TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция


Указател

Точно наименование на администрацията

Областна администрация на Област с административен център град Видин

 

Структура на Областна администрация Видин

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ                                              094 60 16 16

 

ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ                      094 60 16 16

СЛУЖИТЕЛ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА         094 60 57 52

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР                                                           094 60 57 22


 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ,

ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”                     

 

ДИРЕКТОР                                                                          094 60 57 25

ЮРИСТИ                                                                             094 60 57 25

СЧЕТОВОДСТВО                                                               094 60 57 42

ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ,                                             

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ     094 60 57 20


ПОРТАЛ                                                                               094 60 57 49

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ,

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”

 

ДИРЕКТОР                                                                         094 60 57 28

 

ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ,

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ПЛАНИРАНЕ”             094 60 57 37   

 


ОТДЕЛ „ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ,                      

 УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,

КООРДИНАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН

КОНТРОЛ"                                                                         094 60 57 38


 

 

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ                                                094/ 620 101094/ 620 101


Седалище и адрес

Областната администрация на Област Видин е юридическо лице на бюджетна издръжка

със седалище град Видин.

 

Данни за кореспонденция

адрес:              3700, гр. Видин, ул. Дунавска №6

тел:                 (094) 60 16 16       

факс:               ( 094) 60 10 76

e-mail:

Областен управител                        ou_oa@vidin.government.bg

Заместник областни управители    zou_oa@vidin.government.bg

Административно обслужване      del_oa@vidin.government.bg

Връзки с обществеността                pr_oa@vidin.government.bg

уеб страница:                                    www.vidin.government.bg

 

БУЛСТАТ

BG 105 042 424

 

Работно време

Работното време на Областна администрация Видин

е от 9:00 до 17.30 ч. с прекъсване за почивка от 12.00 до 12.30 ч.

Работното време на Центъра за административно обслужване

е от 9:00 до 17.30 ч. без прекъсване

Центърът за административно обслужване се намира на партерния етаж в сградата на ОА Видин.


Приемни дни:


Областен управител на област Видин


Огнян Асенов


ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ 13.00ч.


Записвания и информация за приемните дни на областния управител можете да получите на телефон 094 / 60 16 16 и на информацията в Областна администрация - Видин.

 

Заместник областни управители:


Албена Георгиева

Елка Георгиева


ВСЕКИ ПЕТЪК ОТ 10.00ч. до 12.00ч.


Записвания и информация за приемните дни на заместник областните управители можете да получите на телефон 094 / 60 16 16 и на информацията в Областна администрация - Видин.

 

Главен секретар:ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ 13.00ч. до 15.00ч.


Записвания и информация за приемните дни на главния секретар можете да получите на телефон 094 / 60 16 16 и на информацията в Областна администрация - Видин.


 

Описание на административните услуги

Пълно описание на предлаганите административни услуги от Областна администрация Видин, включващо наименованието на услугата, нормативната уредба по предоставянето й, процедурата по предоставяне на административната услуга, изискванията и необходимите документи, както и съответните такси, можете да намерите на електронната страница на администрацията в раздел „Административни услуги”, както и в каталога, който е на разположение на гражданите в Център за административно обслужване в ОА Видин /партерен етаж/.

 

Информация за реда за подаване на предложения, сигнали и жалби

Редът за подаване на предложения, сигнали и жалби в Областна администрация Видин се осъществява в съответствие с нормативните разпоредби на Глава 8 от Административнопроцесуалния кодекс. Редът е регламентиран и във Вътрешните правила за административното обслужване на гражданите /вж. Раздел „Административни услуги”/, както и в Хартата на потребителя на административни услуги в ОА Видин.

 

Ред, по който се подават исканията за достъп до обществена информация, както и необходимите за това формуляри


Редът е посочен в раздел „Достъп до информация” на електронната страница на ОА Видин / http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/sidebar/services_activities/dostap_info.html/ , както и обявен на таблото в Центъра за административно обслужване.

 

Основни нормативни актове, свързани с дейността на Областна администрация Видин

Конституция на Република България;

Кодекс на труда;

Административнопроцесуален кодекс;

Закон за администрацията;

Закон за държавния служител;

Закон за държавната собственост;

Закон за устройство на територията;

Закон за местното самоуправление и местната администрация;

Закон за местните избори;

Закон за регионалното развитие;

Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;

Закон за достъп до обществена информация;

Закон за обществените поръчки;

Устройствен правилник на областните администрации;

Класификатор на длъжностите в администрацията;

Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията;

Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;

Наредба за документите за заемане на държавна служба;

Наредба за служебното положение на държавните служители;

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;

Наредба за административното обслужване;

Други закони и подзаконови нормативни актове.
Новини
29.03.2017 г.
Регионална програма за заетост в област Видин за 2017 година
Ще бъдат разкрити 74 работни места за период от 6 месеца, разпределени в 22 населени места в областта.
 
24.03.2017 г.
Създадена е организация за нормалното провеждане на парламентарните избори на 26 март 2017 г.
Предприети са всички необходими мерки за създаване на организация и условия за нормалното провеждане на изборите за Народно събрание.
 
22.03.2017 г.
Огнян Асенов бе гост на международна работна среща по проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката“
Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма Еразъм+
 
22.03.2017 г.
Дунавският регион се ангажира с устойчива мобилност в туризма
15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“), които да предложат на посетителите и местното население, възможност да пътуват и проучат Дунавския регион чрез устойчиви форми на транспорт.
 
20.03.2017 г.
103 000 бюлетини за предстоящите парламентарни избори са доставени в Областната администрация Видин
Бюлетините за предстоящите парламентарни избори бяха доставени в Областна администрация – Видин на 18 март 2017 г.
 
20.03.2017 г.
Областният управител проведе работна среща с териториалните органи на МВР и ДАНС във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите
Общественият ред и гарантиране сигурността на изборите бе тема на инициирана от областния управител работна среща с представители на полицията и пожарната.
 
20.03.2017 г.
Работна среща на Областната комисия по обществен ред и сигурност
Обсъдиха се конкретни мерки и задачи за осигуряване на добър обществен ред по време на туристически сезон 2017.
 
15.03.2017 г.
Областният управител Огнян Асенов подкрепя Второто издание на Националната кампания „Великден за всеки“
Областна администрация Видин се включва в Националната кампания „Великден за всеки“ - „Дари празник на баба и дядо“.
 
15.03.2017 г.
Щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб в област Видин проведе редовно заседание
Компетентните институции докладваха за готовността за защита при високи води през пролетния сезон
 
14.03.2017 г.
Асоциацията по ВиК проведе редовното си годишно Общо събрание
Общото събрание прие годишните отчети за дейността и финансите на Асоциацията за 2016 година и гласува бюджета за 2017година.
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация