TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция


Вътрешни правила
Ако срещате трудности при директното отваряне на PDF документите с Internet Explorer, трябва да включите опцията Compatibility View от настройките на браузъра.
Ако пак не можете да отворите директно някой от файловете, първо го изтеглете локално и после го отворете. Това може да стане с натискане на десен клавиш на мишката върху документа и избор на опцията "Запис на връзката като...", "Save target as..." или подобна според използвания браузър, запис на документа и последващо отваряне от папката, където е записан.

 Етичен кодекс за поведение на служителите и на лицата, заемащи висши длъжности в Областна администрация Видин

 Програма за провеждане на инструктажи по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана на работници и служители в Областна администрация Видин

 Инструкция по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана в Областна администрация Видин

 Правилник за документооборота на счетоводните документи в Областна администрация Видин

 Вътрешни правила при бракуване на активи в Областна администрация Видин

 Вътрешни правила за подготовка и провеждане на инвентаризация в Областна администрация Видин

 Система за финансово управление и контрол (СФУК) в Областна администрация - Видин

 Правила за работа на системата за финансово управление и контрол в Областна администрация - Видин

 Вътрешни правила за подготовка на проекти на заповеди

 Процедура - отпуски

 Процедура - атестиране

 Инструкция за провеждане на текущо обучение в областта на защитата на класифицираната информация в Областна администрация Видин

 Вътрешни правила за прозрачно управление, оценка на корупционния риск и противодействие на корупцията в Областна администрация - Видин

 Процедура по разработване, изменение и съхраняване на длъжностни характеристики в Областна администрация Видин

 Инструкция с мерки за предпазване на служителите в ОА Видин от ПТП при управление на служебни автомобили или лични в изпълнение на служебни задължения

 Вътрешни правила за провеждане на конкурс и подбор за заемане на длъжности в Областна администрация Видин

 Вътрешни правила за работата на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин /2010 - 2015г./

 Вътрешни правила за защита на личните данни в Областна администрация Видин

 Вътрешни правила за прилагане системата на двоен подпис в Областна администрация Видин

 Вътрешни правила за прилагане организационните процедури по командироване в страната на служителите от ОА Видин

 Вътрешни правила за прилагане организационните процедури по командироване в чужбина на служителите от ОА Видин

 Вътрешни правила за управление на риска в Областна администрация Видин

 Стратегия за управление на риска в Областна администрация Видин за периода 2005 - 2015г.

 Правила за взаимодействие между областен управител на област Видин и ръководителите на териториални звена на централната изпълнителна власт в област Видин

 Правила за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Областна администрация Видин

 Вътрешни правила за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в Областна администрация Видин

 Счетоводна политика на Областна администрация Видин

 ВП за орг. и дейн. на Комисията за работа с предл. и сигн., св. с дейн. на ТЗ на министерствата и др. адм структ., осъществяващи адм. обсл., и с дейн. на органи и организации, предоставящи общ. усл. на терит. на обл.Видин

 Вътрешни правила за осъществяване на контрол за законосъобразност върху актовете на общинските съвети и кметовете на общини на територията на област Видин

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Областна администрация - Видин

 Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача но Областна администрация - Видин

 Вътрешни правила при управление на имоти и вещи - държавна собственост

 Правилник за вътрешния трудов ред в Областна администрация Видин

 Инструкция за деловодната дейност в Областна администрация Видин

 Вътрешни правила за работната заплата на щатните служители в Областна администрация Видин

 Вътрешни правила за работната заплата на извънщатните служители в Областна администрация Видин

 Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив в Областна администрация Видин

 Вътрешни правила за реда и организацията на административното обслужване в ОА Видин


Новини
29.03.2017 г.
Регионална програма за заетост в област Видин за 2017 година
Ще бъдат разкрити 74 работни места за период от 6 месеца, разпределени в 22 населени места в областта.
 
24.03.2017 г.
Създадена е организация за нормалното провеждане на парламентарните избори на 26 март 2017 г.
Предприети са всички необходими мерки за създаване на организация и условия за нормалното провеждане на изборите за Народно събрание.
 
22.03.2017 г.
Огнян Асенов бе гост на международна работна среща по проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката“
Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма Еразъм+
 
22.03.2017 г.
Дунавският регион се ангажира с устойчива мобилност в туризма
15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“), които да предложат на посетителите и местното население, възможност да пътуват и проучат Дунавския регион чрез устойчиви форми на транспорт.
 
20.03.2017 г.
103 000 бюлетини за предстоящите парламентарни избори са доставени в Областната администрация Видин
Бюлетините за предстоящите парламентарни избори бяха доставени в Областна администрация – Видин на 18 март 2017 г.
 
20.03.2017 г.
Областният управител проведе работна среща с териториалните органи на МВР и ДАНС във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите
Общественият ред и гарантиране сигурността на изборите бе тема на инициирана от областния управител работна среща с представители на полицията и пожарната.
 
20.03.2017 г.
Работна среща на Областната комисия по обществен ред и сигурност
Обсъдиха се конкретни мерки и задачи за осигуряване на добър обществен ред по време на туристически сезон 2017.
 
15.03.2017 г.
Областният управител Огнян Асенов подкрепя Второто издание на Националната кампания „Великден за всеки“
Областна администрация Видин се включва в Националната кампания „Великден за всеки“ - „Дари празник на баба и дядо“.
 
15.03.2017 г.
Щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб в област Видин проведе редовно заседание
Компетентните институции докладваха за готовността за защита при високи води през пролетния сезон
 
14.03.2017 г.
Асоциацията по ВиК проведе редовното си годишно Общо събрание
Общото събрание прие годишните отчети за дейността и финансите на Асоциацията за 2016 година и гласува бюджета за 2017година.
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация