Област Видин

Работна сила

Демографски показатели:

Население:
Населението в област Видин към 31.12.2018г. е 84 865 човека от тях:
 - мъже: 41 349 човека;
 - жени: 43 516 човека.

• Раждания през 2018г. в област Видин – 590 човека;
• Смъртност през 2018г. – 1 992 човека.

Естествен прираст на 1000 души от населението през 2018г.:
 - Коефициент на естествен прираст е (-16.4‰);
 - Естествен прираст в брой е (-1 525 човека).

Структура на населението по местоживеене през 2018г.:
 - Град – 64,8%;
 - Село – 35,2%.

Пазар на труда
Средномесечният брой на регистрираните безработни през първата половина на 2019г. в област Видин е 5248 души. Равнището на безработица в областта за същия период е 13.87%. Отчита се намаляване равнището на безработицата с 1,3 пункта спрямо първото шестмесечие на 2018г.

Равнището на безработица в отделните общини е разпределено неравномерно и е обусловено от съответното им икономическо развитие. Някои от основните причини за задържане на високите му стойности през цялата година са свитите първични пазари и преобладаващата ниска образованост и квалификация на населението в тези райони.

С най-високо равнище на безработица за първото шестмесечие на 2019г. са общините: Ружинци – 56,64%; Димово – 39,45%; Чупрене - 35.48%; Макреш – 34,85%; Грамада – 32.31%; Брегово - 25.72%.

Разпределение на безработните и равнище на безработица по Дирекции "Бюра по труда" и общини през първото шестмесечие на 2019г.

Области, ДБТ и общини

Регистрирани безработни

Равнище на безработица

шестмесечие
на 2019г.

шестмесечие на
2019г./шестмес. 2018г.

шестмесечие
на 2019г.

шестмесечие
на 2018г.

Ръст

бр.

бр.

%

%

%

+/-

ДРСЗ Монтана - общо 21 290 -1 972 -8,5 12,32 13,46 -1,1

Област Видин - общо

5 248

-497

-8,6

13,87

15,19

-1,3

ДБТ Видин

2 576

-573

-18,2

8,97

10,97

-2,0

Видин

2 060

-593

-30,7

7,83

9,88

-2,0

Брегово

398

-7

-1,7

25,72

26,17

-0,5

Ново село

118

-27

-18,5

13,81

16,96

-3,1

ДБТ Кула

641

99

18,4

22,58

19,8

3,5

Кула

335

11

3,2

19,41

18,80

0,6

Бойница

32

-5

-14,5

11,01

12,88

-1,9

Грамада

163

58

55,8

32,31

20,73

11,6

Макреш

111

36

47,8

34,85

23,58

11,3

ДБТ Белоградчик

2 031

-24

-1,1

32,37

32,74

-0,4

Белоградчик

476

-122

-20,4

17,37

31,83

-4,5

Димово

742

-105

-12,4

39,45

45,04

-5,6

Ружинци

607

161

36,1

56,64

41,63

15,0

Чупрене

206

43

26,5

35,48

28,06

7,4

 

Регистрираните безработни лица през  първото шестмесечие на 2019г. са:
    ● Мъже: 2666 човека, или 50,8% от всички безработни лица
    ● Жени: 2582 или 49,2% от всички безработни лица

Безработни лица по образование

 

Висше образование

Средно образование

Основно и по-ниско

брой

%

брой

%

брой

%

Област Видин

297

5,7

2 570

49,0

2 382

45,4


Разпределение на безработните по професионален признак

 

с раб. професия

специалисти

без квалификация

брой

%

брой

%

брой

%

Област Видин

1 575

30,0

741

14,1

2 931

55,9

 

 

2018 Всички права запазени © Област Видин