Област Видин

Евроизбори 2019г.

Връзка към страницата на ЦИК: https://www.cik.bg/

Връзка към страницата на РИК Видин: https://rik05.cik.bg/ep2019/

РИК Видин осъществява дейността си в административната сграда на Областна администрация Видин на адрес: гр. Видин, ул. „Дунавска" № 6, ет. 1, Заседателна зала №1.

Телефони за връзка с комисията:
094/923-138; 094/ 923-148;
0885709377; 0885953397;
факс: 094/923-266.

e-mail: rik05@cik.bg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 53 от 19 март 2019 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България, Решение № 4-ЕП от 24.03.2019 г. на ЦИК , Решение № 6-ЕП от 25.03.2019 г. на ЦИК., и Решение № 8-ЕП от 26.03.2019 г. на ЦИК, на 30 март 2019г. от 9.30часа в Заседателна зала №1 на Областна администрация – Видин, ул.“Дунавска“ №6, гр.Видин, ще се проведат консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия – Видин за произвеждане на избори на членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Участие в консултациите могат да вземат парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

На консултациите, партиите и коалициите следва да представят необходимите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, както следва:

1. Писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. Заверено от партията копие на удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не-по рано от 19.03.2019г. /датата на насрочване на изборите/, или заверено от представителя на коалицията копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение /в случай, че все още няма издадена диплома/, удостоверение за правоспособност /в случай, че са юристи/;

5. Предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 2, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

6. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс /Приложение № 1- по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК/.

7. Други документи, съгласно решения на Централната избирателна комисия;

 

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА
Областен управител на област Видин

*съобщението е качено на 26.03.2019 г., 17,00 часа

2018 Всички права запазени © Област Видин