Област Видин

Областен съвет за енергийна ефективност/ОСЕЕ/

ЗАПОВЕД
№ОС1001
Видин 09.06.2017г.На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и чл.11 от Закона за енергийната ефективност, във връзка със Заповед №РД 09/39 от 07.06.2017г. на Областен управител на област Видин
 

ОПРЕДЕЛЯМ


Следната структура и състав на Областния съвет по енергийна ефективност на област Видин:
Председател: Анжело Методиев – Заместник областен управител
Зам.председател: инж. Наташа Николова – Председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Видин
Секретар: Цветонина Томова – гл.експерт в отдел "Държавна собственост, устройство на територията, координация и административен контрол", Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост", Областна администрация – Видин

и членове:
1. Представител на Община Белоградчик
2. Представител на Община Бойница
3. Представител на Община Брегово
4. Представител на Община Видин
5. Представител на Община Грамада
6. Представител на Община Димово
7. Представител на Община Кула
8. Представител на Община Макреш
9. Представител на Община Ново село
10. Представител на Община Ружинци
11. Представител на Община Чупрене
12. Представител на Агенция за устойчиво енергийно развитие – София
13. Представител на ЧЕЗ Разпределение България АД - Видин
14. Управител на "Напоителни системи" ЕАД – Видин
15. Управител на "Бдинтекс" ООД
16. Представител на РУО - Видин
17. Представител на Регионална занаятчийска камара – Видин
18. Директор на РИОСВ – Монтана
19. Изп. директор на АРРБЦ – Видин
20. Председател на Регионална колегия – Видин към Камара на архитектите в България
21. Председател на ВТПП
22. Представител на Камара на строителите – офис Видин
23. Началник РО НСК - Видин

На заседанията на Областния съвет по енергийна ефективност /ОСЕЕ/ в област Видин присъстват и представители на гражданското общество. Гражданските сдружения и организации имат право да изказват мнения и становища, съгласно Правилата за създаване на обществени съвети за прозрачност и граждански контрол към областните съвети и комисии, председателствани от областен управител на област Видин и неговите заместници. В дейността на ОСЕЕ в област Видин, с право на съвещателен глас се включват:
Представители на:
- Гражданско движение "Аз обичам Видин"
- Гражданско движение "Видин"

Областният съвет по енергийна ефективност на област Видин е обществен експертно – консултативен орган, който подпомага Областния управител на област Видин при определяне, организиране и координиране провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност на територията на област Видин.

Утвърдения правилник за дейността на Областния съвет по енергийна ефективност остава в сила.

Настоящата Заповед отменя Заповед №ОС1001/2 от 09.12.2015г.
Заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.


/ П /
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА
Областен управител на област Видин

Правилник за организацията и дейността на Областен съвет по енергийна ефективност

2018 Всички права запазени © Област Видин