Европа, Азия, Австралия;
• фирмена търговска марка, регистрирана в Европейския съюз и в още 21 страни;
• 6 наименования за произход.

“МАГУРА” АД
Винарска изба "Магура" е създадена през 1967г. в с.Рабиша. Избата е оборудвана с най-съвременната техника в областта на винопроизводството и е съобразена с всички европейски стандарти. Част от пещерата "Магура" — Прилепната галерия от десетилетия е превърната в място за отлежаване на отбрани вина.
По своите почвени и климатични условия районът около Рабишката могила се доближава до тези на френската област Шампан, затова тук се произвежда най-доброто в България естествено пенливо вино по класическа технология. Виното се съхранява и бавно съзрява в дълбокото подземие на пещерата. Постоянната температура от 12°С, тъмнината и подходящата влажност на въздуха в недрата на Прилепната галерия създават условия за естествено шампанизиране.
Освен с естественото си пенливо вино "Магура", винарната е специализирана в производството на висококачествени, червени и бели вина и ракии. Районът на с.Рабиша е събрал в себе си концепцията за terroir благоприятен за развитието на червени и бели винени сортове.
През 2008г. винарната започва създаването на собствени лозови масиви в с.Раяновци и с.Рабиша от сортовете Пино Гри, Врачански Мискет, Шардоне, Ризлинг и Гъмза.
За качеството на вината говорят многобройните награди от престижни международни конкурси. За последните години се отличава както следва:
2014 - Каберне Совиньон е отличено със златен медал, а Пино гри и Гъмза със сребърни медали на Международния винен фестивал в Княжевац.
2104 - Каберне Совиньон е отличено със сребърен медал от Межуднародния винен конкурс AWC Vienna.
2014 - Совиньон блан и Шародне е отличено с бронзов медал от Международния винен конкурс AWC Vienna.
2015 - Шираз и Каберне Фран е отличено с бронзов медал от Международния винен конкурс Decanter World Wine Awards - London.
2016 - Гъмза 2013, със сребърен медал на Международния балкански винен фестивал.


“НОВОСЕЛСКА ГЪМЗА” АД
Изба Ново село е построена през 1946г. и се специализира в производството на червени качествени и трапезни регионални вина. Произвежда също бели вина, гроздови и плодови ракии. Преимуществено в близкото минало производството е било ориентирано както към вътрешния така и към външни пазари като Чехия, Франция, Германия, Полша, Англия, Швеция, Канада, Ангола и Латвия.
В избата в Ново село се преработва предимно грозде от червените винени сортове. Има и линия за бутилиране на термично стабилизирани вина с капацитет 1500 бутилки в час. В "Новоселска гъмза" се произвеждат "Гъмза от Ново село", КНП, вино колекционно "Гъмза от Ново село", "Гроздова ракия от Ново село", вино "Каберне".
Капацитетът на производствените мощности за преработка на суровина в годишен обем е 20 000 т. грозде, а като готова продукция обемът е от 1 500 000 до 2 000 000 бутилки вино.
През всичките години на съществуване новоселските вина са много добре познати в България и по света, печелили са много награди и медали от Български и муждународни конкурси на вина в София, Слънчев бряг, от международния панаир в Пловдив, от международни изложения в Будапеща, Братислава, Любляна и Златните и сребърните медали са общо над 60. Не по малко са получените дипломи за вина, ракии и бренди.
• Винария 2002г. - Диплом за най-добро вино от сорт "Гъмза", вино "Гъмза Ново село", реколта 1999г.;
• Винария 2003г. - Диплом за най-добро вино от сорт "Гъмза", вино "Гъмза Видин", реколта 2002г.;
• Винария 2003г. - Диплом за Вино на годината "Мерло" първокачествено вино 2002г.;
• Винария 2004г. - Диплом за най-добро вино от сорт грозде "Гъмза" Регионално вино от Ново село, реколта 2003г.;
• Винария 2005г. - Диплом за най-добро вино от сорт грозде "Гъмза", вино "Гъмза Ново село", реколта 2004г.;
• Винария 2008г. - Бронзов медал и почетен Диплом на вино ВГКНП "Гъмза" 2007г.;


"БЪЛГАРСКА ЛОЗАРСКА КОМПАНИЯ" ЕООД - ИЗБА РУПЦИ
Винарска изба "Рупци" е част от "Българска лозарска компания" ЕООД, която разполага с още 3 винарски предприятия в страната. Фирмата е създадена през 2004г. и се специализира в производството на вина, ракии и високоалкохолни напитки. Годишния обем производство е 18 000 000 бутилки вино, като над 85% от тях е предназначена за износ в страни като Германия, Литва, Латвия, Монголия, Русия, Полша, Чехия, Филипините, Сингапур и др.
Винарна "Рупци" гради своя дългогодишен имидж, залагайки на висококачествени сортове грозде, които се отглеждат в над 1400 дка. собствени лозови масиви. Сред най-популярните продукти на избата са вината от серия "Рупци" - "Мерло", "Кабарне" и "Гъмза" – от червените, както "Шардоне" и "Алиготе" – от белите и серия "Видинска ракия".


ИЗБА-БОРОВИЦА
"Винарска изба Боровица" е малка изба разположена в Северозападна България - регион, който предлага добри възможности за получаване на грозде и вино с отличителни характеристики. Тя е сгушена сред белоградчишките скали в близост до едноименното село Боровица и нейното производство е ориентирано предимно към създаването на ограничени партиди трапезни и естествено пенливи вина с изявен характер и носещи спецификата на тероара.
Избата е ориентирана към създаване на тихи и естествено пенливи вина в ограничени партиди с изявен характер. Новите насаждения от Русан, Марсан, Вионие, Пино Ноар и Гаме Ноар са около 100 декара, разпределени в четири лозя.
Чрез проекта "WIN Wines" се предлагат две селектирани и ограничени колекции от вината на избата, Колекция Боровица и Колекция Лез Ами. Изба Боровица е член на Българската Асоциация на Независимите Лозаро-Винари.


КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД – ЗАВОД ЗА ГИПСОФАЗЕРНИ ПЛОСКОСТИ ВИДИН
Кнауф България е създадена през 1993г. с учредител Кнауф – Австрия. През 1997 година поема и реконструира заводът за гипсфазерни плоскости във Видин. Разположен в триъгълник между три държави (България, Сърбия и Румъния), директно на брега на Дунав, заводът е един от най-големите работодатели в района. Оборудван с най–модерна производствена техника съобразно изискванията за качество и опазване на околната среда, заводът работи на европейско ниво. Във Видин се произвеждат около 3 млн. кв. метра гипсфазерни плоскости с приложение за сухи подове и стени - търговските марки Vidiwall и Vidifloor.
Гипсфазерните плоскости намират приложение не само като вътрешна, но и като външна облицовка на различни строителни елементи. Произведените в гр.Видин плоскости се използват при производството на фабрични елементи за сглобяеми къщи, включително нискоенергийни и пасивни.
Към най-важните клиенти се числи индустрията за готови дървени и сглобяеми къщи в Австрия, Швейцария и Италия, като 90% от продукцията се експортира за тези държави.


"ФАНТИ–Г"
Фирма "Фанти-Г" е основана през 1991г. с предмет на дейност международен транспорт и спедиция, главно по направление България-Западна Европа-България. Автомобилите притежават сертификат за "зелен и сигурен автомобил". Извършва и транспортна дейност по р.Дунав на насипни и палетизирани товари, контейнери и на автомобили от България за Западна Европа и обратно. Успоредно с основната си дейност фирмата има изграден модерен комплекс за осъществяване на съпътстващи транспортни дейности: бензиностанция, паркинг, автомивка, автосервиз, складове.


"БДИНТЕКС"ЕООД
Утвърдено шивашко предприятие, специализирано в производството на мъжки ризи и дамски блузи. Готовата продукция се реализира изцяло на външния пазар. Работи около 99% за Германия и около 1% за Англия. Предприятието е оборудвано с машини и съоръжения, последна генерация. В него работят 260 лица. Фирмата има утвърдено име в шивашкия бранш.


"СЛАМ КЛОУДИНГ ЕООД ЕНД КО"
Предприятието произвежда луксозни мъжки ризи по поръчка на компании като Inditex, Peak&Cloppenburg и др. Собственик на предприятието е германската семейна компания Slam Group, създадена през 70-те години на 20 век. Единствената и дейност е производство на луксозни мъжки ризи за световни марки. Общата първоначална инвестиция на Slam Group в дружеството е над 2 млн. лв.Новини
29.03.2017 г.
Регионална програма за заетост в област Видин за 2017 година
Ще бъдат разкрити 74 работни места за период от 6 месеца, разпределени в 22 населени места в областта.
 
24.03.2017 г.
Създадена е организация за нормалното провеждане на парламентарните избори на 26 март 2017 г.
Предприети са всички необходими мерки за създаване на организация и условия за нормалното провеждане на изборите за Народно събрание.
 
22.03.2017 г.
Огнян Асенов бе гост на международна работна среща по проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката“
Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма Еразъм+
 
22.03.2017 г.
Дунавският регион се ангажира с устойчива мобилност в туризма
15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“), които да предложат на посетителите и местното население, възможност да пътуват и проучат Дунавския регион чрез устойчиви форми на транспорт.
 
20.03.2017 г.
103 000 бюлетини за предстоящите парламентарни избори са доставени в Областната администрация Видин
Бюлетините за предстоящите парламентарни избори бяха доставени в Областна администрация – Видин на 18 март 2017 г.
 
20.03.2017 г.
Областният управител проведе работна среща с териториалните органи на МВР и ДАНС във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите
Общественият ред и гарантиране сигурността на изборите бе тема на инициирана от областния управител работна среща с представители на полицията и пожарната.
 
20.03.2017 г.
Работна среща на Областната комисия по обществен ред и сигурност
Обсъдиха се конкретни мерки и задачи за осигуряване на добър обществен ред по време на туристически сезон 2017.
 
15.03.2017 г.
Областният управител Огнян Асенов подкрепя Второто издание на Националната кампания „Великден за всеки“
Областна администрация Видин се включва в Националната кампания „Великден за всеки“ - „Дари празник на баба и дядо“.
 
15.03.2017 г.
Щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб в област Видин проведе редовно заседание
Компетентните институции докладваха за готовността за защита при високи води през пролетния сезон
 
14.03.2017 г.
Асоциацията по ВиК проведе редовното си годишно Общо събрание
Общото събрание прие годишните отчети за дейността и финансите на Асоциацията за 2016 година и гласува бюджета за 2017година.
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация