Област Видин

Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

ЗАПОВЕД
№ОС 0604-2
Видин, 18.09.2020г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.12 и чл.14 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет и Решение №2, взето с Протокол №23/26.02.2019 г., на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация Видин

ОПРЕДЕЛЯМ:

Поименния състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси:

Председател: Момчил Станков - Областен управител на област Видин;
Секретар: Пролет Георгиева - главен експерт, отдел РРУПП, дирекция АКРРДС, Областна администрация – Видин;

и членове:

 1. Росен Младенов – заместник-кмет на Община Белоградчик;
 2. Румен Кънчев – заместник-кмет на Община Бойница;
 3. Кремена Гогорицова – заместник-кмет на Община Брегово;
 4. Борислава Борисова – заместник-кмет "Хуманитарни дейности и социална политика" на Община Видин;
 5. Цеца Цекова – мл. експерт в Община Грамада;
 6. Петрана Рангелова – заместник-кмет на Община Димово;
 7. Христела Александрова – гл. експерт "Хуманитарни дейности и връзки с обществеността" в Община Кула;
 8. Людмила Любенова – гл. специалист "Хуманитарни дейности, европроекти, НП и обредник" в Община Макреш;
 9. Деяна Стоянова – заместник-кмет на Община Ново село;
 10. инж.Вергил Янкулов – заместник-кмет на Община Ружинци;
 11. Корнелия Антова – гл.специалист "Социална политика" в Община Чупрене;
 12. Веселка Асенова – началник на РУО – Видин;
 13. инж. Любомир Иванов– директор на РИОСВ – Монтана;
 14. д-р Венцислав Владински– директор на Регионална здравна инспекция – Видин;
 15. инж. Виолета Пенева – началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Видин;
 16. Иван Иванов – директор на Д "Бюро по труда" – Видин;
 17. Ангел Георгиев - директор на Д "Бюро по труда" – Белоградчик;
 18. Галя Недкова - директор на Д "Бюро по труда" – Кула;
 19. Венцислав Боянов – директор на РДСП – Видин;
 20. Цветан Цветков – началник на отдел "Статистически изследвания - Видин";
 21. Старши комисар Петър Коцин – директор на ОДМВР – Видин;
 22. Емилиян Енчев - директор на Областна дирекция "Земеделие" – Видин;
 23. Димитър Тодоров – регионален представител на Комисията за защита от дискриминация;
 24. Славена Петрова – РЕКИЦ "Читалища" – Видин;
 25. Георги Антов – "ЧЕЗ Разпределение" АД - РЗ – Видин;
 26. Донка Панайотова - председател на УС на Сдружение "Организация Дром";
 27. д-р Иво Георгиев – председател на сдружение "АВЕ";
 28. Пламка Любомирова – председател на "Асоциация на власите в България";
 29. Представител на Сдружение "Културен център за социална демокрация и защита правата на човека" – Видин.

На заседанията на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация Видин присъстват и долупосочените представители на гражданското общество. Тяхното участие в дейността на съвета се осъществява съгласно Правилата за създаване на обществени съвети за прозрачност и граждански контрол към областните съвети и комисии, председателствани от Областния управител на област Видин и неговите заместници.

В дейността на ОССЕИВ с право на съвещателен глас се включват представители на:
- Сдружение "Усмихни се с нас";
- Сдружение "Нике";
- Гражданско сдружение "Аз обичам Видин";
- Областен съвет на Отечествения съюз;
- Гражданско движение "Видин".

Областният съвет е консултативен и координиращ орган, подпомагащ провеждането на политиката по етническите и интеграционните въпроси на областно ниво.
Настоящата Заповед отменя Заповед №ОС0604/1/26.02.2020г. на Областния управител на област Видин, с която се определя поименният състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
Заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

/П/
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин


Правилник за устройството и дейността на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

2018 Всички права запазени © Област Видин