TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция


Предоставяне на достъп до обществена информация в Областна администрация Видин
Информация, съгласно чл. 15 от Закон за достъп до обществена информация:

1. Описание на правомощията на областния управител и данни за организацията, функциите и отговорностите на Областна администрация Видин;

Информация за правомощията на областния управител, съгласно Устройствения правилник на областните администрации може да намерите на електронен адрес:
http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/upravitel.html
http://www.vidin.government.bg/094/uploads/4792.file/ou.pdf

Данни за Областна администрация Видин и информация за функционалната характеристика за административните й звена е достъпна на електронен адрес:
http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/ukazatel.html
http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/sidebar/services_activities/funktsii_adm_zvena.html

2. списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител и текстовете на издадените нормативни и общи административни актове;
Списък със заповеди, издадени от Областен управител на област Видин в изпълнение на неговите правомощия може да намерите в края на настоящата страница.

3. описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация;

В раздел „Публични регистри“ на електронната страница на Областна администрация Видин може да получите информация за част от информационните масиви, ползвани от администрацията.
Наред с публичните регистри в Областна администрация Видин се поддържат и следните регистри на лични данни:
 Регистър на депозираните искания по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
 Регистър Персонал;
 Регистър Труд и работна заплата;
 Информационна система за управление на документооборота;
 Архив на Областна администрация Видин.
Областна администрация Видин е администратор на лични данни, вписана в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“.

4. наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация;

Заявления за достъп до обществена информация в Областна администрация Видин се приемат по следните начини:
1. По пощата, на адрес: 3700, гр. Видин, ул. Дунавска №6;
2. "На ръка" в Центъра за административно обслужване на Областна администрация Видин, партерен етаж, тел. 094/ 605 720, работно време на ЦАО от 9,00 до 17,30 часа, от понеделник до петък;
3. На факс: 094 / 60 10 76;
4. На електронни пощи:
ou_oa@vidin.government.bg
zou_oa@vidin.government.bg
del_oa@vidin.government.bg

5. устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите;
Устройственият правилник на областните администрации е публикуван на електронен адрес:
http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/sidebar/services_activities/funktsii_adm_zvena.html ,
а вътрешните правила, свързани с предоставянето на административни услуги на граждани са налични на адрес:
http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/sidebar/services_activities/administrative_services.html
На вниманието на потребителите на административни услуги е и Хартата за правата на потребителя:
http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/sidebar/dokumenti/harta_oa_vidin.html

6. стратегии, планове, програми и отчети за дейността на Областна администрация Видин са публикувани на електронната страница на администрацията в
раздел „Отчети“ и раздел „Документи“ подраздел „Областни стратегии“;

7. информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси е налична в Раздел „Бюджет“ на електронната страница на Областна администрация Видин:
http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/sidebar/dokumenti/budget.html

8. информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки;
В раздел „Профил на купувача“ на електронната ни страница може да видите информация, свързана с обществени поръчки, по които страна е Областна администрация Видин:
http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/sidebar/services_activities/profil_kupuvach.html

9. проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта;
Областна администрация Видин не създава нормативни актове по смисъла на чл.15, ал.1, т.9 от Закона за достъп до обществена информация.

10. уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 АПК, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството;
Н/П.

11. информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж ЗДОИ и форматите, в които се поддържа информацията;
Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация е налична в подраздел „Достъп до обществена информация“ на електронен адрес:
http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/sidebar/services_activities/dostap_info.html

12. обявления за конкурси за държавни служители;
При обявяване на конкурс от Областна администрация Видин информацията се публикува в раздел „Търгове и обяви“ и на електронната страница на Административния регистър, който се поддържа чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - http://iisda.government.bg/home

13. подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
Декларациите на служителите от Областна администрация Видин по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси са достъпни на електронен адрес:
http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/sidebar/dokumenti/deklaratsii.html

14. информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му;
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна в Областна администрация Видин може да видите на електронен адрес http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/sidebar/services_activities/klasif_info.html.

15. информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1-3 ЗДОИ;
Съгласно чл. 14. Ал. 2 от Закон за достъп до обществена информация „Органите са длъжни да съобщават информация, събрана или станала им известна при осъществяване на тяхната дейност, когато тази информация:
1. може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество;
2. опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;
3. представлява или би представлявала обществен интерес;
4. следва да бъде изготвена или предоставена по силата на закон.“

Областна администрация Видин регулярно публикува информация за дейността си в раздел „Новини“ на електронната си страница: http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/news.html, както и обявява заповеди от обществен интерес на електронен адрес: http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/obqvi.html

16. информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета ЗДОИ;
Н/П.

17. друга информация, определена със закон.
Областна администрация Видин изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация Годишният отчет е част от ежегодния доклад по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията.


 Справка за издадени заповеди от Областен управител на област Видин за периода 01.01.2015 - 31.12.2015

 Справка за издадени заповеди от Областен управител на област Видин за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

 Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация в Областна администрация Видин

 Получени заявления за достъп до обществена информация в Областна администрация Видин в периода 2013-2016 г.


Новини
29.03.2017 г.
Регионална програма за заетост в област Видин за 2017 година
Ще бъдат разкрити 74 работни места за период от 6 месеца, разпределени в 22 населени места в областта.
 
24.03.2017 г.
Създадена е организация за нормалното провеждане на парламентарните избори на 26 март 2017 г.
Предприети са всички необходими мерки за създаване на организация и условия за нормалното провеждане на изборите за Народно събрание.
 
22.03.2017 г.
Огнян Асенов бе гост на международна работна среща по проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката“
Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма Еразъм+
 
22.03.2017 г.
Дунавският регион се ангажира с устойчива мобилност в туризма
15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“), които да предложат на посетителите и местното население, възможност да пътуват и проучат Дунавския регион чрез устойчиви форми на транспорт.
 
20.03.2017 г.
103 000 бюлетини за предстоящите парламентарни избори са доставени в Областната администрация Видин
Бюлетините за предстоящите парламентарни избори бяха доставени в Областна администрация – Видин на 18 март 2017 г.
 
20.03.2017 г.
Областният управител проведе работна среща с териториалните органи на МВР и ДАНС във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите
Общественият ред и гарантиране сигурността на изборите бе тема на инициирана от областния управител работна среща с представители на полицията и пожарната.
 
20.03.2017 г.
Работна среща на Областната комисия по обществен ред и сигурност
Обсъдиха се конкретни мерки и задачи за осигуряване на добър обществен ред по време на туристически сезон 2017.
 
15.03.2017 г.
Областният управител Огнян Асенов подкрепя Второто издание на Националната кампания „Великден за всеки“
Областна администрация Видин се включва в Националната кампания „Великден за всеки“ - „Дари празник на баба и дядо“.
 
15.03.2017 г.
Щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб в област Видин проведе редовно заседание
Компетентните институции докладваха за готовността за защита при високи води през пролетния сезон
 
14.03.2017 г.
Асоциацията по ВиК проведе редовното си годишно Общо събрание
Общото събрание прие годишните отчети за дейността и финансите на Асоциацията за 2016 година и гласува бюджета за 2017година.
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация