TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция


Инфраструктура
ТРАНСПОРТНИ МРЕЖИ

Географското положение на Област Видин в най-северозападната част на Република България, разположението й на две държавни граници – с Република Румъния и Република Сърбия, и границата на североизток с р. Дунав, и отреждат значимо място в националната и европейска транспортна мрежа.
Транспортната система в Област Видин е представена от добре развита пътна мрежа, воден, железопътен транспорт, и потенциална възможност за развитие на въздушен транспорт. Това предоставя изключително добри възможности за развитието на интермодален транспорт и утвърждаването на областта като транспортен и логистичен център.
През областта преминават два трансевропейски коридора - № 4 Дрезден/Нюрнберг–Прага–Виена/Братислава–Будапеща-Крайова(Румъния)-Видин-София-Солун/Пловдив - Истанбул и № 7 р. Дунав (Рейн–Майн-Дунав).
Дунав Мост Видин-Калафат има ключово значение за развитието на Пан-европейски транспортен коридор 4 и за цялата Югоизточна транспортна ос на Европа и на Транс-европейската транспортна мрежа с възможностите за комбиниран транспорт и за прехвърляне на определени обеми трафик от шосе на железница.

http://www.vidincalafatbridge.bg/

Пътна мрежа

От първостепенно вътрешно и международно значение за Област Видин е преминаващият през територията й първокласен път Е-79 "Граница Румъния - Ферибот Видин - ок.п.Видин - Димово - Ружинци - Монтана - Враца - ок.п. София - ок.п.Благоевград - граница Гърция", който е част от трансевропейски коридор №4, свързващ Югоизточна с Централна Европа.
Основен приоритет за подобряване на транспортната инфраструктура е модернизацията и пълната реконструкция на отсечката "Видин – Ботевград" от път Е-79 (чрез изграждане на високоскоростно трасе), с оглед неговата интеграция с трансевропейската транспортна мрежа.
През юни 2013г. официално бе открит мостът над р.Дунав при Видин – Калафат, който свързва градовете Видин (България) и Калафат (Румъния). С изграждането на инфраструктурното съоръжение транспортната мрежа на България съществено се отваря и се интегрира по-тясно в европейските транспортни мрежи. Проектът е част от Паневропейския транспортен коридор №4 и има ключово значение за цялата Югоизточна транспортна ос на Европа и на трансевропейската транспортна мрежа с възможностите за комбиниран транспорт и за прехвърляне на определени обеми трафик от шосе на железница.
Общата дължина на пътната част на моста е 1391м, а на железопътната – 1791м. Съоръжението включва по две пътни ленти във всяка посока, единична електрифицирана железопътна линия и велосипедна алея.

Други по-важни пътища, обслужващи Област Видин са:
1. Второкласен път ІІ-11 "(Ок.п.Видин - Димово) - Симеоново - Ботево - Арчар - Лом - ок.п.Козлодуй - Оряхово - Гиген - Брест - Гулянци - (Дебово - Никопол)", свързващ населени места по течението на р.Дунав.
2. Второкласен път ІІ-12 "Ок.п.Видин - Иново - Брегово - граница Република Сърбия", свързващ градовете Брегово (България) и Неготин (Сърбия).
3. Второкласен път ІІ-14 "Ок.п.Видин - Кула - Връшка чука - граница Република Сърбия", свързващ градовете Кула (България) и Зайчар (Сърбия).

Републиканската пътна мрежа на територията на Област Видин, стопанисвана от Областно пътно управление – Видин, е 615,17км, от които 73,5км – І-ви клас, 91,0км – ІІ-ри клас, 443,4км – ІІІ-ти клас и 7,27км – пътни връзки.
Към 31.12.2015г. 198,85км от републиканските пътища в Областта са в добро състояние, 239,80км – в средно, а 176,52км – в лошо. В лошо състояние се намират 31,10км от пътищата ІІ-ри клас и 145,42км от третокласните пътища.
Гъстотата на републиканската пътна мрежа в областта е 0,202км/кв.км при средна стойност за страната от 0,174км/кв.км.

Общинска пътна мрежа в област Видин

Пристанищна мрежа


Разположението на част от населените места в Област Видин на брега на р.Дунав (гр.Видин е първият български град по течението на реката) осигурява възможност за преки връзки със страните от Дунавския басейн.
В района на гр. Видин, в участъка от км 781.500 до км 791.300 по речния километраж на р.Дунав е разположено Пристанище Видин.
Пристанище Видин е първото голямо пристанище за българския участък по течението на реката. То е включено в списъка на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Разполага със сравнително добре развита инфраструктура – железопътни, автомобилни и водни връзки.
Пристанище Видин се състои от 3 териториално отделени терминала:
• Пристанищен терминал "Видин-Север" – разположен в Северна промишлена зона на гр.Видин, от км 793.200 до км 793.600 по течението на р.Дунав. През 2010г. пристанищен терминал "Видин-Север" е отдаден на концесия за услуга за срок от 30 години.

• Пристанищен терминал "Видин-Център" – разположен в централната част на гр.Видин, от км 789.900 до км 791.300. Към момента се извършват подготвителни действия за предоставянето на терминала на съвместна концесия за услуга.
• Пристанищен терминал "Видин-Юг" – разположен в Южна промишлена зона на гр.Видин, от км 785.000 до км 785.200.

На територията на Област Видин функционират и пристанища, които се стопанисват от частни фирми:
• Петролен терминал на "ОМВ България" ООД.
• Пристанище на "Дунавски драгажен флот" АД.

Пристани на р.Дунав, които не функционират, има при селата Връв, Ново село и Арчар.

Летище Видин
На 6км от гр.Видин е изградено гражданско летище, с дължина на пистата 2080м. и ширина 38м. Летище Видин е изградено през 1973 година, като към момента то не функционира. Сравнително запазената инфраструктура и технически съоръжения към летището представляват сериозен актив за неговото бъдещо възстановяване.

Железопътна мрежа
Железопътната инфраструктура на територията на Област Видин се стопанисва от Държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура". Железопътният транспорт се осъществяа от поделенията на БДЖ ЕАД:
• "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД – превоз на пътници
• "БДЖ – Товарни превози" ЕООД – превоз на товари.
Област Видин е свързана с Националната железопътна мрежа на България посредством 87км. ЖП линия, част от Главна железопътна линия №7. Железопътната линия Видин–София е въведена в експлоатация през 1923 година. Тя е единична (с изключение на участъка Руска Бела – Враца). От 1988г. е изцяло електрифицирана (включително и продължението на линията по Дунав мост 2 към Румъния).
ЖП линията обслужва пряко общините Ружинци, Димово, Макреш, Грамада и Видин. Без пряк железопътен транспорт до областния център и страната остават общините Белоградчик, Брегово, Бойница, Кула, Ново село и Чупрене.
В участъка от жп линията Видин-София, преминаващ през територията на Област Видин, има 13 железопътни гари, спирки и разделни постове.
Предстои изграждането на железопътна магистрала, която да обслужва населението и вътрешния и международен товарeн трафик чрез реализацията на проект "Модернизация на железопътната линия Видин–София", с обща индикативна стойност около 1,6 млрд. евро. Проектът ще осигури и интегриране с европейските жп мрежи.
По моста над р.Дунав при Видин–Калафат преминават два международни бързи влака по направление София-Видин-Будапеща. С пускането на директни влакове през Дунав мост 2 към Централна Европа е поставено началото на пълноценното използване на капацитета на комбинираното пътно и железопътно съоръжение.


ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА

Област Видин разполага със сравнително добре организирана водоснабдителна мрежа с обща дължина 1 725 км. Регионът е относително задоволен с питейна вода, но системата за водоподаване и високоенергоемка.

Водоснабдяването се осъществява помпажно, гравитачно и смесено. Около 16% от подаваната вода е гравитачна, а 84% - помпажна. Питейната вода за област Видин се осигурява основно от подпочвени води, като в Община Чупрене се използват и повърхностни водоизточници.

Водопроводната мрежа, която поддържа "В и К" ЕООД гр.Видин, е изградена в периода от 1938г. до сега. По-голямата част е силно амортизирана, което води до увеличаващ се брой аварии и се нуждае от обновяване и модернизация.

През месец октомври 2015г. бе въведен в експлоатация обект "Рехабилитация на водопроводна мрежа, реконструкция и разширение на канализационна мрежа на град Видин" (Воден цикъл). Заключителен етап от проекта за Водния цикъл на гр.Видин е предстоящото изпълнение на втората му фаза – "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води".


ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ МРЕЖИ

Захранването на електроразпределителната мрежа на Област Видин изцяло зависи от електроенергийната система на Република България.
Електропреносната мрежа в Областта се експлоатира и поддържа от "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
Предприятия, добиващи ел.енергия на регионално ниво са: ВЕЦ каскада – Горни Лом, състояща се: ВЕЦ "Китка", ВЕЦ "Горни Лом", ВЕЦ "Миджур" и ВЕЦ "Фалковец", ВЕЦ"Рабиша" – Община Макреш, ВЕЦ "Флеш", МВЕЦ "Бързи вир", МВЕЦ "Мега1", МВЕЦ "Манастирска" – община Чупрене.
Като цяло енергийният сектор в Област Видин се характеризира с голям дял на енергия, получена от твърди горива.

От Областна администрация Видин са предприети действия и продължава активната работа за проучване на потенциалните производствени и битови нужди от снабдяване с газ на региона с оглед оползотворяване на възможностите за газифицирането му.
Оптимизиране на енергопотреблението, въвеждане на енергоефективни технологии и използване на възобновяеми енергийни източници са сред приоритетите за развитието на Област Видин.Новини
29.03.2017 г.
Регионална програма за заетост в област Видин за 2017 година
Ще бъдат разкрити 74 работни места за период от 6 месеца, разпределени в 22 населени места в областта.
 
24.03.2017 г.
Създадена е организация за нормалното провеждане на парламентарните избори на 26 март 2017 г.
Предприети са всички необходими мерки за създаване на организация и условия за нормалното провеждане на изборите за Народно събрание.
 
22.03.2017 г.
Огнян Асенов бе гост на международна работна среща по проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката“
Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма Еразъм+
 
22.03.2017 г.
Дунавският регион се ангажира с устойчива мобилност в туризма
15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“), които да предложат на посетителите и местното население, възможност да пътуват и проучат Дунавския регион чрез устойчиви форми на транспорт.
 
20.03.2017 г.
103 000 бюлетини за предстоящите парламентарни избори са доставени в Областната администрация Видин
Бюлетините за предстоящите парламентарни избори бяха доставени в Областна администрация – Видин на 18 март 2017 г.
 
20.03.2017 г.
Областният управител проведе работна среща с териториалните органи на МВР и ДАНС във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите
Общественият ред и гарантиране сигурността на изборите бе тема на инициирана от областния управител работна среща с представители на полицията и пожарната.
 
20.03.2017 г.
Работна среща на Областната комисия по обществен ред и сигурност
Обсъдиха се конкретни мерки и задачи за осигуряване на добър обществен ред по време на туристически сезон 2017.
 
15.03.2017 г.
Областният управител Огнян Асенов подкрепя Второто издание на Националната кампания „Великден за всеки“
Областна администрация Видин се включва в Националната кампания „Великден за всеки“ - „Дари празник на баба и дядо“.
 
15.03.2017 г.
Щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб в област Видин проведе редовно заседание
Компетентните институции докладваха за готовността за защита при високи води през пролетния сезон
 
14.03.2017 г.
Асоциацията по ВиК проведе редовното си годишно Общо събрание
Общото събрание прие годишните отчети за дейността и финансите на Асоциацията за 2016 година и гласува бюджета за 2017година.
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация