Кабинет

Областен управител

Албена Георгиева

Родена на 05.09.1983г.


Образование:

04.10.2012г. - 05.2015г.         

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив
Публична администрация
Магистър по публична администрация 

08.10.2011г.                                 

Тракийски университет, гр. Стара Загора
Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите
Специална педагогика
Пета професионално – квалификационна степен – специална педагогика

09.2008г. – 09.2010г.                 

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
Педагогика на деца със специални образователни потребности
Магистър специален педагог

09.2002г. – 11.2006г.                  

Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград
Педагогика на обучението по физическо възпитание
Бакалавър

 
Професионален опит:

от 10.05.2017 г.:               

Областен управител на област Видин

17.03.2015 - 09.05.2017:  

Заместник областен управител на област Видин

15.09.2007 - 16.03.2015:   

Помощно училище „Д-р Петър Берон”, гр. Видин
Обучение на деца със специални образователни потребности
Учител на деца с умствена изостаналост
Планиране, подготовка и провеждане на учебно – възпитателния процес.

 

 

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.

 

Областният управител:

1. провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;

2. осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;

3. осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на инвестициите правомощия;

4. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;

5. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:

а) упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;

б) може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;

6. осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;

7. осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;

8. координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;

9. координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархична подчиненост;

10. провежда информационна политика, гарантираща откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;

11. ръководи областния съвет за развитие;

12. организира разработването на областната стратегия за развитие;

13. внася проекта на областната стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;

14. ръководи регионалния съвет за развитие при условията и по реда на чл. 18, ал. 3 от Закона за регионалното развитие;

15. отговаря за организационно-техническата подготовка на избори за държавни и местни органи на властта и за членове на Европейския парламент от Република България на територията на областта;

16. осъществява подготовката на икономиката и населението в областта за отбрана и организира изпълнението на задачите, свързани с отбраната, в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

17. ръководи областния съвет по сигурност;

18. осъществява управлението на В и К системите като представител на държавата в асоциацията по В и К при условията и по реда, определени със Закона за водите;

19. отговаря за опазването на обществения ред на територията на областта при упражняването на нормативно предоставените му правомощия;

20. организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;

21. утвърждава областните транспортни схеми;

22. осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;

23. утвърждава длъжностното разписание на областната администрация и длъжностните характеристики на длъжностите, които са му непосредствено подчинени, и на главния секретар;

24. отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;

25. издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;

26. осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;

27. командирова, при изрично упълномощаване, със заповед заместник областните управители в страната и в чужбина;

28. командирова със заповед държавните служители и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;

29. утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;

30. утвърждава вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността на областната администрация;

31. осигурява разработването и внедряването на административна информационна система (АИС) в областната администрация;

32. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет;

33. създава и ръководи съвети и комисии в изпълнение и на други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.

34. При осъществяването на своите правомощия областният управител може да създава обществени съвети и комисии като консултативни звена, както и работни групи за решаване на конкретни задачи.

35. Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.

2018 Всички права запазени © Област Видин