TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция


Отчет на Областна администрация-Видин за 2006 г.
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВИДИН ЗА 2006Г.


ИЗГОТВЕН СЪГЛАСНО ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ И СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ


ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1


I. ДОГОНВАЩО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РАЗВИТИЕ, НАРАСТВАНЕ НА ДОХОДИТЕ И СБЛИЖАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ

ЦЕЛ
Създаване на условия за разкриване най-малко на 240 хил. работни места, което да доведе до непрекъснато повишаване коефициента на заетост и трайно снижаване на безработицата под 10%. Ефективен контрол върху условията за труд и продължителността на работното време. Недопускане експлоатация на детския труд.
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
1. Изготвени и защитени 8 бр. проекти по НП “От социални помощи към осигуряване на заетост” с работодател Областна администрация;
2. Изпълнение на НП “Помощ за пенсиониране” с работодател Областна администрация;
3. Подкрепени предложения на бизнеса и общините по програмите за временна заетост.
РЕЗУЛТАТИ
1. Разкрити работни места – 145
2. Разкрити работни места – 33
3. 3 700 безработни наети на работа в областта

ЦЕЛ
Приемане на национална програма за ограничаване на негативните последствия от демографската криза
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
На заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Областна администрация – Видин, проведено на 16.02.2006г. бе направен демографски анализ от Иван Балев, Директор дирекция “Демографска и социална статистика” към НСИ.
От анализа стана ясно, че област Видин е с най-висок регистриран отрицателен прираст на населението в страната, по данни за 2004 г.
След обсъждане варианта за изготвяне на Областен документ, аналогичен на Националната стратегия за демографско развитие се установи, че в Общинските планове за развитие са заложени мерки, целящи намаляване на демографския срив, които напълно съответстват на тези от Националната програма.


ЦЕЛ
Реформиране на основните сектори, предоставящи публични услуги, и повишаване на тяхната ефективност
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
Реализиране на идеята за обслужване на “Едно гише”
РЕЗУЛТАТИ
1.Улеснен достъп на гражданите и институциите до административни услуги;
2. По- кратък срок за обслужване;
3. Създадени условия за преодоляване на корупцията.


IІ. ПОДДЪРЖАНЕ НА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ. СТИМУЛИРАНЕ НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА И ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ, КОНЦЕСИОНИРАНЕ, РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВОЦЕЛ
Активна инвестиционна програма за изграждане на модерна инфраструктура – чрез финансиране от частния сектор, държавния бюджет и еврофондовете
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
Цел №1 в Областната стратегия за развитие 2005-2015г. е подобряването и развитието на инфраструктурата в региона. Набелязани са приоритети и конкретни мерки.
РЕЗУЛТАТИ
1. Открит офис на Звеното за управление на “Дунав мост ІІ”;
2.Извършени всички необходими процедури , за да започнат строителните работи;
3. Приключена рехабилитация на международен път Е-79 в участъка Видин – Монтана с дължина 73 400 км.
4. Подобрен облик на ГКПП “Ферибот” и “Връшка чука” в съответствие с изискванията на ЕС;
5. Цялостно саниране на сградата на Областна администрация Видин по проект “Красива България”;
6. Реализиран проект за превръщането на крепостта “Баба Вида” в атрактивен туристически обект.


ЦЕЛ
Стимулиране инвестиционната активност на частни инвеститори. В сътрудничество с бизнеса изготвяне на програма с мерки за създаване на благоприятна бизнес среда и насърчаване на инвестициите в технологични и иновативни производства
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
1. При проявен интерес от страна на даден инвеститор, областна администрация оказва съдействие с предоставяне на налична база данни с информация.
2. Провеждат се съвместни срещи с бизнеса на които се дискутират възможности за кандидатстване с проекти и се обсъждат предложения, свързани със създаване на благоприятна бизнес среда.
3.Участие като партньор в проект “ Изготвяне на Регионална иновационна стратегия”. Главната цел на проекта е интегриране на региона в Европейската икономическа зона въз основа на повишена конкурентоспособност, постигната чрез единна иновационна политика;
4. Участие в проект “Промстап” по Програма ”Интеррег ІІІС” на ЕС. Целта на проекта е постигане на единни стандарти и качество на хранителните продукти и се изпълнява изцяло в подкрепа на бизнеса.
5.Проект на Германско дружество за техническо сътрудничество GTZ.
РЕЗУЛТАТИ
1. Повишена активност сред местния бизнес за изготвяне на проекти;
2. Повишена информираност и активност при взимане на решения, свързани с инвестиции и развитие на бизнес среда;
3. Организирана среща на представителите на бизнеса от региона с търговския представител на Руската федерация;
4. Проведени срещи с посланиците на Унгария и Япония за активизиране на икономическите връзки и създаване на нови бизнес контакти;
5. Издадени наръчници за управление и създаване на МСП. Създадени бизнес партньорства и обмяна на опит.

ЦЕЛ
Насърчаване на частните инвестиции в българската култура и традиции
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
1.Подпомагане възстановяването на традиционния фолклорен фестивал “От Тимок до Искър” в гр. Белоградчик;
2. Подкрепа за инициативата на Регионалния инспекторат по образование за възстановяване на традиционните дни на българската духовност “Език свещен”;
3. Подкрепа за организирането и провеждането на публични прояви в крепостта “Баба Вида” и “Кръстата казарма”.
РЕЗУЛТАТИ
1. Проведен фестивал;
2. Проведени културни мероприятия на традиционните дни на българската духовност;
3. Проведени концерти, театрални представления и др. културни прояви.


IІІ. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВАТА, ИЗГРАЖДАНЕ НА ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО, ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА РАБОТНАТА СИЛА СЪГЛАСНО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАСТЕЖ И РАБОТА НА ЕС


ЦЕЛ
Чувствително подобряване качеството на работа на публичната администрация, включително чрез широкото въвеждане на електронно управление. Извеждане на услуги от държавната администрация към частния сектор (outsourcing)
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
1. Организиране редовен ежемесечен прием на Областния управител и заместник - областните управители;
2. Организирани срещи за обучение, семинари, дискусии;
3. Системно актуализиране на статистически данни за областта, полезна информация за гражданите, възможности за кандидатстване с проекти;
4. Провеждане на изнесени приемни дни на Областният управител с граждани, представители на институции и бизнеса по общини.


РЕЗУЛТАТИ
1. Осигурена възможност на гражданите за съдействие от Областна администрация при разрешаване на техни проблеми – брой приемни дни;
2. За целта е изграден модерен Конферентен център със съвременна техника и обзавеждане в сградата на Областна администрация;
3. Изготвен сайт на български и английски език.


VІ. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИСПРОПОРЦИИ, ДИНАМИЧНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ


ЦЕЛ
Намаляване на регионалните диспропорции. Децентрализация и създаване на регионален капацитет за динамично икономическо развитие.
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
1. Изготвени конкретни предложения от Областния управител, относно проекта на Стратегията за децентрализация.
РЕЗУЛТАТИ
Очаква се решение.


VІІ. РЕШИТЕЛНИ МЕРКИ СРЕЩУ ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ И КОРУПЦИЯТА. УСКОРЕНА СЪДЕБНА РЕФОРМА, ОСИГУРЯВАЩА БЪРЗО, ЕФИКАСНО, ПРОЗРАЧНО, СПРАВЕДЛИВО И ДОСТЪПНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ.


ЦЕЛ
Решителни мерки за противодействие на корупцията и ограничаване на “сивия сектор” в икономиката.
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
1.Учреден Областен съвет за превенция и противодействие на корупцията;
2. Актуализиране на длъжностните характеристики на служители, които работят в сфери с чувствителен корупционен риск;
3. Участвахме в изпълнението на проект като партньори на Сдружение “Клуб- журналисти срещу корупцията”.
4. Проведено обучение за всички служители в администрацията “Превенция и противодействие на корупцията. Етика на държавната администрация”.
РЕЗУЛТАТИ
1. Приета Областна програма за противодействие на корупцията;
2. Открит телефон за сигнали на граждани в случай на корупция;
3. Успешно приключен проект;
4. Обучени служители за противодействие на корупцията.


VІІІ. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТ 1 ЯНУАРИ 2007 Г. И ПЪЛНОЦЕННО УЧАСТИЕ В ОРГАНИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ НА СЪЮЗА. АКТИВНА И ПРЕДВИДИМА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТТА.ЦЕЛ
Приоритетно изпълнение на поетите ангажименти в преговорния процес във всички сектори
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
1. Областният управител активно провежда политиката на правителството, свързана с ангажиментите в преговорния процес.


ЦЕЛ
Изграждане на административен капацитет, който да позволи ефективно участие и защита на националните интереси в рамките на институциите на ЕС, включително за усвояване на средствата по предприсъединителните инструменти, Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
1. Изготвен годишен план за обучение на държавните служители по теми, относно ЕС към ИПАЕИ;
2. Проведени курсове по чуждоезиково обучение и компютърна грамотност за повишаване квалификацията на служителите в държавната администрация.
РЕЗУЛТАТИ
1. Квалифицирани служители на държавната администрация.

ЦЕЛ
Достигане на информацията за ЕС до отделния гражданин и фирма. Предприемане на ефективни мерки за информиране и ангажиране на широки бизнес и обществени среди в изработването и провеждането на европейската политика на страната
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
1.Организиране на семинари, предоставяне на зала и оборудване, изготвяне на покани, популяризиране на всички инициативи на правителството и отделните министерства в местните медии, по въпроси, свързани с провеждането на Европейската политика в страната. Подкрепа при провежданите на Информационни дни на различните министерства по Комуникационна стратегия.
РЕЗУЛТАТИ
1. Информирано население в област Видин, относно въпроси, касаещи членството в ЕС.

ЦЕЛ
Активизиране на икономическото и културно сътрудничество в югоизточна Европа. Развитие на активни политически, икономически и културни връзки със САЩ и Русия. Активизиране на връзките с традиционни и нови партньори от Близкия изток, Азия, Африка и Латинска Америка
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
1. Изпратена информация и покани до представители на бизнеса в областта за участие в делегация, оглавена от Министъра на икономиката в Москва, Русия. Целта е осъществяване на контакти и презентация на производството на български фирми.
РЕЗУЛТАТИ
1.Организирана среща на представителите на бизнеса от региона с търговския представител на Руската федерация.

ЦЕЛ
Ефективни и навременни действия на правителството при кризи, бедствия и аварии.
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
1. Организиране и координация на всички институции на държавната и местна власт по преодоляване на бедственото положение от високите води на река Дунав;
2.Изготвено положително становище пред Постоянната комисия за защита на населението от бедствия и аварии за отпускане на средства за преодоляване на щетите от високите води на р. Дунав;
3. Изготвено предложение до МРРБ за включване на 104 обекта на територията на областта в картата на критичната инфраструктура и осигуряване на спешно финансиране;
4. Предприети мерки за превенция и недопускане на разпространението на “Птичи грип” в региона, съвместно с МЗГ и МЗ, и всички институции на държавната и местна власт.
РЕЗУЛТАТИ
1. Отводнени залетите терени в кв. “Нов път” и Южна промишлена зона, село Ботево и село Симеоново, засегнати най-силно от наводнението;
2. Приключено строителството на незавършения участък от защитната дига при Видин;
3. Проведени 13 заседания на Областната епизоотична комисия.


ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 4


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТАРЦИЯТА ЗА 2006 г.


ЦЕЛ
Повишаване административния капацитет на служителите, чрез участие в обучителни семинари и курсове:
• стратегическо планиране;
• устойчива регионална политика;
• ефективно усвояване и управление на Структурните фондове.
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
 Служителите са преминали успешно компютърни курсове, и по - конкретно програмите EXCELL и ACCESS;
 Курсове по английски език – начинаещи и напреднали;
 Обучение “Превенция и противодействие на корупцията. Етика на държавната администрация”;
 На основание на сключен договор между Министерство на държавната администрация и административната реформа и Стопанска академия “Д. А. Ценов” – гр. Свищов петима служители завършиха Специализация Модул ІІІ “Европейска административна практика” и Модул І “Управление на администрацията”;
Всички служители участват в различни семинари, обучения и курсове, организирани от Института по публична администрация и европейска интеграция и други обучаващи организации.
РЕЗУЛТАТИ
Повишен административен капацитет на служителите.
ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ ВЪРХУ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА
Създадени предпоставки за провеждане на устойчива регионална политика, ефективно стратегическо планиране и усвояване и управление на Структурните фондове


ЦЕЛ
Създаване на предпоставки за привличане на инвестиции в област Видин.
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
Поддържане и актуализация на база данни за налични свободни терени за предоставяне на потенциални инвеститори.
РЕЗУЛТАТИ
Създадената база данни е предоставяна на проявилите интерес инвеститори.
ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ ВЪРХУ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА
Създадени предпоставки за привличане на инвестиции в областта, с цел намаляване на безработицата

ЦЕЛ
Партньорство и участие в изпълнението на международни проекти
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
• Проект «Промстап» - партньори: Дания, Франция, Холандия, Германия, Италия, Швейцария и България - Областна администрация -Видин.
РЕЗУЛТАТИ
По проекта се работи за:
• създаването на обществено частни партньорства, подкрепящи нови подходи в хранителната безопасност и качество;
• създаване на контрол в международните хранителни вериги;
• координиране на методите за най - добри практики, с цел минимизиране на бюрокрацията;
• създаване на мрежа за сътрудничество и познания, обмяна на опит за достъп до иновации;
• нововъведения и подвижност на МСП в хранителните вериги на бързо променящите се пазари и пазарна обстановка.
ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ ВЪРХУ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА
Налагане на единни стандарти за постигане на хранителна безопасност и качество на хранителните продукти от производството до предлагането им на Европейския пазар.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
• Проект «Превалет» - Политики за регионално валоризиране на образованието и обучението: „Деца изпаднали от системата на образованието”.
РЕЗУЛТАТИ
Проекта обхваща проблемни деца над 16г. възраст, изпаднали от образователния процес и продължаващо обучение за възрастни.
ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ ВЪРХУ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА
Определени механизми за приобщаването им в обществото и на проблемните деца в различни форми на обучение, правейки ги конкурентно способни на трудовия пазар.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
• Проект «Игра на различията» - Идентифициране на половите стереотипи и предразсъдъци - партньори: Италия, Испания и България - Областна администрация –Видин.
РЕЗУЛТАТИ
В областния център – Видин са проведени 5 /пет/ игрови сесии. Издадени и разпространени са материали за популяризиране на резултатите от изпълнението на Проекта.
ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ ВЪРХУ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА
Идентифицирани са половите стереотипи.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
• Проект “Регионална иновационна стратегия / РИС / Мизия БГ” - Интегриране на регион Мизия /съставен от двата планови региона - Северозападен и Северен централен район за планиране / в Европейската икономическа зона въз основа на повишена конкурентоспособност, постигната чрез единна иновационна политика – финансиран от Шеста рамкова програма на ЕС.
РЕЗУЛТАТИ
• Изработване на иновационна стратегия;
• Провеждане на обучения с участието на местни и международни експерти;
• “Летящ старт” на двата региона в Европейският съюз.
ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ ВЪРХУ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА
• Подобряване конкурентоспособността на регионите;
• Подобряване на партньорските връзки с други европейски региони.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
• Проект на Германско дружество за техническо сътрудничество – GTZ –Икономическо сътрудничество - партньори: Германия и Унгария.
РЕЗУЛТАТИ
Участие в EXPO REAL 2005 в Германия;
• Издаден “Наръчник за създаване на МСП” на езиците на партньорите;
• Издаден “Наръчник за управление на МСП” на езиците на партньорите;
• Създаване на бизнес партньорства;
• Обмяна на опит и търсене на потенциал за създаване на индустриални центрове на територията на северозападна България;
• Организиран семинар в Областна администрация Видин, с участници от трите области на Северозападен район за планиране – Видин, Враца и Монтана.
ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ ВЪРХУ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА
Създадени предпоставки за стимулиране развитието на МСП в област Видин.

ЦЕЛ
Създаване на условия за разкриване работни места и повишаване на заетостта.
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
1. Изготвени и защитени 8 бр. проекти по НП “От социални помощи към осигуряване на заетост” с работодател Областна администрация;
2.Изпълнение на НП “Помощ за пенсиониране” с работодател Областна администрация;
3. Подкрепени предложения на бизнеса и общините по програмите за временна заетост.
РЕЗУЛТАТИ
1. Разкрити работни места – 145
2. Разкрити работни места – 33
3. 3 700 безработни наети на работа в областта
ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ ВЪРХУ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА
Създадени предпоставки за намаляване на безработицата и повишаване на жизнения стандарт на населението в област Видин.

ЦЕЛ
Стимулиране инвестиционната активност на частните инвеститори в област Видин.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
1. При проявен интерес от страна на даден инвеститор, областна администрация Видин оказва съдействие с предоставяне на налична база данни с информация.
2. Провеждат се съвместни срещи с бизнеса на които се дискутират възможности за кандидатстване с проекти и се обсъждат предложения, свързани със създаване на благоприятна бизнес среда.
3.Участие като партньор в проект “Изготвяне на Регионална иновационна стратегия”. Главната цел на проекта е интегриране на региона в Европейската икономическа зона въз основа на повишена конкурентоспособност, постигната чрез единна иновационна политика.
4. Участие в проект “Промстап” по Програма ”Интеррег ІІІС” на ЕС. Целта на проекта е постигане на единни стандарти и качество на хранителните продукти и се изпълнява изцяло в подкрепа на бизнеса.
5. Участие в проект на Германско дружество за техническо сътрудничество
РЕЗУЛТАТИ
1. Повишена активност сред местния бизнес за изготвяне на проекти;
2. Повишена информираност и активност при взимане на решения, свързани с инвестиции и развитие на бизнес среда;
3. Организирана среща на представителите на бизнеса от региона с търговския представител на Руската федерация;
4. Проведени срещи с посланиците на Унгария и Япония за активизиране на икономическите връзки и създаване на нови бизнес контакти.
5. Участие в EXPO REAL 2005 в Германия;
• Издаден “Наръчник за създаване на МСП” на езиците на партньорите;
• Издаден “Наръчник за управление на МСП” на езиците на партньорите;
• Създаване на бизнес партньорства;
• Обмяна на опит.
ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ ВЪРХУ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА
Създадени предпоставки за стимулиране на инвестиционната активност и развитието на МСП, повишаване на заетостта и жизнения стандарт на населението в област Видин.

