Област Видин

Областен съвет за провеждане на политиката за правата на хората с увреждания на област Видин

ЗАПОВЕД
№ РД09/155
Видин, 29.11.2019г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.19 от Закона за хора с увреждания.

ОПРЕДЕЛЯМ:

следната структура и състав на Областния съвет за провеждане на политиката за правата на хората с увреждания на област Видин

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Георгиева – Областен управител на област Видин

СЕКРЕТАР: Георги Кузманов – Младши експерт, отдел "РРУПП", дирекция "АКРРДС" в Областна администрация Видин.

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Представител на Община Белоградчик – Елена Методиева;
  2. Представител на Община Бойница – Гошо Петков;
  3. Представител на Община Брегово – Кремена Гогорицова;
  4. Представител на Община Видин – Сашка Борисова;
  5. Представител на Община Грамада – Ирена Димитрова;
  6. Представител на Община Димово – Наталия Георгиева;
  7. Представител на Община Кула – Мария Стефанова;
  8. Представител на Община Макреш – Людмила Любенова;
  9. Представител на Община Ново Село – Анита Тодорова;
  10. Представител на Община Ружинци – Пламен Гацев;
  11. Представител на Община Чупрене – Корнелия Антова;
  12. Представител на Регионално Управление на Образованието – Видин – Анета Кирилова;
  13. Представител на Регионална Дирекция "Социално Подпомагане" - Видин – Даниела Ангелова;
  14. Представител на Дирекция "Инспекция по Труда" - Видин – Надежда Симеонова;
  15. Представител на Регионална Здравна Инспекция Видин – Д-р. Ангел Тосев;
  16. Представител на Дирекция "Бюро по труда-Белоградчик" – Ангел Георгиев;
  17. Представител на Дирекция "Бюро по труда-Видин" – Анна Динова;
  18. Представител на Дирекция "Бюро по труда-Кула" – Галя Недкова;
  19. Представител на Търговско Промишлена Палата - Видин – Красимир Кирилов;
  20. Представител на Комисия за Защита от Дискриминация - Видин – Димитър Тодоров;
  21. Представител на Съюз на Инвалидите в България - Видин – Ваньо Диков;
  22. Представител на Синдикални Регионални Съюзи "Подкрепа" – Видин – Мария Димитрова;
  23. Представител на Конфедерацията на Независимите Синдикати в България - Видин – Антон Дамянов;
  24. Представител на Съюз на Слепите в България – Видин – Радославка Иванова;
  25. Представител на Регионално Дужество за Подкрепа на Лица с Умствени Затруднения – Видин  – Людмила Кежова;
  26. Представител на Фондация "Подкрепа за Реализация" – Видин – Емилия Йосифова.

      На основание чл.19, ал.3 от Закона за хората с увреждания, Областният съвет съдейства и подпомага Областния управител на област Видин при осъществяване, анализиране, разработване на стратегии, планове, мерки и други дейности, свързани с изпълнението на политиката в областта на правата на хората с увреждания на областно ниво.
          Организацията и дейността на Областния съвет се урежда с Правилник за дейността му, утвърден от Областния управител след приемането му от Съвета.
         Настоящата заповед да се връчи на съответните представители на горепосочените институции и организации, както и на представителите на общините на територията на област Видин - за сведение и изпълнение.

/ П /
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА
Областен управител на област Видин

Протокол №1 от 09.12.2019г. от Заседание на Областния съвет за провеждане на политиката за правата на хората с увреждания към Областна администрация Видин

Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за провеждане на политиката за правата на хората с увреждания към Областна администрация Видин

2018 Всички права запазени © Област Видин