Област Видин

Търгове

ТЕКУЩИ ТЪРГОВЕ

Електронен търг за продажба на недвижим имот ЧДС, представляващ: Ветеринарна лечебница – едноетажна, монолитна сграда със застр. площ 138 кв.м. и терен с площ 294 кв.м., находящ се в oбл.Видин, общ.Белоградчик, с.Боровица, кв.47, имот VI


07.07.2020г.

ЗАПОВЕД
№РД-26-6
Видин 06.07.2020г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.42, ал.1, чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.3а, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Становище с вх.№2803/2444/03.06.2020г., на комисия назначена със Заповед №РД09/19/19.03.2019г. на Областен управител на област Видин, изменена със Заповед №РД09/80/07.08.2019г. на Областен управител на област Видин

І. НАРЕЖДАМ

Да се проведе електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:
- Ветеринарна лечебница – едноетажна, монолитна сграда със застр. площ 138 кв.м., постр. 1975г.
- Терен с площ 294 кв.м.,
находящ се в oбл. Видин, общ.Белоградчик, с.Боровица, кв.47, имот VI
, актуван с АЧДС  №2374/26.07.2005г., при граници на имота: от две страни улица и УПИ X от квартал 47 - Иван Подолински.
Данъчна оценка на недвижимия имот - 5 117,60лв. /пет хиляди сто и седемнадесет лева и шестдесет стотинки/.

II. ТЪРГЪТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Вид на търга: електронен търг.

2. Първоначална тръжна продажна цена на имота и съоръженията: 5 890 лв. /пет хиляди осемстотин и деветдесет лева/ без ДДС.

3. Размер на депозит за участие в търга: 100 лв. /сто лева/.

4. Стъпка на наддаване - 300лв. /триста лева/, без ДДС.

5. Срок на валидност на процедурата - 3 /три/ месеца, считано от датата на публикуване на настоящата заповед на електронната платформа за продажба на имоти, поддържана от Агенцията за публичните предприятия и контрол. Срокът на валидност на процедурата може да се удължи с 15 /петнадесет/ работни дни, в случай че първият кандидат се регистрира за участие в електронния търг в някой от последните 15 /петнадесет/ работни дни от срока на валидност на процедурата.

6. Срокът за регистрация, за участие в електронния търг за продажба на имота, предмет на настоящата заповед, е 12 /дванадесет/ работни дни от регистрацията за участие на първия кандидат и изтича в 23:59 ч. на последния ден.

7. Електронният търг ще се проведе на петнадесетия работен ден, считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат.

8. Началният час на електронния търг: Търгът ще се проведе от 13:30 часа българско време и е с продължителност 1 /един/ астрономически час.

9. Начин на плащане:

9.1. На депозита за участие в търга: по банкова сметка на Областна администрация - Видин в Банка ОББ - клон Видин IBAN BG80UBBS80023300151636 BIG код UBBS BGSF.
9.2. На продажната цена на имота: по банкова сметка на Областна администрация - Видин в Банка ОББ - клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
9.3. На режийните разноски: по банкова сметка на Областна администрация - Видин в Банка ОББ - клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
9.4. На местния данък за придобиване на имущество по възмезден начин: по банкова сметка на Община Белоградчик в "Интернешънъл Асет Банк" АД IBAN - BG65IABG74968400270200, BIC - IABGBGSF, код на вид плащане: 442500.
9.5 На Данък добавена стойност /ДДС/: по банкова сметка на Областна администрация - Видин в Банка ОББ - клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
9.6. Условия за оглед на имота, предмет на търга: Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа след подаване на предварителна заявка на тел.: 094/605-738 и тел.: 094/605-734, отдел "ДСУТКАК" в Областна администрация - Видин.

III. УТВЪРЖДАВАМ:

Тръжната документация за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, подробно описан в раздел І на настоящата заповед.

ІV. НАЗНАЧАВАМ:

Комисия за провеждане на търга в състав:
Председател: 
...........................................................
и членове:
1. ........................................................
2. ........................................................
Резервни членове:
1. ........................................................
2. ........................................................

Настоящата заповед, да се публикува от Председателя на комисията /с изключение на състава й/, на електронната платформа, поддържана от Агенция за публичните предприятия и контрол.
Копие от настоящата заповед, с изключение състава на комисията, да се публикува от главен експерт - и.ф. системен администратор в Д "АПОФУС", на интернет страницата на Областна администрация - Видин в 3 /тридневен/ срок от издаването й, и да се обяви на видно място в Областна администрация - Видин.
Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Десислава Обретенова - Директор на Дирекция "АКРРДС" в Областна администрация - Видин.

/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин

Връзка към търга в Електронната платформа за продажба на имоти на Агенцията за публичните предприятия и контрол


ЗАПОВЕД
№РД-26-3
гр.Видин 17.06.2020г.

На основание чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с протокол за проведен електронен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с вх.№2803/2577/11.06.2020г.

І. ОПРЕДЕЛЯМ:

1. "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цариградско шосе" №115и, ЕИК 831642181, представлявано от законния представител Атанас Илиев Добрев – Изпълнителен директор

за КУПУВАЧ на следния недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор №21097.132.480 с площ 3 912 кв.м., ведно с 2 /два/ броя железно решетъчни стълба.
Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта
Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт, находящ се в обл.Видин, общ.Димово, гр.Димово, местност "МЪРТВИНАТА"
, при граници на имота: 21097.132.3, 21097.105.478.

За имота е съставен акт за частна държавна собственост №3263/09.08.2018г., утвърден от Областен управител на област Видин, вписан в Служба по вписванията гр.Белоградчик, вх.рег.№1457/10.08.2018г., акт №96, том 4, имотна партида 79792.

2. Продажната цена на горецитирания имот е 23 255 /двадесет и три хиляди двеста петдесет и пет /, лева без ДДС.

IІ. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:

В 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, купувачът е длъжен да внесе следните суми:
- Сума в размер на 22 055 /двадесет и две хиляди петдесет и пет/ лева - представлаваща разликата между продажната цената на имота – 23 255 /двадесет и три хиляди  двеста  петдесет и пет/ лева без ДДС, и внесения депозит за участие в търга – 1 200 /хиляда и двеста/ лева, по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIC код UBBS BGSF.

- Сума в размер на 465,10 /четиристотин шестдесет и пет лева и десет стотинки/  лева, представлаваща режийни разноски 2% върху продажната цена, на основание §3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС, във връзка с чл. 59, ал.7 от ППЗДС, по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIC код UBBS BGSF.

- Сума в размер на 4 744,02 /четири хиляди седемстотин четиридест и четири лева и две стотинки/, лева, представляваща 20% ДДС върху данъчната основа /предложена цена и режийни разноски/, на основание чл.45, ал.7 от ЗДДС във връзка с чл.26, ал.2 от ЗДДС и чл.15 от ППЗДДС /изм.ДВ бр. 8/29.01.2016 г./ по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIC код UBBS BGSF.

- Сума в размер на 651,14 /шестстотин петдесет и един лева и четиринадесет стотинки/, представляващи 2,8% местен данък върху продажната цена на имота и представлява местен данък за придобиване на имущество по възмезден начин, по банкова сметка на Община Димово в "Интернешънъл Асет Банк" АД IBAN: BG54IABG74968400732700 BIC код: IABGBGSF, код на вид плащане 442 500 - придобиване на имущество.

IIІ. НАРЕЖДАМ:

На основание чл.58, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в 7 – дневен срок след влизане в сила на настоящата заповед и представяне на надлежни документи за платена цена, дължимите данъци, такси и режийни разноски да се сключи договор за покупко-продажба с купувача.
На основание чл.55, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост настоящата заповед да се съобщи на Атанас Илиев Добрев – Изпълнителен директор на "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД и на пълномощника на "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД – Мила Владимирова Михайлова по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана от заинтересованите участници в 14 – дневен срок пред Административен съд – Видин по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
Копие от настоящата Заповед да се връчи на началник отдел "ДСУТКАК" в Областна администрация – Видин и на главен счетоводител в Областна администрация – Видин, за сведение и изпълнение.
Копие от настоящата заповед, да се обяви от главен експерт – и.ф. системен администратор в Д "АПОФУС" на интернет страницата на Областна администрация – Видин.  Същата да се обяви от главен експерт в отдел "ДСУТКАК" на видно място в администрацията.
Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на Десислава Обретенова – Директор дирекция "АКРРДС" в Областна администрация - Видин.

/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин


ЗАПОВЕД
№РД26/1
Видин 10.03.2020г.

          На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.42, ал.1, чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.3а, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Становище с вх.№2803/4235/08.08.2019г., на комисия назначена със Заповед №РД09/19/19.03.2019г. на Областен управител на област Видин, изменена със Заповед №РД09/80/07.08.2019г. на Областен управител на област Видин, становища с вх.№2803/3795/17.07.2019г. от АПСК и №2803/3093/07.06.2019г. от МРРБ

І. НАРЕЖДАМ

Да се проведе електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:
Поземлен имот с идентификатор №21097.132.480 с площ 3 912 кв.м., ведно с 2 /два/ броя железно решетъчни стълба.
Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта
Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт, находящ се в обл.Видин, общ.Димово, гр.Димово, местност "МЪРТВИНАТА“, при граници на имота: 21097.132.3, 21097.105.478.
Имотът е актуван с акт за частна държавна собственост №3263/09.08.2018г., утвърден от Областен управител на област Видин, вписан в Служба по вписванията гр.Белоградчик, вх.рег.№1457/10.08.2018г., акт №96, том 4, имотна партида 79792.
Данъчна оценка на недвижимия имот – 8 212,10 лв. /осем хиляди двеста и дванадесет лева и десет стотинки/.
Балансова стойност на 2 /два/ броя железно решетъчни стълбове – 10 750 лв. /десет хиляди седемстотин и петдесет лева/.

II. ТЪРГЪТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Вид на търга: електронен търг.

2. Първоначална тръжна продажна цена на имота и съоръженията: 22 055 лв. /двадесет и две хиляди и петдесет и пет лева/ без ДДС, образувана както следва: 
          2.1. Цена на недвижим имот – 10 230 лв. /десет хиляди двеста и тридесет лева/ без ДДС /съгласно експертна оценка, с вх.№2803/491/30.01.2020 г./.
          2.2. Балансова стойност на съоръженията за 2 броя – 11 825 лв. /единадесет хиляди осемстотин двадесет и пет лева/, без ДДС, образувана по следния начин 10 750 лв. /десет хиляди седемстотин и петдесет лева/ увеличена с 10 на сто.

3. Размер на депозит за участие в търга: 1 200 лв. /хиляда и двеста лева/. 

4. Стъпка на наддаване - 1 200 лв. /хиляда и двеста лева/, без ДДС.

5. Срок на валидност на процедурата – 3 /три/ месеца, считано от датата на публикуване на настоящата заповед на електронната платформа за продажба на имоти, поддържана от Агенцията за публичните предприятия и контрол. Срокът на валидност на процедурата може да се удължи с 15 /петнадесет/ работни дни, в случай че първият кандидат се регистрира за участие в електронния търг в някой от последните 15 /петнадесет/ работни дни от срока на валидност на процедурата.

6. Срокът за регистрация, за участие в електронния търг за продажба на имота, предмет на настоящата заповед, е 12 /дванадесет/ работни дни от регистрацията за участие на първия кандидат и изтича в 23,59 ч. на последния ден.

7. Електронният търг ще се проведе на петнадесетия работен ден, считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат.

8. Началният час на електронния търг: Търгът ще се проведе от 13,30 часа българско време и е с продължителност 1 /един/ астрономически час.

9. Начин на плащане:
          9.1. На депозита за участие в търга: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG80UBBS80023300151636 BIG код UBBS BGSF.

          9.2. На първоначалната тръжна продажна цена на имота и съоръженията: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.

          9.3. На режийните разноски: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.

          9.4. На местния данък за придобиване на имущество по възмезден начин: по банкова сметка на Община Димово в "Интернешънъл Асет Банк" АД IBAN – BG54IABG74968400732700, BIC – IABGBGSF, код на вид плащане: 442500. 

          9.5. На Данък добавена стойност /ДДС/: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.

          9.6. Условия за оглед на имота, предмет на търга: Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 10,00 часа до 16,00 часа след подаване на предварителна заявка на тел.: 094/605-738 и тел.: 094/605-734, отдел "ДСУТКАК“ в Областна администрация – Видин.

III. УТВЪРЖДАВАМ:

Тръжната документация за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, подробно описан в раздел І на настоящата заповед.

ІV. НАЗНАЧАВАМ:

Комисия за провеждане на търга в състав:
Председател: 
........................................................
и членове:
1. ........................................................
2. ........................................................
Резервни членове:
1. ........................................................
2. ........................................................

Настоящата заповед, да се публикува от Председателя на комисията /с изключение на състава и/, на електронната платформа, поддържана от Агенция за публичните предприятия и контрол.
Копие от настоящата заповед, с изключение състава на комисията, да се публикува от главен експерт – и.ф. системен администратор в Д "АПОФУС“, на интернет страницата на Областна администрация – Видин в 3 /тридневен/ срок от издаването и, и да се обяви на видно място в Областна администрация – Видин.
Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Десислава Обретенова –  Директор на Дирекция АКРРДС в Областна администрация - Видин.


/ П /
МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин

Връзка към търга в Електронната платформа за продажба на имоти на Агенцията за публичните предприятия и контрол


ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед №РД26/8 от 13.10.2017г., Областен управител на област Видин е наредил да се проведе търг с явно наддаване за продажба на движима вещ – частна държавна собственост, както следва:

1. Лек автомобил "Ауди А8" с рег. №ВН 0001 ВР, собственост на Областна администрация – Видин.

Дата на първа регистрация: 06.04.2004г.
Тип на купето – лимузина.
Цвят – тъмно син металик.
Обем на двигателя: 2 967 куб. см.
Брой места: 4+1.
Вид гориво: дизел.
Екологична категория: EURO 4.
Рама: WAUZZZ4E34N021728
Двигател № без номер

Оборудване:
ABS
ESP
Навигация
Въздушни възглавници
Парктроник
CD чейнджър
Борд компютър
Ксенонови фарове
Ел. пакет
Климатроник
Сенсор за дъжд
Система за измиване на фаровете
4x4
Темпомат
Кожен салон
Лети джанти
Халогенни фарове

1. Орган провеждащ търга: Областна администрация – Видин.
2. Вид на търга: с явно наддаване.
3. Място, ден и час на търга: Търгът ще се проведе на 15.11.2017г. от 10.00 часа, в Заседателна зала №1 на Областна администрация – Видин, гр.Видин, ул."Дунавска" №6.
4. Краен срок за подаване на заявленията за участие в обявения търг/ведно с необходимите документи/: 17.30 часа на 14.11.2017г. в деловодството на Областна администрация – Видин: гр.Видин, ул."Дунавска" №6.
5. Начална тръжна цена за лек автомобил "Ауди А8": 7 056 /седем хиляди и петдесет и шест/ лева, без ДДС.
6. Размер на депозит за участие в търга за лек автомобил "Ауди А8": /10 на сто от началната тръжна цена/: 705.60 /седемстотин и пет лева и шестдесет стотинки/.
7. Начин на плащане на депозита: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG80UBBS80023300151636 BIG код UBBS BGSF.
8. Начин на плащане на продажната цена: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
9. Начин на плащане на 20% ДДС: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
10. Време, местонахождение и условия за оглед на вещта: Всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 часа на паркинга на Областна администрация – Видин.
Огледът се извършва след писмено подадено заявление за оглед, в деловодството на Областна администрация – Видин. Лица за контакт за оглед на вещите: Антон Пешев – изпълнител–шофьор–домакин в дирекция "АПОФУС" – тел. 094/605-723, Цветомир Тодоров – главен експерт в отдел "ДСУТКАК" – тел. 094/605-734.
11. Търгът да се проведе по реда на раздел III "Провеждане на търг с явно наддаване" от Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

Тръжната документация се получава безплатно в Областна администрация – Видин: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, стая №110, всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.30 часа.

Комплект документи за участие в търга може да се изтегли и от тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед №РД26/6 от 25.08.2017г., Областен управител на област Видин е наредил да се проведе търг с явно наддаване за продажба на движима вещ – частна държавна собственост, както следва:

1. Лек автомобил "Ауди А8" с рег. №ВН 0001 ВР, собственост на Областна администрация – Видин.

Дата на първа регистрация: 06.04.2004г.
Тип на купето – лимузина.
Цвят – тъмно син металик.
Обем на двигателя: 2 967 куб. см.
Брой места: 4+1.
Вид гориво: дизел.
Екологична категория: EURO 4.
Рама: WAUZZZ4E34N021728
Двигател № без номер

Оборудване:
ABS
ESP
Навигация
Въздушни възглавници
Парктроник
CD чейнджър
Борд компютър
Ксенонови фарове
Ел. пакет
Климатроник
Сенсор за дъжд
Система за измиване на фаровете
4x4
Темпомат
Кожен салон
Лети джанти
Халогенни фарове

1. Орган провеждащ търга: Областна администрация – Видин.
2. Вид на търга: с явно наддаване.
3. Място, ден и час на търга: Търгът ще се проведе на 19.09.2017г. от 10.00 часа, в Заседателна зала №1 на Областна администрация – Видин, гр. Видин, ул. "Дунавска" №6.
4. Краен срок за подаване на заявленията за участие в обявения търг/ведно с необходимите документи/: 17.30 часа на 18.09.2017г. в деловодството на Областна администрация – Видин: гр.Видин, ул."Дунавска" №6.
5. Начална тръжна цена за лек автомобил "Ауди А8": 7 840 /седем хиляди осемстотин и четиридесет/ лева, без ДДС.
6. Размер на депозит за участие в търга за лек автомобил "Ауди А8": /10 на сто от началната тръжна цена/: 784.00 /седемстотин осемдесет и четири/ лева.
7. Начин на плащане на депозита: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG80UBBS80023300151636 BIG код UBBS BGSF.
8. Начин на плащане на продажната цена: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
9. Начин на плащане на 20% ДДС: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
10. Време, местонахождение и условия за оглед на вещта: Всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 часа на паркинга на Областна администрация – Видин.
Огледът се извършва след писмено подадено заявление за оглед, в деловодството на Областна администрация – Видин. Лица за контакт за оглед на вещите: Антон Пешев – изпълнител–шофьор–домакин Д "АПОФУС" – тел. 094/605-723, Цветомир Тодоров – главен експерт отдел "ДСУТКАК" – тел. 094/605-734.
11. Търгът да се проведе по реда на раздел III "Провеждане на търг с явно наддаване" от Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

Тръжната документация се получава безплатно в Областна администрация – Видин: гр. Видин, ул."Дунавска" №6, стая №110, всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.30 часа.

Комплект документи за участие в търга може да се изтегли и от тук

2018 Всички права запазени © Област Видин