ЦЕЛ
Прилагане на мерки за противодействие на корупцията.
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
1.Учреден Областен съвет за превенция и противодействие на корупцията;
2.Актуализиране на длъжностните характеристики на служители, които работят в сфери с чувствителен корупционен риск;
3. Участие в изпълнението на проект като партньори на Сдружение “Клуб- журналисти срещу корупцията”.
4. Проведено обучение за всички служители в администрацията “Превенция и противодействие на корупцията. Етика на държавната администрация”.
РЕЗУЛТАТИ
1.Приета Областна програма за противодействие на корупцията;
2. Открит телефон за сигнали на граждани в случай на корупция;
3. Успешно приключен проект.
4. Обучени служители за противодействие на корупцията.
ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ ВЪРХУ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА
Създадени предпоставки за намаляване на корупцията в държавната администрация.

УТВЪРДЕНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2007 г.
съгласно чл. 33а от Закона за администрацията

1. Повишаване административния капацитет на служителите, чрез участие в обучителни семинари и курсове:
• стратегическо планиране;
• устойчива регионална политика;
• ефективно усвояване и управление на Структурните фондове.
2. Създаване на предпоставки за привличане на инвестиции в област Видин
3. Изготвяне, финансиране и изпълнение на международни проекти
4. Създаване на условия за разкриване работни места и повишаване на заетостта
5. Стимулиране инвестиционната активност на частните инвеститори в област Видин.
6. Прилагане на мерки за противодействие на корупциятаНовини
29.03.2017 г.
Регионална програма за заетост в област Видин за 2017 година
Ще бъдат разкрити 74 работни места за период от 6 месеца, разпределени в 22 населени места в областта.
 
24.03.2017 г.
Създадена е организация за нормалното провеждане на парламентарните избори на 26 март 2017 г.
Предприети са всички необходими мерки за създаване на организация и условия за нормалното провеждане на изборите за Народно събрание.
 
22.03.2017 г.
Огнян Асенов бе гост на международна работна среща по проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката“
Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма Еразъм+
 
22.03.2017 г.
Дунавският регион се ангажира с устойчива мобилност в туризма
15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“), които да предложат на посетителите и местното население, възможност да пътуват и проучат Дунавския регион чрез устойчиви форми на транспорт.
 
20.03.2017 г.
103 000 бюлетини за предстоящите парламентарни избори са доставени в Областната администрация Видин
Бюлетините за предстоящите парламентарни избори бяха доставени в Областна администрация – Видин на 18 март 2017 г.
 
20.03.2017 г.
Областният управител проведе работна среща с териториалните органи на МВР и ДАНС във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите
Общественият ред и гарантиране сигурността на изборите бе тема на инициирана от областния управител работна среща с представители на полицията и пожарната.
 
20.03.2017 г.
Работна среща на Областната комисия по обществен ред и сигурност
Обсъдиха се конкретни мерки и задачи за осигуряване на добър обществен ред по време на туристически сезон 2017.
 
15.03.2017 г.
Областният управител Огнян Асенов подкрепя Второто издание на Националната кампания „Великден за всеки“
Областна администрация Видин се включва в Националната кампания „Великден за всеки“ - „Дари празник на баба и дядо“.
 
15.03.2017 г.
Щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб в област Видин проведе редовно заседание
Компетентните институции докладваха за готовността за защита при високи води през пролетния сезон
 
14.03.2017 г.
Асоциацията по ВиК проведе редовното си годишно Общо събрание
Общото събрание прие годишните отчети за дейността и финансите на Асоциацията за 2016 година и гласува бюджета за 2017година.
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация